Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie .

Data publikacji strony internetowej: 2016-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-19. Deklarację zaktualizowano na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Kowalski, ops.staszow@post.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15-864-32-63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, Wschodnia 13, 28-200 Staszów

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków. Przed wejściem zainstalowano urządzenie przywoławcze, umożliwiające zrealizowanie bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, bez konieczności pokonywania schodów.
 2. Brak windy. Korytarze spełniają normy szerokości. Schody nie spełniają norm szerokości, posiadają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest skorzystanie z wydzielonego miejsca do parkowania przed samym wejściem do budynku, które przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla pojazdów obsługujących Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, ponadto miejsca parkingowe dla os. Niepełnosprawnych wyznaczone są przy ulicy Wschodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku siedziby OPS.
 5. Jest możliwy wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, Dom Dziennego Pobytu, Krakowska 9B, 28-200 Staszów

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków. Pomieszczenia usytuowane na tzw. niskim parterze umożliwiają bezpośredni kontakt z osobą niepełnosprawną.
 2. Brak windy. Brak schodów. Korytarze nie spełniają norm szerokości.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest skorzystanie z miejsca do parkowania (podwórko za budynkiem z wjazdem od sąsiedniej ulicy).
 5. Jest możliwy wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

29-06-2023, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.