Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie - rozstrzygnięcie

Informacja

o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze - Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie została wybrana Pani Monika Smolińska zam. Szwagrów.

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem. Posiada umiejętności zapewniające prawidłowe wykonywanie obowiązków. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień dotyczących przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Ponadto posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje wymagane na w/w stanowisku pracy.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Staszowie

/-/ inż. Renata Śledź

Staszów, 12.09.2018r.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
ogłasza nabór na stanowisko –
Główny Księgowy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie.


I. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) -strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
3. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
6. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
8. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
9. spełnia przynajmniej jeden z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:

  • ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
  • ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:

1. preferowany kierunek studiów: ekonomia,
2. doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego,
3. biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
4. umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
5. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek,
umiejętność i doświadczenie kierowania zespołem,
6. dyspozycyjność,
7. bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3. dokonywanie wstępnej kontroli :
4. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
5. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka,
7. przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania,
8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika OPS, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.


VI. Informacja o warunkach pracy:

1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
2. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13, 28 –200 Staszów,
3. umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych,
4. normy czasu pracy: przeciętnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.


VI. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny z własnoręcznym podpisem,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,
3. oryginał kwestionariusza osobowego,
4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
6. pisemne referencje,
7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, oświadczenie o:

  • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w związku z dysponowaniem środkami publicznymi.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie ul. Wschodnia 13, I piętro, pokój Nr 28 w godz. od 700 do 1500 w dni robocze lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie” do dnia 27 sierpnia 2018r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje: telefon +48 15-864-32-63
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13, pok. 28.
Dokumenty dotyczące naboru można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13, pok. 28 oraz na stronie www.ops-staszow.bip.gov.pl.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.

Staszów, 10.08. 2018r.


Wymagane dokumety(załączniki):


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staszowie
/-/ inż. Renata Śledź

08-11-2018, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.