Program "Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przystąpił do kolejnej edycji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

Celem Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Ponadto założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu wspierania tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

W ramach zawartej w dniu 9 października 2017r umowy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie otrzyma wsparcie w realizacji zadania w wysokości 39. 040,00 zł.
Łączna wartość zadania wynosi 58.278,15 zł. w tym wkład własny Gminy Staszów 19 238,15 zł..

Ze środków tych zostaną sfinansowane roczne koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie wsparciem asystentów rodziny jest objęte 25 rodzin z terenu Miasta i Gminy Staszów.

30-10-2017, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.