Karta Dużej Rodziny

INFORMACJA

Z dniem 01 stycznia 2015r. weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05 grudnia 2014r. określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny , sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Obowiązujące akty prawne:

- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1744),

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. ws. sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny,

- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia następujące wymagania:

- jest w wieku do ukończenia 18. roku życia,

- jest w wieku do ukończenia 25. roku życia i uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest bez względu na dochód.

Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku?

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się w szczególności:

- w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łączne co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczenie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują.
Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio.
Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak i gdzie należy zgłosić się po kartę?

Wnioski o wydanie Karty można pobrać i należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wschodnia 13, pokój nr 10 (na parterze).
Aktualne formularze wniosków można pobrać również na stronie internetowej MPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Osoby ubiegające się o Kartę nie wnoszą żadnej opłaty, jednakże jeśli zrezygnują z wnioskowania o tradycyjną formę Karty, to późniejsze wnioskowanie o jej domówienie podlega opłacie w wysokości 10 zł.

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny , kradzieży lub zgubienia, na wniosek członka rodziny może być wydany duplikat Karty. Koszt wydania duplikatu wynosi 11,00zł.

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: www.rodzina.gov.pl.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak mi firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie pod adresem internetowym: www.rodzina gov.pl w zakładce Partnerzy Karty Dużej Rodziny. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z Karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalny znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

9 czerwca 2021r., weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny, która spowodowała, iż wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną.

Oznacza to, że każdy posiadacz aktywnej karty, (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) i posiadający ważny polski dowód osobisty – w przypadku osoby dorosłej i mLegitymację szkolną - w przypadku dzieci, może wyświetlać ją w aplikacji mObywatel.

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store.

Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Tak jak w aplikacji mKDR, również w aplikacji mObywatel, rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać również Karty pozostałych członków rodziny. Aby była możliwa wizualizacja kart pozostałych członków rodziny (np. aby rodzic mógł wyświetlać Kartę dziecka) wypełnia się załącznik ZKDR-04 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, w którym podaje się dane do przyznania karty w tej formie oraz wskazuje się osoby, które będą mogły wizualizować kartę tego członka rodziny – właściciela tej karty, rodzica lub małżonka rodzica. Wypełnienie załącznika ZKDR-04 nie jest konieczne jeżeli wnioskodawca we wniosku zaznaczył na ostatniej stronie oświadczenie dotyczące wyświetlania Kart .

Karty pozostałych członków rodziny wyświetlamy w zakładce „ Moi bliscy”.

Dzieci na swoim urządzeniu mobilnym mogą wyświetlać jedynie swoje Karty.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel muszą pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Aplikacja mKDR z końcem czerwca 2021r została zamknięta.


Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny

znajdują się szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny.


mKDR

Od 1 stycznia 2018r. istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny.

Jak uzyskać mKDR ?

1. Aby uzyskać mobilną Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w formie papierowej lub w formie on-line za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl w module eWnioski).

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na podany adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty.

3. Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.

4. Spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych , którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją kartą może w swoim telefonie wyświetlić Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Wnioskując o przyznanie elektronicznej formy Karty , konieczne jest wypełnienie załącznika ZKDR-04 – podanie w nim numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail członka rodziny dla którego wnioskowana jest elektroniczna forma Karty, a także wskazanie osób które będą mogły wyświetlać Kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR ?

- rodzic może posiadać na swoim telefonie Karty swoich dzieci oraz małżonka,

- umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,

- funkcja geolokalizacji, która pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji,

- aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018r.).

- aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp – podając kod pin.

Odpłatność

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Kart Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę karty w kwocie 9,21zł.


Akty prawne:

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014r, poz. 1863 z późn. zm. )

2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2017r, poz. 1454)

3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny( Dz. U. z 2017r, poz. 2449 ).

01-02-2023, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.