Aktualności - Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny - nowy okres zasiłkowy

W n i o s k i o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r.

przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r. .

Osoby pobierające obecnie świadczenia rodzinne w tutejszym Ośrodku - do wniosku na nowy okres zasiłkowy obowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy za rok 2016,

2) jeżeli któryś członek rodziny pobierał w roku 2016 stypendium szkolne, stypendium socjalne lub stypendium dla bezrobotnych finansowane ze środków UE - oświadczenie o jego wysokości,

3) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej – zaświadczenie Urzędu Skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

Do dochodu rodziny wlicza się również świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz alimenty otrzymane na dzieci.

W przypadku utraty dochodu z roku 2016 – należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę oraz wysokość utraconych dochodów (np. świadectwo pracy a także PIT)

Osoby które złożą wniosek w sierpniu 2017r. - wypłatę świadczeń za miesiąc listopad 2017r. otrzymają w listopadzie 2017r.

Osoby, które złożą wniosek we wrześniu lub październiku 2017r. - wypłatę świadczeń za miesiąc listopad 2017r. otrzymają w grudniu 2017r.

Natomiast osoby, które złożą wniosek w listopadzie 2017r. - wypłatę świadczeń za miesiąc listopad 2017r. otrzymają w lutym 2018r.

Druki wniosków wydawane będą w miesiącu sierpniu br. w pokoju nr 10 ( na parterze) lub do pobrania ze strony internetowej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


W n i o s k i o ustalenie prawa do świadczeń z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e g o

- na okres świadczeniowy trwający

od 1 października 2017r. do 30 września 2018r. przyjmowane będą

od 1 sierpnia 2017r.

Osoby pobierające obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tutejszym Ośrodku - do wniosku na nowy okres świadczeniowy obowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy za rok 2016,

2) jeżeli któryś członek rodziny pobierał w roku 2016 stypendium szkolne, stypendium socjalne lub stypendium dla bezrobotnych finansowane ze środków UE - oświadczenie o jego wysokości,

3) zaświadczenie Komornika Sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji - dotyczące ostatnich 2 miesięcy,

4) zaświadczenie o wysokości alimentów otrzymanych w roku 2016 (od Komornika jeśli egzekucja była skuteczna w części lub całkowicie bezskuteczna ) ,

5) w przypadku przebywania dłużnika poza granicami Rzeczypospolitej – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granica albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia, lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą.

6) oświadczenie o posiadanych informacjach dotyczących dłużnika alimentacyjnego,

7) oświadczenie o przekazaniu wszelkich danych dotyczących skuteczności egzekucji do Komornika Sądowego,

8) w przypadku gdy osobą uprawioną do alimentów jest pełnoletnie dziecko – upoważnienie do złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jego imieniu przez matkę / ojca.

Osoby które złożą wniosek w sierpniu 2017r. - wypłatę świadczeń za miesiąc październik 2017r. otrzymają w październiku 2017r.

Natomiast osoby, które złożą wniosek we wrześniu lub październiku 2017r. - wypłatę świadczeń za miesiąc październik 2017r. otrzymają w listopadzie 2017r.

Druki wniosków wydawane będą w miesiącu sierpniu br. w pokoju nr 10 (na parterze) lub do pobrania ze strony internetowej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/wniosek-o-ustalenie-prawa-do-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego/

31-07-2017, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.