PROTOKÓŁ Nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego

Staszów 11.05.2017 r.

PROTOKÓŁ Nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu

USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

W dniu 11 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem nr 5 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, która rozpatrzyła ofertę złożoną z trybie otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe na wsparcie realizacji w/w zadania w ramach Projektu pn. „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie " w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Komisja Konkursowa w składzie określonym zarządzeniem dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty:

 1. inż. Renata Śledź – Przewodniczący komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel OPS Staszów;
 2. mgr Dorota Staneta – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert
  przedstawiciel OPS Staszów;
 3. mgr Renata Świtoń – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert
  przedstawiciel OPS Staszów;
 4. Alojzy Jakóbik – Członek komisji konkursowej z głosem doradczym
  przedstawiciel Kancelarii prawnej obsługującej projekt.

Przewodnicząca Komisji zapoznała członków z aktami prawnymi na podstawie których został ogłoszony Otwarty Konkurs ofert, treścią Ogłoszenia o Otwartym Konkursie ofert oraz Ofertą, która wpłynęła do OPS. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym dofinansowaniu podlega oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła jedną ofertę, która wpłynęła w ramach ogłoszonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w dniu 02.05.2017 r. Otwartego Konkursu ofert.

 1. W dniu 11 maja 2017 r. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę złożoną na realizację zadania z zakresu Aktywizacji zawodowej.
 1. Łączna kwota dotacji na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej wynosi 160 920,00 PLN
 2. Wpłynęła jedna oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach: na realizację kompleksowego zakresu aktywizacji zawodowej określonego w ogłoszeniu za kwotę 159 420,00 PLN (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych). Komisja po sprawdzeniu oferty stwierdziła jej kompletność oraz to, że oferent w swej ofercie zobowiązał się do zrealizowania pełnego zakresu za zaproponowaną cenę, co jest równoznaczne z otrzymaniem wymaganych min. ilości (ponad 70pkt.), dlatego też rekomenduje się do przyznania dotacji.

Na tym protokół zakończono.

Załącznikami do protokołu jest oferta Zleceniobiorcy i Oświadczenia Członków Komisji konkursowej.

Podpisy członków zespołu:

1. Podpis w oryginale: Renata Śledź

2. Podpis w oryginale: Dorota Staneta

3. Podpis w oryginale: Renata Świtoń

4. Podpis w oryginale: Alojzy Jakóbik

11-05-2017, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.