DODATEK GAZOWY

REFUNDACJA PODATKU VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023r. oraz do 30-06-2024r.

Od dnia 26-06-2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie realizuje ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687 z późn. zm.).

* Dla kogo zwrot podatku VAT za gaz dostarczony w 2023 roku oraz do 30-06-2024r.

Refundację podatku VAT za gaz otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym: odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym - wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej, jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022r. bub po 21 grudnia 2022r. w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Zwrotu podatku VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

* Kryterium dochodowe

Refundację podatku VAT od ceny gazu otrzyma:

- osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł netto

- osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1.500 zł netto na osobę.

Uzyskiwanie i weryfikacja danych niezbędnych do weryfikacji dochodu następuje na podstawie art. 23 b ust. 1 pkt 1, 1a, 1b, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód ustala się jednorazowo przy pierwszym wniosku. Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony
w okresie:

- od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty
w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021r.,

- od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty
w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022r.

* Opłacona faktura VAT

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. oraz od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30-06-2024r.
do tego odbiorcy paliw gazowych.

Równowartość VAT zwracana będzie na podstawie faktury rozliczeniowej za gaz
(faktura ze zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT)).

* Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej (papierowej) wraz z wymaganymi dokumentami, tj fakturą rozliczeniową VAT oraz potwierdzeniem jej opłacenia - można złożyć:

* osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13 w pokoju nr 10 na parterze

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka (7:00 – 15:00)

* za pośrednictwem urzędu pocztowego

* za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

* przy użyciu aplikacji mObywatel

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Do wniosku w formie elektronicznej należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów, tj faktury VAT oraz potwierdzenia jej opłacenia.

* Termin złożenia wniosku

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać nie później niż do dnia 30 września 2024 r.,

lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023r. oraz za 2024 r.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników OPS w Staszowie pod numerami telefonu:

513-292-576 lub 15-864-32-63 ( wewnętrzny 220);

Załączniki:

1) Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za 2023r.

2) Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za 2024r.

06-03-2024, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.