NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomiono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym dwa punkty - prowadzone przez Powiat Staszowski - obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie) a prowadzenie jednego punktu zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.


ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

1.2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

1.3 sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

1.4 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Oświadczenie, o którym mowa wyżej przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej jest starosta.

5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa wyżej - przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem:15-866-50-63, czynnym w godzinach pracy Urzędu: 7:00 – 15:00 lub mailem dziedzicr@staszowski.eu

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.


Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.


Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do urny znajdującej się w każdym punkcie.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu* - > https://staszowski.eu/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html


Plakat01-04-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.