Raport o stanie dostępności 2023-01-01

Raport o stanie dostępności

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w STASZOWIE

Numer identyfikacyjny REGON

00566030400000

Stan w dniu 20.03.2023 r.

Termin przekazania: do 31.03.2023 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

ops.staszow@post.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

ops.staszow@post.pl

Telefon kontaktowy

158644831

Data

2023-03-20

Miejscowość

STASZÓW

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat

Powiat staszowski

Gmina

Staszów (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie

komunikacyjne ?

NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub

posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń

technicznych?

NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w

sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot

zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

1

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa

asystującego?

TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość

ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Z uwagi na ograniczona liczbę znaków do wykorzystania w niniejszym polu testowym pełną treść deklaracji dla BIP (opsstaszow.

bip.gov.pl) zamieszczona jest pod adresem: https://ops-staszow.bip.gov.pl/deklaracja-dostepnosci/deklaracjadostepnosci.

html oraz dla www.ops.staszow.pl: http://ops.staszow.pl/deklaracja-dostepnosci.html.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada

deklarację dostępności

Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url www.ops.staszow.pl

ID a11y-status Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2023-03-20

ID a11y-url ops-staszow.bip.gov.pl

ID a11y-status Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-20

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada

deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: nie dotyczy

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: nie dotyczy

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Z uwagi na ograniczona liczbę znaków do wykorzystania w niniejszym polu testowym pełną treść deklaracji dla BIP (opsstaszow.bip.gov.pl) zamieszczona jest pod adresem: https://ops-staszow.bip.gov.pl/deklaracja-dostepnosci/deklaracjadostepnosci.html oraz dla www.ops.staszow.pl: http://ops.staszow.pl/deklaracja-dostepnosci.html.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny TAK

b. Kontakt korespondencyjny TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych TAK

e. Przesyłanie faksów TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online) NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: w ciągu 2-3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle

indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

NIE

20-03-2023, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.