Jubileusz w dobie pandemii - w 2020 roku mija 30 lat od utworzenia OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE

W ciągu ostatnich 30 lat pomoc społeczna przeszła swoistą metamorfozę. O ile niezmienny pozostał cel nadrzędny, którym jest pomoc osobom/rodzinom w rozwiązywaniu istniejących problemów, o tyle w sposobach realizacji tego celu zmieniło się niemal wszystko.

Do końca lat 80-tych pomoc opierała się na zapisach ustawy o opiece społecznej z 1923 roku. Transformacja państwa polskiego po roku 1989 wymagała zmian istniejących struktur organizacyjnych. Istotnym krokiem do utworzenia ośrodków pomocy społecznej stał się list ze stycznia 1990 roku premiera Tadeusza Mazowieckiego, skierowany do wojewodów w całej Polsce. Pismo to zobowiązywało wojewodów do przedstawienia wojewódzkim radom narodowym projektów uchwał tworzących jednostkę budżetową – Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. Polecało przekazanie terenowym organom administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego (obecnie wójtom) i przedstawienie radom narodowym projektów uchwał tworzących jednostkę organizacyjną – Ośrodek Pomocy Społecznej. Instytucje te miały zintegrować elementy jednostek pomocowych zlokalizowanych dotychczas w zespołach opieki zdrowotnej (działy służb społecznych) i w urzędach administracji państwowej (gminne referaty lub stanowiska do spraw pomocy społecznej). Przeniesienie obszaru opieki społecznej z resortu zdrowia do resortu pracy, nastąpiło 6 kwietnia 1990 r. mocą ustawy o przekazaniu ministrowi pracy i polityki socjalnej działań z zakresu pomocy społecznej.

Wiosną 1990 roku miejskie i gminne rady narodowe zaczęły powoływać jednostki organizacyjne w postaci ośrodków pomocy społecznej, które przejmowały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Ostatnim elementem zmian było przyjęcie ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. Nowa pomoc społeczna miała niwelować przewidywane negatywne skutki transformacji, jak rosnące bezrobocie, obniżenie stopy życiowej czy rozszerzanie się zjawisk tzw. patologii społecznej. Jej filary oparto na konstytucyjnym prawie do pomocy społecznej, rozwoju profesjonalnych służb socjalnych, zdecentralizowanych działaniach oraz skupieniu się na rodzinie jako adresacie działań pomocowych. Wraz z nową ustawą do polskiego ustawodawstwa wprowadzono termin „pomoc społeczna” (zamiast terminu „opieka społeczna”), a dzień 21 listopada został ustanowiony Dniem Pracownika Socjalnego.

30 lat - najważniejsze wydarzenia oraz zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

1990

Uchwałą Nr XIV/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 28 lutego 1990 roku powołana zostaje nowa jednostka budżetowa – Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie. Zarządzeniem Nr 5/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 2 kwietnia 1990 roku Ośrodek utworzony zostaje na bazie Działu Służb Pomocy Społecznej, funkcjonującego w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Staszowie oraz stanowisk pracy ds. opieki społecznej. Wkrótce nowoutworzona jednostka z budynku Przychodni przenosi się do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Ośrodek realizuje zadania własne – finansowane ze środków gminy oraz zlecone – realizowane przez gminę ale finansowane z budżetu państwa. Wypłacane są zasiłki celowe, specjalne celowe, okresowe, stałe. Przyznawana jest pomoc w naturze oraz w formie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie. Udzielana jest pomoc w postaci schronienia, niezbędnego ubrania oraz posiłków, w tym posiłków dla dzieci w szkołach. Zadaniem obowiązkowym jest sprawienie pogrzebu oraz świadczenie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze w gminie Staszów świadczone są w ramach współpracy z Caritas, przez opiekunki PCK.

1993

Na skutek zmian zachodzących w lokalnych strukturach PCK Ośrodek przejmuje zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców naszej gminy, zatrudniając opiekunki pracujące dotychczas w Caritas.

Ośrodek rozwija ofertę usługową skierowaną do osób najuboższych tworząc w budynku Caritas, przy ul. Rytwiańskiej stołówkę wraz z punktem pralniczo-kąpielowym. Siedziba stołówki zmienia się jeszcze dwukrotnie. Najpierw przeniesiona zostaje do budynku przy ul Armii Krajowej (obecnie siedziba Komendy Powiatowej Policji) aby ostatecznie od 2012 roku funkcjonować (do dzisiaj) jako Dom Dziennego Pobytu, w zaadoptowanym i wyremontowanym do tego celu budynku przy ul. Krakowskiej 9b. Prowadzona w Domu stołówka zaspokaja potrzeby w zakresie posiłku dla osób ubogich, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych (wydawanie gorącego posiłku, paczek żywnościowych) a działający punkt kąpielowo–pralniczy - zaspokaja potrzeby higieniczne klientów Ośrodka, nie posiadających odpowiednich warunków w miejscu zamieszkania

1994

Informatyzacja Ośrodka – wprowadzony zostaje pierwszy program informatyczny do obsługi świadczeniobiorców. W ramach „OPIEKI” rejestrowane są wszystkie wpływające wnioski o pomoc, wprowadzane są dane z wywiadów środowiskowych, dotyczące sytuacji rodzinnej, dochodowej i materialnej osób korzystających, tworzone są listy wypłat z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń. Wobec wzrastającej liczby klientów pomocy społecznej oraz ilości wypłacanych świadczeń system OPIEKA staje się niezbędny do szybkiej i rzetelnej analizy danych oraz sprawozdawczości w zakresie udzielanej pomocy. System OPIEKA funkcjonuje do 2000 roku, w którym to zastępuje go rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej program POMOST – rozbudowywany i unowocześniany do dnia dzisiejszego.

1996

OPS wprowadza specjalistyczne usługi opiekuńcze- jako nową formę pomocy skierowaną do osób borykających się z problemem zaburzeń psychicznych. Usługi te są elementem powstającej sieci oparcia społecznego, budowanej wraz z wejściem w życie w styczniu 1995r. zapisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ośrodek poszerza swoją kadrę o opiekunów usług specjalistycznych, którzy uczestnicząc w szkoleniach oraz odbywając staż w oddziale dziennym psychiatrycznym w Sandomierzu przygotowują się do pracy świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi.

1997

W lipcu tego roku Polskę nawiedza powódź tysiąclecia. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, w ramach wzajemnego wsparcia kadr pomocy społecznej, wyjeżdżają do rejonów najbardziej poszkodowanych przez powódź, niosąc pomoc mieszkańcom ościennych gmin - Łubnice i Połaniec.

Ten rok to także bardzo ważna zmiana, jaką jest przeprowadzka do nowej siedziby OPS, do budynku po byłym hotelu pracowniczym przy ul. Wschodniej. Dodatkowe pokoje w wyremontowanych pomieszczeniach to odpowiedź z jednej strony na konieczność zapewnienia intymności, dyskrecji osobom potrzebującym wsparcia, których wciąż przybywało z uwagi na rosnące wówczas bezrobocie i ubóstwo, z drugiej wymóg zapewnienia odpowiednich warunków do pracy pracownikom socjalnym.

1998

W ramach struktur Ośrodka Pomocy Społecznej powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy –jako nowa forma opieki, rehabilitacji i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Siedziba ŚDS mieści się w wyremontowanych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku przy ul. Wschodniej (przy głównej siedzibie OPS). W uroczystym otwarciu udział biorą przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej - ówczesnego województwa tarnobrzeskiego oraz władze miasta Staszowa.

1999

W wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej powstają struktury powiatowe oraz nowe wojewódzkie. Organem nadzoru nad zadaniami gminnymi realizowanymi przez OPS staje się Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Ośrodek rozpoczyna współpracę z powstającym w ramach struktur powiatowych Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które przejmuje m.in. zadania resoru oświaty związane z prowadzeniem placówek opiekuńczo wychowawczych – takich jak domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ogniska wychowawcze, świetlice i kluby środowiskowe.

W związku ze zmianą przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych od 1999 roku do katalogu świadczeń wypłacanych przez OPS wchodzą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane okresowe i renty socjalne.

2000

W tym roku Ośrodek wyjątkowo dotkliwie boryka się z brakiem środków na wypłatę świadczeń obowiązkowych. Mając na uwadze z jednej strony dużą liczbę osób potrzebujących wsparcia a z drugiej możliwości finansowe – OPS organizuje zbiórkę żywności, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego. Zbiórki żywności organizowane przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia na stałe wpisują się w działalność Ośrodka. Rokrocznie z darów pochodzących od mieszkańców Staszowa i okolic powstają paczki dla 150-200 rodzin klientów Ośrodka. Od 2005 roku zbiórki organizowane są pod patronatem Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2001

Przy Ośrodku powstaje Punkt Przeciwdziałania Przemocy i Przestępstw w Rodzinie. Pomysł utworzenia punktu zrodził się z potrzeby zapewnienia dostępu do fachowej pomocy osobom/rodzinom borykającym się z problemem przemocy, których wciąż przybywało wśród klientów Ośrodka. Punkt funkcjonuje do dzisiaj. W ramach dyżurów, poza godzinami pracy Ośrodka, nieodpłatnie, świadczone jest poradnictwo socjalne, a w miarę możliwości psychologiczne, prawne. W stałej ofercie Punktu dyżury pełnione są przez pracownika socjalnego – specjalistę ds. przemocy oraz dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

W lipcu tego roku wielu mieszkańców Staszowa zostaje poszkodowanych na skutek powodzi. Rzeka Czarna Staszowska zalewa tereny najniżej położone. Pracownicy socjalni Ośrodka udzielają wszechstronnej pomocy poszkodowanym rodzinom. W związku z ogłoszoną klęską żywiołową wypłacane są zasiłki pieniężne oraz udzielana jest pomoc rzeczowa w formie odzieży, obuwia, sprzętu agd i piecy CO.

2002

Dodatki mieszkaniowe wypłacane dotychczas przez Urząd Miasta i Gminy stają się nowym zadaniem OPS-u. Struktura organizacyjna Ośrodka poszerza się o samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, przeniesione ze struktur urzędu. Budżet Ośrodka wzrasta o kolejne kilkaset tysięcy złotych.

2004

To rok kolejnych dużych zmian. 12 marca 2004r. przyjęta zostaje nowa ustawa o pomocy społecznej dostosowująca polskie unormowania do wymagań Unii Europejskiej

Od tego roku Ośrodek staje się także realizatorem ustawy o świadczeniach rodzinnych Znacznie rozszerza się krąg klientów Ośrodka. Kwota wypłacanych do tej pory świadczeń w wys. ok 2 mln zł wzrasta do prawie 5 mln zł. W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów (wzrost klientów o ponad 70%) OPS pozyskuje i adaptuje nowe pomieszczenia biurowe. W strukturach Ośrodka powstaje Dział Świadczeń Rodzinnych, który wkrótce (od 2005r.) przejmuje również zadania związane z wypłatą świadczeń w oparciu o nową ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

W roku 2004 w wyniku rozeznania potrzeb rodzin z dziećmi, z problemami, przeprowadzonego przez pracowników socjalnych, przy Ośrodku powstaje świetlica środowiskowa. W ramach wsparcia realizowane są takie programy jak „Wakacje w mieście” czy „Organizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych”. Środki na funkcjonowanie świetlicy pozyskano z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi na brak możliwości dalszego dofinansowania w ramach GPRPA działalność świetlicy zakończono w czerwcu 2005.

2005

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2004 roku ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ośrodek aktywnie i wszechstronnie podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W efekcie tych działań w czerwcu 2005 przy Ośrodku powstaje Klub Integracji Społecznej (KIS) a w listopadzie utworzone zostaje Centrum Integracji Społecznej (CIS) w formie gospodarstwa pomocniczego Ośrodka Pomocy Społecznej.

CIS i KIS to innowacyjne formy zatrudnienia socjalnego. W KIS organizowane są działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. Zajęcia prowadzone są przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, informatyka.

Utworzenie CIS to duże przedsięwzięcie organizacyjne dla Ośrodka a zarazem nowatorskie rozwiązanie na skalę województwa (drugie CIS w świętokrzyskim). Program realizowany w CIS staje się jedną z ważniejszych form pomocy z zakresu aktywizacji zawodowej, ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i umożliwienia uczestnikom powrotu do pełnienia ról społecznych.

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Staszowie zostaje docenione przez kapitułę konkursu Świętokrzyskiego Anioła Dobroci, które w 2006 roku przyznało tę prestiżową nagrodę Kierownikowi Ośrodka - Jolancie Włoch.

W 2005 roku przyjęta zostaje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ośrodek opracowuje Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2006-2010, stając się jego głównym realizatorem oraz sprawozdawcą. Od tej pory Program jest opracowywany i przyjmowany do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie na kolejne 5 letnie okresy: 2011-2015 oraz obecny 2016-2020

2006

Dotychczasowe działania Ośrodka, skierowane na ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego, zostają docenione przez kapitułę konkursu Staszowskiej Stambułki. Za szczególny wkład w rozwój powiatu staszowskiego - Ośrodek zostaje laureatem nagrody w kategorii instytucja, której działalność menadżerska i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospodarczej.

2008

W 2008 roku OPS rozpoczyna realizację pierwszego projektu aktywizującego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2008-2015 zrealizowano VIII edycji projektu.

W nowym okresie programowania 2014-2020 OPS realizuje kolejne projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poszerzając ofertę wsparcia skierowaną do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykraczającą poza standardowe formy pomocy.

Łącznie na działania przeciwdziałające zjawiskom wykluczenia społecznego od 2008 roku Ośrodek pozyskał środki w kwocie ponad 4 mln złotych.

2010

W tym roku na skutek zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy powstaje gminny Zespół Interdyscyplinarny. Nowym zadaniem pracowników socjalnych staje się udział w grupach roboczych i prowadzenie procedury Niebieska Karta., na Ośrodku zaś spoczywa konieczność zapewnienia obsługi techniczno-administracyjnej zespołu.

W 2010 doceniona zostaje działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, który m.in. za niestandardowe formy wsparcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Nie jesteśmy sami – klub dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” został laureatem konkursu wojewody i otrzymał statuetkę „Homo Homini”

2012

W strukturach Ośrodka powstaje Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Jutrzenka”, którą utworzono w oparciu o uchwaloną 9 marca 2011 roku ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na jej utworzenie gmina pozyskała środki z budżetu państwa. Głównym celem „Jutrzenki" jest wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Wkrótce Placówka staje się samodzielną jednostką organizacyjną gminy, a w jej skład wchodzą filie działające na terenie gminy.

Rok 2012 to także początek nowej formy pracy z rodzinami z problemami wychowawczymi, poprzez wprowadzenie funkcji asystenta rodziny. Zatrudnienie pierwszych asystentów w Ośrodku możliwe jest dzięki środkom pozyskanym z Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu pieczy Zastępczej – „Asystent rodziny”. Pracę z rodzinami do nadal kontynuuje dwóch asystentów rodziny.

2014

W czerwcu tego roku rozpoczyna się realizacja Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – zadania związane z realizacją programu w Gminie Staszów przejmuje Ośrodek. Za przyjmowanie wniosków, przyznawanie i wydawanie Kart odpowiedzialny staje się Dział Świadczeń Rodzinnych. W kolejnych latach karta sukcesywnie jest dostosowywana do zmieniających się potrzeb i wymagań rodzin, poczynając od poszerzania kręgu jej odbiorców a kończąc na wprowadzeniu mobilnej wersji KDR.

2016

Rok 2016 to czas kolejnych ważnych zmian a co za tym idzie kolejnych wyzwań przed, którymi staje Ośrodek. Uchwalona ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), skutkuje koniecznością pozyskania dodatkowych pomieszczeń do obsługi nowego, szerokiego grona klientów Ośrodka; zatrudnienia pracowników oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej.

Budżet Ośrodka zamykający się w roku 2015 kwotą ponad 13 mln złotych wzrasta dwukrotnie, przekraczając w 2016 roku kwotę 27 milionów złotych.

Drugą ważną zmianą w 2016 roku jest utworzenie w strukturach Ośrodka mieszkania chronionego. Mieszkanie powstało w budynku po byłej szkole podstawowej, w miejscowości Oględów, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie nr XXXVII/329/16 z dnia 29 grudnia 2016r. Do końca 2018 roku pełni także funkcję mieszkania interwencyjnego a od roku 2019, w związku ze zmianą przepisów zostaje przekształcone w mieszkanie chronione wspierane, zapewniające usługi opiekuńcze osobom tam umieszczonym.

2017

To rok, w którym szereg nowych zadań otrzymują do realizacji asystencji rodziny, w związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na mocy tej ustawy do katalogu świadczeń wypłacanych przez Ośrodek w ramach wsparcia rodzin, wchodzi nowe, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł .

2018

W tym roku Ośrodek przystępuje do realizacji nowego rządowego programu „DOBRY START” – popularne 300+. W ramach Programu do OPS wpływa ponad 2000 wniosków o przyznanie świadczenia . Ośrodek przyznaje i wypłaca pomoc finansową 300+ dla ok. 3000 dzieci z gminy Staszów. Realizacja programu Dobry Start kontynuowana jest w kolejnych latach, dokładając do budżetu Ośrodka kolejne 900.000zł do wypłaty na świadczenia w ciągu każdego roku realizacji.

2019

W roku 2019 Ośrodek rozbudowuje ofertę pomocową dla osób samotnych, niepełnosprawnych, wymagających opieki przystępując do PROGRAMU OPIEKA 75+. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku powyżej 75 lat i więcej. Program jest odpowiedzią na wzrastającą w Gminie Staszów liczbę osób starszych, chorych, wymagających wsparcia w czynnościach życia codziennego. Program kontynuowany jest w roku 2020.

Rok 2019 to również czas intensywnych działań podejmowanych w celu zwiększenia profesjonalnej oferty usług dedykowanych osobom doznającym przemocy oraz specjalistom -członkom zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Takie możliwości daje Ośrodkowi realizacja projektu „Przeciw Przemocy” z pozyskanych środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program Osłonowy – Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy).

Rok 2019 to także zniesienie kryteriów dochodowych dla osób pobierających świadczenie 500+ na pierwsze dziecko. Poszerza się krąg osób uprawnionych a to z kolei przekłada się na wzrost kwoty wypłacanych świadczeń.

Całkowity budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w roku 2019 to już kwota ponad 35 mln złotych.

2020

W styczniu bieżącego roku Ośrodek przystąpił do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Program jest elementem polityki społecznej w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami w szczególności poprzez zapewnienie im jak najbardziej niezależnego życia. Oferta pomocy usługowej, świadczonej przez asystentów, jest odpowiedzią na potrzeby zauważalnego w Gminie Staszów wzrostu liczby osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności. Kwota pozyskanych środków to prawie 100 tys. zł.

Rok 2020, to rok szczególny, w którym wszystkie sfery życia zostały podporządkowane walce z pandemią koronawirusa. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej nabrały zupełnie nowego wymiaru, podkreślając rolę OPS-u jako strategicznej jednostki gminy. Na pracownikach Ośrodka spoczywał obowiązek niesienia bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym, w warunkach panującej izolacji społecznej, w sytuacji, kiedy inne jednostki jak placówki oświaty, kultury, sportu przechodziły w tryb pracy zdalnej lub musiały całkowicie zawiesić działalność.

W czasie trwającej pandemii poszerzył się krąg osób korzystających z pomocy Ośrodka. Oprócz wypłacanych zasiłków, pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych, asystenckich, OPS dostarczył, przy pomocy żołnierzy WOT, ponad 29 ton żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Pracownicy socjalni kierowali osoby do domów pomocy społecznej (organizując przy pomocy służb SANEPIDU testowanie tych osób na obecność wirusa SARS-COV2), współpracowali przy umieszczaniu osób chorych w zakładach opiekuńczo leczniczych, organizowali sprawienie pogrzebu, współpracowali także z Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie dowozu osób na specjalistyczne badania, w tym na leczenie onkologiczne.

Od marca br. wsparcie świadczone było także w trakcie dyżurów telefonicznych pełnionych przez pracowników OPS w dni robocze i święta, codziennie do godz. 19. Szczególną formą pomocy zostały objęte osoby starsze w ramach realizowanego od października br. programu „Wspieraj seniora”.

Pracownicy socjalni, opiekunki to grupy zawodowe, które z uwagi na specyfikę wykonywanego zawodu, stanowią pierwszą linię kontaktu, a tym samym potencjalnego ryzyka zakażenia się wirusem oraz jego transmisji. Nowa sytuacja, sytuacja zagrożenia, wymusiła konieczność poszukiwania innych sposobów rozpoznawania położenia osób doświadczających trudności oraz udzielania im wsparcia i pomocy. Należało całkowicie przeorganizować system pracy Ośrodka tak aby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo pracownikom a z drugiej ciągłość działania jednostki.

30 lat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie przyniosło ze sobą ogromny wzrost liczby oraz rangi wykonywanych zadań. Powstały w 1990 roku Ośrodek pracę swoją opierał na jednej ustawie merytorycznej o pomocy społecznej. Dziś to jednostka realizująca zadania wynikające z ponad dziesięciu różnych ustaw, z obszaru polityki społecznej, osiągając rekordowy budżet w 2020 roku w kwocie ponad 41 mln. złotych.

Opracowała: R.Śledź

21-12-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.