„Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”

W styczniu br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie rozpoczął realizację projektu pt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Projekt skierowany jest do 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny wzrost aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej u 30 osób (20 kobiet, 10 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Staszów do końca czerwca 2018.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci poradnictwem zawodowym i psychologicznym, prowadzona będzie grupa wsparcia. Każdy uczestnik podpisze i będzie realizował kontrakt socjalny, w ramach którego zostanie objęty usługami aktywnej integracji o charakterze zawodowym, edukacyjnym i społecznym.

W ramach usług o charakterze zawodowym wszyscy uczestnicy projektu zostaną skierowani na wielomodułowe kursy zawodowe, zakończone egzaminami państwowymi lub certyfikatami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji w zawodzie.

W ramach projektu zostanie sfinansowany koszt egzaminów (np. czeladniczych), przeprowadzonych przez instytucje uprawnione do certyfikowania, w celu uzyskania kwalifikacji w zawodzie.

15 osób skierowanych zostanie do lokalnych pracodawców na 6-miesięczne staże, za które wypłacone zostaną stypendia stażowe. .

Pracodawcy za utworzenie bądź wyposażenie stanowiska pracy, związanego z odbywaniem stażu, otrzymają wsparcie finansowe w wys. 4000 zł na każde stanowisko (łączne wsparcie przeznaczone dla pracodawców to kwota 60.000zł).

30% grupy docelowej, tj. 9 osób, po zakończeniu udziału w projekcie podejmie zatrudnienie.

Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od stycznia 2017r. do czerwca 2018r., tj. 18 m-cy.

Całkowity budżet projektu to kwota:745.825 zł, w tym:

- kwota dofinansowania z UE: 627.225zł,

- wkład własny Gminy: 118.600zł.

19-03-2019, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.