Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Karta Dużej Rodziny

INFORMACJA

Z dniem 01 stycznia 2015r. weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05 grudnia 2014r. określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny , sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy (Dz.U. z 2014r. poz. 1863) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r., poz. 1956).

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia następujące wymagania:

- jest w wieku do ukończenia 18. roku życia,

- jest w wieku do ukończenia 25. roku życia i uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

Karta przyznawana jest bez względu na dochód.

Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku?

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się w szczególności:

- w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łączne co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczenie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują.
Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio.
Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak i gdzie należy zgłosić się po kartę?

Wnioski o wydanie Karty można pobrać i należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wschodnia 13, pokój nr 10 (na parterze).
Wnioski można pobrać również na stronie internetowej Ośrodka ops.estaszow.pl oraz na stronie MPiPS mpips.gov.pl.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.
W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia, na wniosek członka rodziny może być wydany duplikat Karty. Koszt wydania duplikatu wynosi 9,21zł.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak mi firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie pod adresem internetowym: www.rodzina gov.pl w zakładce Partnerzy Karty Dużej Rodziny. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z Karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalny znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

Na podany numer telefonu w załączniku do wniosku zostanie wysłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej
a na adres e-mail – numer Karty Dużej Rodziny oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla telefonów działających w systemie Android lub App Store dla telefonów działających w systemie IOS.

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy Kartę Dużej Rodziny otrzymali do 31.12.2017 r. w formie tradycyjnej, mogą BEZPŁATNIE złożyć wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej do 31.12.2019 r.


Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresami

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

znajdują się szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny.


mKDR

Od 1 stycznia 2018r. istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny.

Jak uzyskać mKDR ?

1. Aby uzyskać mobilną Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w formie papierowej lub w formie on-line za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl w module eWnioski).

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na podany adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty.

3. Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.

4. Spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych , którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją kartą może w swoim telefonie wyświetlić Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Wnioskując o przyznanie elektronicznej formy Karty , konieczne jest wypełnienie załącznika ZKDR-04 – podanie w nim numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail członka rodziny dla którego wnioskowana jest elektroniczna forma Karty, a także wskazanie osób które będą mogły wyświetlać Kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR ?

- rodzic może posiadać na swoim telefonie Karty swoich dzieci oraz małżonka,

- umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,

- funkcja geolokalizacji, która pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji,

- aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018r.).

- aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp – podając kod pin.

Odpłatność

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Kart Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę karty w kwocie 9,21zł.


Formularze do pobrania:

1) Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu,

2) Objaśnienia do wniosku,

3) ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,

4) ZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka,

5) ZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej,

6) ZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

7) Oświadczenie dotyczące zawarcia związku małżeńskiego,


Akty prawne:

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014r, poz. 1863 z późn. zm. )

2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2017r, poz. 1454)

3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny( Dz. U. z 2017r, poz. 2449 ).

27-02-2019, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.