Środowiskowy Dom Samopomocy


Część poniższych informacji może być już nieaktualna.


Po aktualne informacje na temat ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W STASZOWIE zapraszamy tutaj: https://sds-staszow.bip.gov.pl/


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W TYM:

 • OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH,
 • OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO.

Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, z terenu miasta i gminy Staszów, które nie wymagają stałej hospitalizacji, a mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu zwłaszcza w zakresie zaradności i samodzielności życiowej oraz nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Przed złożeniem wniosku o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Staszowie zapraszamy osoby zainteresowane do odwiedzenia placówki w celu uzyskania szczegółowych informacji i ustalenia terminu przyjęcia.

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie dołączając następujące dokumenty :

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba takie posiada,
 • decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (na druku z ośrodka pomocy społecznej),
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych ( na druku z ośrodka pomocy społecznej),
 • zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,
 • decyzję starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną.

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, albo w miejscu ich pobytu.
W toku wywiadu i na podstawie dostarczonych dokumentów ustala się sytuację osobistą i materialną osoby składającej wniosek w celu m.in. wyliczenia czy osoba będzie ponosiła odpłatność za pobyt czy nie.

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi(wg. definicji roporządzenia odnośnik: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381586), ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 (art.51 b, ust.1 ustawy o pomocy społecznej)
Wyjaśnienie pojęć zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
• Osoba samotnie gospodarująca – osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.
• Dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.
• Kryterium dochodowe wynoszące aktualnie: 600 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz – 900 zł. na osobę w rodzinie.


Adres, telefon, godziny pracy
Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej Staszowie
ul. Wschodnia 13,
tel. 15 832 00 22
Ośrodek jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

07-07-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.