„DOPŁATY DO CZYNSZU”

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego
i jest finansowana ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Komu przysługuje

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkujących własne mieszkania), spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego
o dopłatę do czynszu

Wymagane jest aby:

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r.,

2) ubiegający się o „dodatek mieszkaniowy powiększony
o dopłatę do czynszu”, najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.,

3) ubiegającemu się o „dodatek mieszkaniowy powiększony
o dopłatę do czynszu” nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Wniosek taki składa się nie później niż do dnia 31 marca 2021r.

Do „wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,dołącza się:

1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym, w 2019r.na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;

2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków,
o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych, tj.

- chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.oraz

- ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);

3) dokumenty potwierdzające wysokość czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy niepowiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020r. - ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020r.

Wysokość „dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu”

„Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemce, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dopłatę do dodatku mieszkaniowego oblicza się jako różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą 75% opłacanego czynszu ( bez opłat za media) jednak nie więcej niż 1500 zł, a kwotą przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Akty prawne

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa(Dz.U.2021, poz. 11), art. 15zzzic – 15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

  • Niespełnienie przez ubiegającego się o „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” warunków,
    o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspominanych warunków, a spełnia warunki do otrzymania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego, wówczas należy mu przyznać dodatek bez dopłaty.
  • „Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu” gmina wypłaca od 61.dnia po dniu ogłoszenia ustawy, przy czym pierwszej wypłaty gmina dokonuje nie później niż 76.dnia po dniu ogłoszenia ustawy.

O „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” może wystąpić osoba, której już jest wypłacany „zwykły” dodatek mieszkaniowy.


Niezbednym dokumentem jest "Oświadczenie o dochodzie", którego wzór można pobranić tutaj.

Opracowała: Renata Machniak

Staszów, 15-01-2021

27-01-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.