Słowniczek pojęć

Asystent rodziny

osoba, która legitymuje się stosownym wykształceniem wynikającym z ustawy (minimum średnim) oraz doświadczeniem.

Dochód na osobę w rodzinie

dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.

Dochód rodziny

suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie

Kontrakt socjalny

pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązanie stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Osoba samotna

osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych.

Osoba samotnie gospodarująca

osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Rodzina

osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Osoba zatrudniona

osoba pozostająca w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu lub prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

Osoba niepełnosprawna

Osoba, która uzyskała odpowiednie orzeczenie. Osoba niepełnosprawna mająca prawne potwierdzenie swojej niepełnosprawności to osoba posiadająca orzeczenie o: stopniu niepełnosprawności ( wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), niezdolności do pracy/( wydane przez ZUS) grupie inwalidzkiej.
Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:znaczny, umiarkowany, lekki.
Obok orzecznictwa o niepełnosprawności, funkcjonuje orzecznictwo rentowe o niezdolności do pracy. Prowadzą je lekarze orzecznicy oraz komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Lekarze i komisje orzekają o:
całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ( takie orzeczenie dla celów zatrudnieniowych oraz przy przyznawaniu ulg i uprawnień traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), całkowitej niezdolności do pracy (traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu),częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania (traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności).

09-11-2017, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.