WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”

logo posiłek 2023

Gmina Staszów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazane w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczone są na wsparcie osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.
  • osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 330 000,00 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Staszów to 220 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2022 r. wynosi 550 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

  • W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków dofinansowanych z Programu nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego, tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie. Świadczenia te dla osób w przedziale 150% - 200% kryterium dochodowego (tj. do 1 200,00 zł na osobę w rodzinie) są finansowane w całości ze środków własnych Gminy Staszów na podstawie Uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

  • Z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 164,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 900,00 zł w przypadku osób w rodzinie.
09-03-2022, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.