Cele projektu POKL

Cele projektu 2015

Celem ogólnym projektu jest:

Zwiększenie dostępu do lokalnego rynku pracy dla 15 uczestników projektu(15 kobiet) – klientów OPS w Staszowie zagrożonych wykluczeniem społecznym do 31 sierpnia 2015r.
Cele szczegółowe:

 1. Zmniejszenie deficytów społ., eduk. i zaw., kształtujących zmiany postaw życiowych u 15 uczestniczek projektu z terenu MiG Staszów, co spowoduje zwiększenie aktywności społ.zaw. do sierpnia 2015r.
 2. Zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania sie po rynku pracy u 15 uczestniczek projektu z terenu MiG Staszów do sierpnia 2015r.
 3. Zwiększenie potencjału kadrowego poprzez zatrudnienie 5 pracowników socj. (4,5 etatów ) do sierpnia 2015r.
 4. Poprawa sytuacji materialnej 15 uczestniczek projektu poprzez wsparcie finansowe do sierpnia 2015r.

Cele projektu 2014

Celem ogólnym projektu jest:

Zwiększenie szans na rynku pracy 20 klientów OPS (20K) z terenu Miasto i Gminę Staszów poprzez udzielenie wszechstronnego wsparcia w pokonywaniu barier psychologiczno – społecznych do końca 2014r.
Cele szczegółowe:

 1. Zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych i zawodowych kształtujących zmiany postaw życiowych na bardziej aktywne u 20 BO (20 kobiet) z terenu Miasta i Gminy Staszów, co spowoduje zwiększenie aktywności społęczno-zawodowej do końca 2014r.
 2. Zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy u 20 beneficjentów ostatecznych (20 kobiet) z terenu Miasto i Gminę Staszów do końca 2014r.
 3. Zwiększenie potencjału kadrowego poprzez zatrudnienie 5 pracowników socjalnych (5 kobiet – 4,5 etatów) do końce 2014r.
 4. Poprawa sytuacji materialnej 20 BO (20 kobiet) poprzez wsparcie finansowe do końca 2014r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Miasto i Gminę Staszów zamieszkuje 26.748 mieszkańców, w tym 13.614 kobiet (kobiet) i 13.134 mężczyzn (mężczyzn). 64,57% ogółu mieszkańców (17.270) to osób w wieku aktywności zawodowej (47% kobiet, 53%mężczyzn) – dane UMiG Staszów na dzień 31.12.2013r.
Głównym problemem społecznym Miasta i Gminy Staszów jest bezrobocie. W PUP w Staszowie zarejestrowanych było 1415 bezrobotnych, w tym 746K i 669M. W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdują się:
-osoby długotrwale bezrobotne – 655, w tym 381 kobiet i 284 mężczyzn,
-osoby bez kwalifikacji zawodowych – 238, w tym 137 kobiet i 101 mężczyzn,
-osoby do 30 r. życia – 754, w tym 444 kobiet i 310 mężczyzn.

Biorąc pod uwagę:
-wiek osób bezrobotnych, to najwięcej jest w przedziale wiekowym 25-34 lata – 460 os. (254 K, 206 M),
-wykształcenie – z wykształceniem zawodowym – 406 os. (163 K, 243 M).
Osoby młode, bezrobotne stanowią 53,3% osób bezrobotnych (31,4%K, 21,9%M) – dane PUP na dzień 31.12.2013r.
Bezrobocie było również jedną z głównych przyczyn korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Dominującymi problemami powodującymi dysfunkcje rodzin były:
– ubóstwo – 522 rodziny,
– bezrobocie- 463 rodziny.
Z pomocy społecznej w 2013 roku skorzystało 1388 osób (816K, 572M), w tym: 197 to os. w wieku 15-30 lat, co stanowi 14,19% klientów OPS – dane OPS w Staszowie na dzień 31.12.2013r. (sprawozdanie MPiPS).
Bezrobocie jest dużym problemem wpływającym na zadowolenie mieszkańców i poziom ich życia. Okres bezrobocia członka rodziny, zwłaszcza osoby młodej, jest dla całej rodziny bardzo trudny. Brak zatrudnienia negatywnie wpływa nie tylko na ekonomiczną sytuację rodzin, ale także na pozamaterialne kwestie życia rodzinnego. Przymusowe pozostawanie bez pracy oraz niemożność znalezienia zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiają człowieka poczucia własnej wartości, powodują apatię i zniechęcenie, brak wiary we własne umiejętności i możliwości oraz trudność odnalezienia się na rynku pracy. Posiadana diagnoza sytuacji życiowej klientów OPS wskazuje, że dominującymi barierami w poprawie trudnej sytuacji życiowej są w 80% brak specjalistycznych kwalifikacji zawodowych oraz niedostosowanie do rynku pracy, w 75% brak umiejętności poruszania się na rynku pracy.
W/w czynniki determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie się od pomocy społecznej. Opisane bariery wskazują na konieczność objęcia kompleksowym wsparciem, które powinno być skoncentrowane na osobach młodych, poniżej 30r.życia, bo jest to grupa, której w najwyższym stopniu dotyczy problem wejścia oraz utrzymania się na rynku pracy.
W projekcie zaplanowano instrumenty aktywnej integracji mające doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez te os. w procesie dostępu do praw i usług społecznych a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Najskuteczniejszą walką z bezrobociem wydają się kursy zawodowe oraz poradnictwo w sprawach związanych z rynkiem pracy.
Kursy będą dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy i indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Zarówno wybór uczestników projektu (UP) jak i zaplanowane instrumenty będą skonsultowane z PUP zgodnie z zawartym porozumieniem (KD nr 2). Realizacja Projektu będzie miała pozytywny wpływ na klientów OPS i ich rodziny – poprawa relacji, dobry przykład dla innych. Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę, kwalifikacje zawodowe, które zmotywują ich do podejmowania aktywności zawodowej.
Projekt uwzględnia działania zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Staszów na lata 2011 – 2015.
Beneficjent spełnia wymóg merytoryczny, posiada obowiązująca strategię, organizacyjny – OPS zatrudnia 14 pracowników socjalnych (13,5 etatów) – 1981 mieszkańców na 1 pracowników socjalnych.


Cele projektu 2013

Celem ogólnym projektu jest:

Zwiększenie szans na rynku pracy 20 klientów OPS (20K) poprzez udzielenie wszechstronnego wsparcia w pokonywaniu barier psychologiczno-społecznych do końca 2013r.
Cele szczegółowe:

 1. Zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych i zawodowych, kształtujących zmiany postaw życiowych na bardziej aktywne u 20BO (20K), co spowoduje zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej do końca 2013r.
 2. Zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy 20BO (20K) do końca 2013r
 3. Zwiększenie potencjału kadrowego poprzez kontynuowanie zatrudnienia 5 prac.soc. (5K – 4,6 etatów) do końca 2013r.
 4. Poprawa sytuacji materialnej 20BO (20K) poprzez wsparcie finansowe do końca 2013r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Miasto i Gminę Staszów (MiGS) zamieszkuje 26875 mieszkańców, w tym 13687 kobiet (K) i 13188 mężczyzn (M). 65,16% ogółu mieszkańców (17.513) to os. w wieku aktywności zawodowej (47% K, 53% M) – dane UMiG Staszów na dzień 31.12.2012r.
Głównym problemem społecznym MiG Staszów jest bezrobocie. W PUP w Staszowie zarejestrowanych było 1.373 bezrobotnych, w tym 705K i 668M. W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdują się:
– os. długotrwale bezrobotne – 565, w tym 345K i 220M,
– os. bez kwalifikacji zawodowych – 384, w tym 205K i 179M,
– os. do 30 roku życia – 774, w tym 433K i 341M.
Biorąc pod uwagę:
– wiek osób bezrobotnych, to najwięcej jest w przedziale wiekowym 25-34 lata – 461osób (253K, 208M),
– wykształcenie – z wykształceniem zawodowym 400 osób (151K, 249M).
os. młode, bezrobotne stanowią 57,6% osób bezrobotnych (32,56% K, 25,05% M) – dane PUP w Staszowie na dzień 31.12.2012r, .
Bezrobocie było również jedną z głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Dominującymi problemami powodującymi dysfunkcje rodzin są:
– ubóstwo – 521 rodzin,
– bezrobocie 405 rodzin,
Z pomocy społecznej w 2012r skorzystało 1271osób (720K, 551M), w tym 177 to os. w wieku 15-30 lat, co stanowi 13,93% klientów OPS- dane OPS w Staszowie na dzień 31.12.2012 – sprawozdanie MPiPS.
Bezrobocie jest dużym problemem wpływającym na zadowolenie mieszkańców i poziom ich życia. Okres bezrobocia członka rodziny, zwłaszcza os. młodej jest dla całej rodziny bardzo trudny. Brak zatrudnienia negatywnie wpływa nie tylko na ekonomiczną sytuację rodzin, ale także na pozamaterialne kwestie życia rodzinnego. Przymusowe pozostawanie bez pracy oraz niemożność znalezienia zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiają człowieka poczucia własnej wartości, powodują apatię i zniechęcenie, brak wiary we własne umiejętności i możliwości oraz trudność odnalezienia się na rynku pracy. Posiadana diagnoza sytuacji życiowej klientów OPS wskazuje, że dominującymi barierami w poprawie trudnej sytuacji życiowej są w 85% brak specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. oraz niedostosowanie do rynku pracy, w 80% brak umiejętności poruszania się na rynku pracy. W/w czynniki determinują złą sytuacje finansową i powodują uzależnienie się od pomocy społecznej. Opisane bariery wskazują na konieczność objęcia kompleksowym wsparciem, które powinno być skoncentrowane na osobach młodych poniżej 30 roku życia, bo jest to grupa, której w najwyższym stopniu dotyczy problem wejścia oraz utrzymania się na rynku pracy.
W projekcie(P) zaplanowano instrumenty aktywnej integracji mające doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez te os. w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Najskuteczniejszą walką z bezrobociem wydają się kursy zawodowe oraz poradnictwo w sprawach związanych z rynkiem pracy.
Kursy, będą dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zarówno kursy jak i wybór uczestników projektu (UP) będą skonsultowane z PUP(KD nr2). Realizacja P będzie miała pozytywny wpływ na klientów OPS i ich rodziny. UP zdobędą wiedzę, kwalifikacje zawodowe, które zmotywują ich do podejmowania aktywności zaw.
Projekt uwzględnia działania zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Staszów na lata 2011-2015.
Beneficjent spełnia wymóg merytoryczny, posiada strategię, organizacyjny -OPS zatrudnia 14 prac.soc.(13,6 etatów) -1976 mieszkańców MiGS/na 1 pracownika socjalnego.


Cele projektu 2012

Celem ogólnym projektu jest:

Zwiększenie szans na rynku pracy 18 osób (kobiet), korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej OPS w Staszowie poprzez udzielenie wszechstronnego wsparcia w pokonywaniu barier psychologiczno-społecznych do końca 2012r.
Cele szczegółowe:

 1. Zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych i zawodowych kształtujących zmiany postaw życiowych na bardziej aktywne u 18 BO (18K), co spowoduje zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej do końca 2012r.
 2. Nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych u 18BO (18K) -co spowoduje zwiększenie szans na znalezienie pracy do końca 2012r.
 3. Zwiększenie potencjału kadrowego OPS poprzez kontynuowanie zatrudnienia 5 pracowników socjalnych (5K) – 4,6 etatu do końca 2012r

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na terenie Miasta i Gminy Staszów mieszka 27 051* mieszkańców, w tym 13 782 kobiet (K) i 13 269 mężczyzn (M). 66% ogółu mieszkańców (17 815) to osoby w wieku aktywności zawodowej (47%K, 53%M). Głównym problemem społecznym Miasta i Gminy Staszów jest bezrobocie. W PUP w Staszowie zarejestrowanych było 1328 ** bezrobotnych, w tym 765 K i 563 M.
W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdują się: – osoby długotrwale bezrobotne – 571, w tym 359 K i 212 M, – osoby bez kwalifikacji zawodowych – 254, w tym 158 K i 96 M. Biorąc pod uwagę: – wiek osób bezrobotnych, to najwięcej jest w przedziale wiekowym 25 – 34 lata – 428 osób (263 K, 165 M), – wykształcenie – z wykształceniem zawodowym – 387 osób (174 K, 213 M). Bezrobocie było również jedną z gł. przyczyn korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Dominującymi problemami powodującymi dysfunkcje rodzin są: – bezrobocie – 330*** rodzin, 1168*** osób w rodzinach, – ubóstwo – 449 rodzin, 1479 osób w rodzinach, – bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych – 124 rodzin, 435 osób w rodzinach. Z pomocy społecznej w ciągu trzech kwartałów 2011 roku skorzystało 731 osób, w tym 528 K i 203 M.
Bezrobocie jest dużym problemem wpływającym na zadowolenie mieszkańców i poziom ich życia. Okres bezrobocia członka rodziny jest dla wielu rodzin bardzo trudny. Pojawiające się problemy finansowe rodzą konieczność szukania doraźnych metod poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny. Brak zatrudnienia negatywnie wpływa nie tylko na ekonomiczną kondycję rodzin, ale także na pozamaterialne kwestie życia rodzinnego. Przymusowe pozostawanie bez pracy oraz niemożność znalezienia zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiają człowieka poczucia własnej wartości. Stres i utrata stabilizacji często uniemożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji. Pojawia się apatia i zniechęcenie, brak wiary we własne umiejętności i możliwości oraz trudność odnalezienia się na rynku pracy, co wpływa na zagrożenie wykluczeniem społecznym. To z kolei powoduje konieczność korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, która niejednokrotnie przekształca się w wielopokoleniowe uzależnienie się od pomocy społecznej. Dążąc do ograniczenia przyczyn oraz zminimalizowania skutków długotrwałego bezrobocia należy ograniczyć zasięg ubóstwa oraz wykluczenia społecznego poprzez objęcie klientów pomocy społecznej kompleksowym wsparciem.
Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, które powinny doprowadzić do zmiany postaw życiowych i zwiększenia kwalifikacji zawodowych, przygotowania ich do wejścia i utrzymania na rynku pracy oraz do szeroko pojętej integracji z otoczeniem. Realizacja projektu będzie miała wpływ na pracodawców, ponieważ oferowane kursy będą dostosowane do potrzeb rynku pracy. OPS w Staszowie zatrudnia 14 pracowników socjalnych – 14 K (5 w ramach PO KL – 4,6 etatu), każdy obsługuje 1989 mieszkańców. Projekt uwzględnia działania zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Staszów na lata 2011 – 2015.

* – dane UMiG Staszów na dzień 30.09.2011r,
** – dane PUP w Staszowie na dzień 30.09.2011r,
*** – dane OPS w Staszowie na dzień 30.09.2011r – sprawozdanie MPiPS


Cele projektu 2011

Celem ogólnym projektu jest:

Zwiększenie szans na rynku pracy 25 osób (24K i 1M), korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej OPS w Staszowie poprzez udzielenie wszechstronnego wsparcia w pokonywaniu barier psychologiczno-społecznych do końca 2011r.
Cele szczegółowe:

 1. Ułatwienie dostępu do rynku pracy 9 BO (8K i 1M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zajęcia z reintegracji zawodowej i społecznej w CIS co spowoduje przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia do końca 2011r.
 2. Zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych i zawodowych kształtujących zmiany postaw życiowych na bardziej aktywne u 16 BO (16K), co spowoduje zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej do końca 2011r.
 3. Nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych u 16BO (16K) – co spowoduje zwiększenie szans na znalezienie pracy do końca 2011r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na terenie miasta i gminy Staszów mieszka 27.108 mieszkańców, w tym 13.825 kobiet (K) i 13.289 mężczyzn(M) – dane UMiG Staszów-stan na 31.05.2010r. Wyniki NSP 2002 (aktualniejsze dane nie są dostępne) wskazują, że w mieście i gminie jest 4.128 osób niepełnosprawnych: 2.123K i 2.005M; 3.556 posiadało prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności (1769K i 1987M). Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy będący w wieku produkcyjnym- 63,5% ogólnej liczby mieszkańców: GUS -Bank Danych Regionalnych 31.12.2008r.
W mieście i gminie Staszów jednym z głównych problemów społecznych jest bezrobocie. Wg .danych PUP w Staszowie na koniec IX.2010r. było zarejestrowanych 1.333 bezrobotnych, w tym 56%K i 44%M. Osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 12 m-cy było 493 w tym 60%K i 40%M, 86 osób niepełnosprawnych (58%K i 42%M).

Biorąc pod uwagę:
– wiek osób bezrobotnych – to najwięcej jest w przedziale wiekowym 25-34 lata – 443 osób (59%K i 41%M),
– wykształcenie – z wykształceniem. zawodowym – 378 osób, w tym:186 K i 192 M.
Niekorzystna sytuacja kobiet wynika ze stereotypowego postrzegania roli kobiety i mężczyzn oraz braku ofert na rynku pracy, które godziłyby życie zawodowe i rodzinne. Kobiety szybciej tracą pracę i często dłużej niż mężczyźni starają się o jej podjęcie a ich zarobki są niższe. Mężczyźni biorą mały udział w życiu rodziny przeświadczeni, iż to kobiety powinny dbać o dom, dzieci i rodzinę.

Bezrobocie było również jedną z głównych przyczyn korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Jak wskazuje sprawozdanie MPiPS za dwa kw. 2010r. (dane OPS Staszów) najczęstszymi powodami udzielenia wsparcia przez OPS było:
– bezrobocie – 332 rodzin, 1195 osób w rodzinach,
– niepełnosprawność – 243 rodzin, 744 osób w rodzinach,
Z pomocy społecznej w I półroczu 2010r skorzystało 1001 osób w tym 56% K i 44% M.
Ze świadczeń pomocy społecznej korzystają osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zatrudnione w tym rolnicy (ze względu na niskie dochody z pracy zawodowej i z gospodarstwa .rolnego).
Monitorowana przez pracowników socjalnych (praca socjalna) sytuacja materialno-bytowa korzystających z pomocy OPS wskazuje na pogłębiające się zjawiska biedy, stagnacji i bezradności. Długotrwałe pozostawanie bez pracy powoduje bierność, niską samoocenę, brak wiary we własne umiejętności i możliwości oraz trudności odnalezienia się na rynku pracy, co wpływa na zagrożenie wykluczeniem społecznym. Także niepełnosprawność powoduje szereg utrudnień, ograniczeń w życiu społecznym i zawodowym.
Powyższe zachowania generują trudności finansowe osób bezrobotnych, zatrudnionych i niepełnosprawnych a to powoduje korzystanie z pomocy fin. ośrodka, które niejednokrotnie przeobraża się w wielopokoleniowe uzależnienie się od pomocy społecznej. Dążąc do ograniczenia przyczyn oraz zminimalizowania skutków długotrwałego bezrobocia należy ograniczyć zasięg ubóstwa oraz wykluczenia społecznego poprzez objęcie klientów pomocy społecznej kompleksowym wsparciem. Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, które powinny doprowadzić do zmiany postaw życiowych i zwiększenia kwalifikacji zawodowych, przygotowania ich do wejścia i utrzymania na rynku pracy oraz do szeroko pojętej integracji z otoczeniem.
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na pracodawców, ponieważ oferowane kursy będą dostosowane do potrzeb rynku pracy.
OPS w Staszowie zatrudnia 14 pracowników socjalnych. -14K (5 w ramach PO KL – 4 i 3/5 etatu), każdy obsługuje 1.993 mieszkańców.
Projekt uwzględnia działania zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Staszów na lata 2005-2010. Strategia na kolejne lata jest w opracowywaniu i będzie uchwalona najpóźniej do 31.III.2011 roku.


Cele projektu 2010

Celem ogólnym projektu jest:

 • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy społecznej poprzez aktywizację społeczno-zawodową, pozwalającą na poprawę sytuacji materialno-bytowej,
 • poprawa skuteczności funkcjonowania ośrodka.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
 • zmniejszenie deficytów społecznych, edukacji zawodowej kształtujących zmianę postaw życiowych na bardziej aktywne,
 • zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
 • nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,
 • wzmocnienie kadry Ośrodka.


Według danych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie na dzień 31 grudnia 2009r. miasto i gminę Staszów zamieszkiwało 27.208 osób, w tym 13.842 kobiet i 13.366 mężczyzn.
Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy będący w wieku produkcyjnym – 63,5% ogólnej liczby mieszkańców (GUS-Bank Danych Regionalnych;31.12.2008r.).
W mieście i gminie Staszów jednym z głównych problemów społecznych jest bezrobocie.
Według danych PUP w Staszowie na koniec XI 2009r. na terenie gminy zarejestrowanych było 1239 bezrobotnych, w tym 657 K(kobiet) i 582 M(mężczyzn).
Osób zarejestrowanych jako bezrobotne powyżej 12 miesięcy było 204,w tym 113 kobiet i 91 mężczyzn
Biorąc pod uwagę :
– wiek osób bezrobotnych – to najwięcej jest w przedziale wiekowym 25-34 lata tj.32%,w tym kobiet 60% i mężczyzn 40%,
– wykształcenie – z wykształceniem zawodowym – 404 osoby(33%ogółu),w tym 192 K i 212 M.
Sytuacja kobiet na rynku pracy jest trudniejsza niż mężczyzn. Kobiety szybciej tracą pracę i często dłużej niż mężczyźni starają się o jej podjęcie. Bezrobocie było również jedną z głównych przyczyn korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.
Jak wskazuje sprawozdanie MPiPS za 2009r.(dane z OPS Staszów)najczęstszymi powodami udzielenia wsparcia przez OPS było:
– ubóstwo-508 rodzin, 1740 osób w rodzinach,
– bezrobocie-379 rodzin,1370 osób w rodzinach.
Z pomocy finansowej w ubr. skorzystało 1229 osób w tym 62% kobiet i 38 % mężczyzn.
Ze świadczeń pomocy społecznej korzystają osoby bezrobotne, a także osoby zatrudnione, w tym rolnicy (ze względu na niskie dochody z pracy zawodowej i z gospodarstwa rolnego).
Monitorowana przez pracowników socjalnych sytuacja materialno-bytowa korzystających z pomocy Ośrodka wskazuje na pogłębiające się zjawiska biedy, stagnacji i bezradności. Długotrwałe pozostawanie bez pracy powoduje bierność, niską samoocenę, brak wiary we własne umiejętności i możliwości oraz trudności odnalezienia się na rynku pracy, co wpływa na zagrożenie wykluczeniem społecznym.
Powyższe zachowania generują trudności finansowe osób bezrobotnych,zatrudnionych i ich rodzin, a to powoduje korzystanie z pomocy finansowej Ośrodka, które niejednokrotnie przeobraża się w wielopokoleniowe uzależnienie się od pomocy społecznej. Dążąc do ograniczenia przyczyn oraz zminimalizowania skutków długotrwałego bezrobocia należy ograniczyć zasięg ubóstwa oraz wykluczenia społecznego poprzez wsparcie dochodowe oraz rozwijanie instrumentów aktywnej integracji, które powinno doprowadzić do przygotowania ich do wejścia i utrzymania na rynku pracy oraz do szeroko pojętej integracji z otoczeniem.
Niniejszy projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej klientów Ośrodka, poprzez zmniejszenie deficytów społecznych,edukacyjnych i zawodowych. OPS w Staszowie zatrudnia 11 pracowników socjalnych -11 K(2 w ramach PO KL), każdy obsługuje 2473 osób. Braki kadrowe pracowników socjalnych powodują, że nie są oni w stanie stosować nowoczesnych metod pracy z podopiecznymi, co w konsekwencji przedkłada się na niskie efekty działań.
Celem ogólnym projektu jest:
– zwiększenie szans na rynku pracy wśród 20 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
– wzmocnienie i poprawa skuteczności funkcjonowania Ośrodka.
Cele szczegółowe:
– zmniejszenie deficytów społecznych ,edukacyjnych i zawodowych kształtujących
zmianę postaw życiowych na bardziej aktywne,
– zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
– zwiększenie aktywności zaw.i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
– nabycie ,podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,
– wzmocnienie kadry Ośrodka.
Cel ogólny projektu jest zgodny z celami PO KL, Planem Działań dla Priorytetu VII na 2010r., ponieważ
zadania są adresowane do:
– osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanych na rynku pracy na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienie oraz integracji ze społeczeństwem,
– Ośrodka celem wzmocnienia i doskonalenia kadr oraz poprawy skuteczności funkcjonowania i jakości realizowanych usług.
Działania projektu są zgodne z politykami wspólnotowymi:
– równości szans-dopuszczenie do udziału kobiet i mężczyzn, osób mieszkających na wsi i w mieście,
– rozwoju lokalnego-zmniejszenie zagrożenia wykluczenia społecznego,
– innowacyjności-stosowanie instrumentów aktywnej integracji,
– społeczeństwa informacyjnego-pozyskanie przez uczestników projektu umiejętności korzystania z nowoczesnych metod informacyjno-komunikacyjnych.
Projekt uwzględnia działania zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Staszów na lata 2005-2010-Uchwała Rady Miejskiej w Staszowie Nr.XXXIII/321/05 z dnia 30.III.2005 r.

Wymóg merytoryczny spełniony.


Cele projektu 2009

Celem ogólnym projektu jest:

 • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy społecznej poprzez aktywizację społeczno-zawodową, pozwalającą na poprawę sytuacji materialno-bytowej,
 • poprawa skuteczności funkcjonowania ośrodka.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
 • zmniejszenie deficytów społecznych, edukacji zawodowej kształtujących zmianę postaw życiowych na bardziej aktywne,
 • zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
 • nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,
 • wzmocnienie kadry Ośrodka.

Copyright © 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

31-10-2017, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.