Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2018

W dniu 23 lutego br. Gmina Staszów zawarła umowę z Wojewodą Świętokrzyskim, na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Ze środków przekazywanych w ramach programu, Gmina udzieli wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wykazane w ustawie o pomocy społecznej do wysokości 150% kryterium dochodowego o którym mowa w w/w ustawie.

Prognozowany koszt realizacji Programu w 2018r. wyniesie ogółem 550 000, 00 zł w tym wkład własny Gminy 220 000,00 zł. W ramach programu planuje się objąć wsparciem 145 dzieci w wieku przedszkolnym, 320 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 248 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży planuje się przeznaczyć kwotę około 252 400, 00 zł , zaś na zasiłki celowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji - kwotę około 297 600,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w okresie od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r.

01-03-2018, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.