Fundusz alimentacyjny– okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2021r. do 30 września 2022r. w formie elektronicznej można składać
od 1 lipca 2021r.
(za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS).

Natomiast wnioski w formie tradycyjnej „ papierowej” przyjmowane będą od 1 sierpnia 2021r.

Osoby pobierające obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tutejszym Ośrodku - do wniosku na nowy okres świadczeniowy obowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1) aktualne zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności prowadzonej egzekucji świadczeń alimentacyjnych
w okresie ostatnich 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

2) zaświadczenie komornika sądowego ( lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń) dotyczące wysokości świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela
w 2020r,

3) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – oświadczenie o jego wielkości w 2020r.

2) jeżeli któryś członek rodziny pobierał w roku 2020 stypendium szkolne, stypendium socjalne lub stypendium dla bezrobotnych - oświadczenie o jego wysokości,

3) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej
zaświadczenie Urzędu Skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

Do dochodu rodziny wlicza się również alimenty otrzymane na dzieci.

W przypadku utraty dochodu z roku 2020 – należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę oraz wysokość utraconych dochodów (np. świadectwo pracy a także PIT)

Osoby które złożą wniosek w sierpniu 2021r. - wypłatę świadczeń za miesiąc październik 2021r. otrzymają
w terminie do 31-10-2021r.

Osoby, które złożą wniosek we wrześniu 2021r. - wypłatę świadczeń za miesiąc październik 2021r. otrzymają w terminie do 30-11-2021r.

Osoby, które złożą wniosek w październiku 2021r. - wypłatę świadczeń za miesiąc październik 2021r. otrzymają w terminie do 31-12-2021r.

Natomiast osoby, które złożą wniosek w listopadzie 2021r. - wypłatę świadczeń za miesiąc październik 2020r. otrzymają w terminie do 31-01-2022r.

Druki wniosków do pobrania w pokoju 10 na parterze w siedzibie Ośrodka, ul. Wschodnia 13

- po 25 lipca 2021r.


lub do pobrania ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022


Opracowała: Agnieszka Kowalska

Staszów, 02-07-2021

05-07-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.