Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Zasady i warunki przyznania

Zasady i warunki programu 500 Plus

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.

Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.


Dla kogo przeznaczony jest program 500 Plus

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na dziecko ( rozumiane jako: dziecko własne dziecko małżonka dziecko przysposobione, dziecko znajdujące się pod opieką
prawną ) - do czasu ukończenia przez nie 18-tego roku życia.

Świadczenie pobierać mogą: rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni.


Świadczenie nie przysługuje w przypadku, gdy:

- dziecko jest w związku małżeńskim,

- dziecko znajduje się w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

- pełnoletnie dziecko posiada prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

- na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej).


Beneficjentami programu rządowego 500 Plus mogą zostać:

  1. obywatele Polski, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP
  2. cudzoziemcy: gdy stosują się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych gdy osoba posiada kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich: z pozwoleniem na pracę na nieprzekraczający 6 miesięcy, którzy przybyli do Polski na studia mogących pracować w oparciu o wizę. Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski wraz z dziećmi przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.

Wysokość świadczeń w programie 500 Plus

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na każde dziecko bez względu na dochody rodziny.

W przypadku urodzenia się dziecka labo ukończenia przez dziecko 18 roku życia, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.


Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego ( art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) .

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.


3-miesięczny termin na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w terminie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia se dziecka będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.

W przypadku złożenie wniosku po tym terminie – prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu, w którym mowa w ust.1.


W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą - może zostać podjęta decyzja o:

- wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,

- wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,

- przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,

- przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.


Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w pokoju nr 8 na parterze lub też drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.


Zgodnie z art. 13a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście.


Obowiązek informowania organu wypłacającego świadczenie wychowawcze o zmianach sytuacji rodzinnej

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego - osoba, otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.


Zatem w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego - zwłaszcza w przypadku:

- wyjazdu wnioskodawcy albo członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej ( nie dotyczy wyjazdów turystycznych),

- zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy Staszów

osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego, ustalonego na pierwsze i kolejne dzieci - jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.


Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze

Zgodnie z art. 25 ust. 2 w/w ustawy - za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:

- świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenie w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,

- świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust.6, za okres od dnia,
w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów a ust. 5, za okres od dnia w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze,

- świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, której świadczenie zostało przyznane,
z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tą decyzję.

Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze nie uznaje się świadczenia przyznanego rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, który zmarł, pobranego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie art.18 ust. 2b ( art. 25 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).


Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze jest zobowiązana do jego zwrotu.

W myśl art. 25 ust. 3 w/w ustawy - od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5 naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Zgodnie z art. 25 ust. 7 w/w ustawy - kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone prawomocną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W myśl art. 27 ust. 1 w/w ustawy – organ właściwy oraz wojewoda mogą bez zgody strony zmienić lub uchylić prawo do świadczenia wychowawczego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył prawo do świadczenia wychowawczego w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.


Formularze do pobrania

Okres zasiłkowy 2019/2021

SW-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego


Akty prawne:

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019, poz. 2407),

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 924).


Przygotowała: Agnieszka Kowalska

24-02-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.