Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Aktualności


W dniu 20 marca 2019r o godzinie 10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, odbędzie się spotkanie organizacyjno – informacyjne dla beneficjentów projektu aktywizacyjnego pt. „Razem Aktywni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Sindrom Sp. z.o.o, przez okres 24 miesięcy tj. od 01 marca 2019r do 28 lutego 2021r. Wsparciem zostanie objętych 40 osób, korzystających z pomocy społecznej, głównie z tytułu bezrobocia. Projekt będzie realizowany w dwóch, dwudziesto osobowych edycjach w ramach, których beneficjenci ostateczni otrzymają indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i zawodowe, uzyskają nowe kwalifikacje zawodowe, odbędą także staże zawodowe organizowane u lokalnych pracodawców.


„Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” - spotkanie podsumowujące.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie 14 czerwca br. w Auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, zorganizował spotkanie podsumowujące realizowany projekt .

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Leszek Kopeć, Zastępca Burmistrza Pani dr Ewa Kondek, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Dominik Rożek, przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Staszowie – Pan Grzegorz Solarz i Pan Hubert Mordziński, przedstawiciele pracodawców współpracujących z Ośrodkiem przy realizacji Projektu, pracownicy OPS-u a także uczestnicy Projektu.

W trakcie spotkania przedstawiony został cel Projektu, omówiono zrealizowane zadania oraz osiągnięte efekty.

Projekt, którego wnioskodawcą była Gmina Staszów realizowany był od stycznia 2017 roku do czerwca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

W ramach projektu kompleksowym wsparciem objęto 30 osób, mieszkańców Gminy Staszów, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy przystępując do Projektu podpisali kontrakt socjalny, w którym zaplanowano rodzaj i harmonogram udzielanego wsparcia.

Niezwykle ważny był pierwszy etap realizacji Projektu, w którym pracownik socjalny i psycholog pracowali z uczestnikami nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości, nad zmianą postawy z biernej na bardziej aktywną, nad zwiększeniem motywacji do zmian. Przepracowanie tych problemów dawało gwarancję prawidłowej realizacji kolejnych etapów, w których zaplanowano usługi o charakterze zawodowym, takie jak:

  • wsparcie doradcze w postaci indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
  • kursy zawodowe,
  • 6 - miesięczne staże.

Uczestnicy w ramach Projektu ukończyli wielomodułowe kursy zawodowe, uzyskując nowe, cenne, kwalifikacje i uprawnienia. Kursy dostosowane były do możliwości i predyspozycji beneficjentów Projektu a jednocześnie uwzględniały zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Ponadto w Projekcie pracodawcy otrzymali zwrot kosztów poniesionych w związku z odbywanym stażem (m.in. wyposażenia stanowiska pracy, eksploatacja materiałów i narzędzi, szkolenia BHP, itp.) w wys. do 4000 zł na jednego stażystę.

Zaoferowane usługi, wypłacane zasiłki, stypendia stażowe, stanowiły znaczące wsparcie dla osób do tej pory pozostających bez pracy i nierzadko bez własnych świadczeń finansowych.

Sukcesem realizowanego Projektu jest fakt, iż spośród 29 osób, które prawidłowo zrealizowały kontrakt socjalny, 15 podjęło zatrudnienie.

Całkowity budżet realizowanego Projektu wyniósł: 745 825,00 zł

w tym: - dofinansowanie z EFS: 627 225,00 zł,

- wkład własny Gminy: 118 600,00 zł.

Wykres finansowania

W trakcie spotkania uczestnicy Projektu otrzymali zaświadczenia o udziale w projekcie aktywizacyjnym oraz kosze podarunkowe wręczane przez Pana Burmistrza , Panią Burmistrz i Przewodniczącego Rady.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie – koordynatorka Projektu – Renata Śledź podkreśliła, iż realizacja tego typu projektów jest niezwykle ważna i potrzebna. Gmina pozyskując środki zewnętrzne, jak również przeznaczając własne środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w obszarze pomocy społecznej, aktywnie przeciwdziała zjawisku wykluczenia i zmniejsza negatywne skutki pozostawania bez pracy.

Burmistrz Staszowa Pan Leszek Kopeć oraz Przewodniczący Rady Dominik Rożek pogratulowali uczestnikom Projektu chęci do zmiany własnej sytuacji, życzyli wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz sukcesów zawodowych i osobistych.

Ponadto Burmistrz poinformował uczestników spotkania, iż wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, 12 czerwca br. podpisał deklarację przystąpienia Gminy Staszów do naboru projektów pozakonkursowych, realizowanych w obszarze włączenia społecznego, które Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego planuje ogłosić już w najbliższych miesiącach.

Podziękowania i gratulacje wnioskodawcom, realizatorom oraz uczestnikom Projektu w imieniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Staszowie, złożył Pan Grzegorz Solarz, członek zarządu ZDZ w Kielcach.

28-06-2018, Renata ŚledźHARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2018r.

Czerwiec 2018r.

Grupa I i Grupa III

11.06.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

12.06.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

29-05-2018, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2018r.

Maj 2018r.

Grupa I i Grupa III

14.05.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

15.05.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

27-04-2018, Leszek Kowalski


Staże realizowane w ramach Projektu.

W ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie Projektu , 15 osób z Gminy Staszów miało możliwość odbycia 6-miesięcznych staży u lokalnych pracodawców.

Staże są częścią Projektu realizowanego od stycznia 2017r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków własnych Gminy Staszów.
Na pierwszym etapie realizacji Projektu, Uczestnicy zostali objęci wsparciem przez pracownika socjalnego, psychologa i doradcę zawodowego. Kolejnym etapem było zdobycie nowych kwalifikacji i uprawnień w trakcie certyfikowanych kursów zawodowych.
W m-cu październiku 2017r. spośród 30 uczestników Projektu, którzy byli objęci wsparciem, 15 zostało skierowanych na staże. W tym czasie mieli możliwość zweryfikowania w praktyce, dotychczas nabytej wiedzy oraz kwalifikacji uzyskanych podczas kursów zawodowych. Dla pracodawców, to była także okazja do sprawdzenia potencjalnego przyszłego pracownika.
Uczestnicy Projektu odbywali staże na stanowiskach: pomoc kuchenna (6 osób), kosmetyczka/stylistka paznokci (1 osoba), magazynier/operator wózka widłowego (2 osoby), operator kotłów (1 osoba), opiekun (1 osoba), pomocnik elektryka (1 osoba), pomoc konserwatora (1 osoba), sprzedawca-kasjer (2 osoby).
Dziewięć na dziesięć osób, które już ukończyło staże, podjęło zatrudnienie. Pozostałe pięć jest jeszcze w trakcie realizacji stażu i wszyscy posiadają deklarację od pracodawców o zatrudnieniu, po ukończonym stażu.
Środki pozyskane w ramach funduszy Unijnych oraz wkład własny Gminy Staszów, dały możliwość objęcia kompleksowym wsparciem osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym. Wypłacane stypendia stażowe stanowiły znaczące wsparcie dla osób do tej pory pozostających bez pracy i bez własnych świadczeń finansowych.
Niewymiernym sukcesem jest fakt, że osoby wcześniej bierne, powróciły na rynek pracy, wzbogaciły się o nowe umiejętności zawodowe i otrzymały szansę zatrudnienia.
Staż na stanowisku kosmetyczka/ stylistka paznokci.
Staż na stanowisku kosmetyczka/ stylistka paznokci.

Staż na stanowisku pomoc kuchenna.

Staż na stanowisku pomoc kuchenna.
Staż na stanowisku magazynier.
Staż na stanowisku magazynier.

Opracowała: Renata Śledź- Koordynator Projektu.

Staszów, 17-04-2018


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2018r.

Kwiecień 2018r.

Grupa I i Grupa III

9.04.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

10.04.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

01-03-2018, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2018r.

Marzec 2018r.

Grupa I i Grupa III

5.03.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

6.03.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

01-03-2018, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2018r.

Luty 2018r.

Grupa I i Grupa III


5.02.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

6.02.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

02-01-2018, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2018r.

Styczeń 2018r.

Grupa I i Grupa III

8.01.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

9.01.2018r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

02-01-2018, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Grudzień 2017r.

Grupa I i Grupa III

4.12.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

5.12.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

04-12-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Listopad 2017r.

Grupa I i Grupa III

6.11.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

7.11.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

1-11-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Październik 2017r.

Grupa I i Grupa III

9.10.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

10.10.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

02-10-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Wrzesień 2017r.

Grupa I i Grupa III

11.09.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

12.09.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

28-08-2017, Leszek Kowalski


Uczestnicy szkolą się na kursach
W m-cu czerwcu br. uczestnicy Projektu zakończyli spotkania z psychologiem oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

W m-cu lipcu br. rozpoczęły się kursy zawodowe. Przed zakwalifikowaniem każdy z uczestników został skierowany na badania pod kątem udziału w poszczególnych szkoleniach. Kwalifikacja na konkretny kurs opierała się ponadto na indywidualnych predyspozycjach uczestnika, opinii doradcy zawodowego oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W m-cu lipcu br. uruchomiono 5 wielomodułowych kursów zawodowych:

1) „Kucharz + Elementy piekarnictwa + Organizacja przyjęć okolicznościowych + Carving + Minimum sanitarne” - w kursie udział bierze 12 osób,

2) „Palacz kotłów centralnego ogrzewania + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV + Obsługa pilarek i wykaszarek spalinowych przy pielęgnacji zieleni” – w kursie udział bierze 3 osoby,

3) „Operator koparko – ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + Eksploatacja urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV” - w kursie udział bierze 3 osoby,

4) „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych + Obsługa urządzeń sterylizujących- w kursie udział bierze 1 osoba,

5) „Kosmetyczka + Wizaż + Stylizacja paznokci + Obsługa urządzeń sterylizujących” - w kursie udział bierze 4 osoby,

Kursy uruchomione w m-cu sierpniu br. to:

1) „Magazynier – sprzedawca + Obsługa kas fiskalnych + Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” - w kursie udział bierze 6 osób,

2) „Obsługa suwnic kat.IS + Obsługa żurawi przenośnych + Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” - w kursie udział bierze 1 osoba.

Szkolenie - wózki widłowe

Zajęcia praktyczne w trakcie szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Staszowie

Szkolenie - wózki widłowe


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Sierpień 2017r.

Grupa I i Grupa III

21.08.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

22.08.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywającej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Lipiec 2017r.

Grupa I i Grupa III

3.07.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia

Grupa II

4.07.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia


Od m-ca lutego br. Uczestnicy Projektu biorą udział w spotkaniach grupy wsparcia prowadzonej przez specjalistę pracy socjalnej p. Katarzynę Macias. Celem grupy jest integracja i wzajemne, lepsze poznanie się Uczestników Projektu, nauka funkcjonowania w grupie, motywowanie do udziału w Projekcie, bieżący monitoring postaw Uczestników oraz wsparcie świadczone w ramach pracy socjalnej.

Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy, spotkania odbywają się regularnie, co miesiąc. Każda grupa uczestniczy w zajęciach 1 raz w m-cu, zajęcia trwają 4 godziny. W trakcie zajęć Uczestnicy mają zapewniony bufet kawowy.

Zajęcia grupy wsparcia prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej dla Uczestników Projektu pn.: „Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”.

W m-cu kwietniu br. odbyły się pierwsze zajęcia grupowe z psychologiem. Celem poradnictwa psychologicznego jest wzrost kompetencji społecznych Uczestników Projektu, poprawa radzenia sobie ze stresem i przezwyciężaniem problemów życiowych, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Spotkania z psychologiem odbywają się w grupach 10-osobowych, w okresie od kwietnia do czerwca br. Dla każdej grupy zaplanowano 4 spotkania po 6 godzin.

Grupowe poradnictwo psychologiczne prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej dla Uczestników Projektu pn.: „Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”.

W m-cu maju br. rozpoczęło się poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne. Poradnictwo indywidulane prowadzone jest przez doradcę zawodowego w wymiarze 4 h na osobę i służyć ma określeniu predyspozycji zawodowych Uczestnika Projektu oraz doborze odpowiedniego kursu zawodowego.

Zajęcia grupowe odbywają się w grupach 10-osobowych. Celem prowadzonych zajęć jest przezwyciężenie bierności zawodowej, zdobycie umiejętności autoprezentacji i pracy w zespole, poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Dla każdej grupy zaplanowano dwa 6-godzinne spotkania.

W trakcie zajęć grupowych z psychologiem oraz doradcą zawodowym Uczestnicy mają zapewniony bufet kawowy oraz ciepły posiłek.

Indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej dla Uczestników Projektu pn.: „Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”.


HARMONOGRAM

zajęć poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Czerwiec 2017r.

Grupa III

1.06.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo zawodowe grupowe
10.06.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo zawodowe grupowe
5.06.2017r. godz. 8:00-10:00 – poradnictwo indywidualne
7.06.2017r. godz. 8:00-16:00 – poradnictwo indywidualne
8.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
12.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
14.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
19.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
20.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
21.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
22.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
27.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
28.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne
29.06.2017r. godz. 8:00-18:00 – poradnictwo indywidualne

29-05-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Czerwiec 2017r.

Grupa I Grupa III
5.06.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II
6.06.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

29-05-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć poradnictwa psychologicznego odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Czerwiec 2017r.

Grupa I
9.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

Grupa II
13.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

29-05-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć poradnictwa psychologicznego odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Czerwiec 2017r.

Grupa III
2.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne
16.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

29-05-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć poradnictwa psychologicznego odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Czerwiec 2017r.

Grupa II
13.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

Grupa III
2.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne
16.06.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

29-05-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Maj 2017r.

Grupa I i Grupa III

8.05.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

9.05.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

HARMONOGRAM

poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Maj 2017r.

Grupa I

15.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

26.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

Grupa II

12.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

19.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

29.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

Grupa III

13.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

22.05.2017r. godz. 8:00-14:00- poradnictwo psychologiczne

24-04-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I

29.04.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo psychologiczne

24-04-2017, Leszek Kowalski


ZARZĄDZENIE NR 5 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU

10-04-2017, Leszek Kowalski


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego


Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. „Nasz projekt - Twoją szansą na zatrudnienie" w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf /Załącznik nr 1 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc
Załącznik nr 2 - Wzór umowy o realizację zadania publicznego.pdf
Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.pdf
Załącznik nr 4 - Metodologia pomiaru kryterium efektywności.pdf
Załącznik nr 5 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf

07-04-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM - zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I i Grupa III

3.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

4.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

HARMONOGRAM - poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I

29.04.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo psychologiczne

03-03-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM - zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I i Grupa III

3.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

4.04.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

HARMONOGRAM - poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Kwiecień 2017r.

Grupa I

29.04.2017r. godz. 8:00-14:00 – poradnictwo psychologiczne

03-03-2017, Leszek Kowalski


HARMONOGRAM

zajęć grupy wsparcia

odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu
pt. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w 2017r.

Marzec 2017r.

Grupa I i Grupa III

6.03.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

Grupa II

7.03.2017r. godz. 10:00-14:00 – spotkanie grupy wsparcia.

01-03-2017, Leszek Kowalski


Spotkania informacyjne dla Uczestników Projektu

W dniach 20 i 21 lutego br. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13 pok.32, odbędą się spotkania informacyjne dla Uczestników Projektu – „Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie”.

Serdecznie zapraszamy

Zespół Projektowy

16-02-2017, Leszek Kowalski


„Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”

19 stycznia 2017r. Gmina Staszów podpisała umowę na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Realizatorem projektu pt.: „Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie. Projekt realizowany będzie przez 18 miesięcy, tj. od stycznia 2017r. do czerwca 2018r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 30 osób, mieszkańców Miasta i Gminy Staszów, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej.

Uczestnicy będą mieli min. możliwość ukończenia atrakcyjnych, certyfikowanych kursów zawodowych.

W ramach projektu sfinansowane zostaną również 6-miesięczne staże, które będą odbywać się u lokalnych pracodawców.

Całkowity budżet projektu to kwota - 745 825,00 zł, w tym:

- kwota dofinansowania - 627 225,00 zł,

- wkład własny Gminy - 118 600,00 zł.

12-02-2017, Leszek Kowalski


19-03-2019, Leszek Kowalski
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.