Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka.
O wypłatę tego świadczenia ubiegać się mogą: matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub faktycznemu dziecka.
Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Od 1 stycznia 2013r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.

W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem 1 stycznia 2013r., jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych tj. bez kryterium dochodowego.

Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – terminie wynosi 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wnioski złożone po terminie organ właściwy zostawia bez rozpoznania.

Dokumenty wymagane do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ( tzw. BECIKOWE)

1. zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu,

2. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego Urzędu Gminy o wielkości posiadanego w 2014r. gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za rok 2014, bądź oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa ( z dokładnością do 4 miejsc po przecinku),

3. jeżeli któryś członek rodziny pobierał w roku 2014 stypendium szkolne lub socjalne – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,

4. jeżeli któryś członek rodziny prowadził w 2014r. działalność gospodarcza opodatkowana w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego – oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

5. oświadczenie o wysokości alimentów otrzymanych w roku 2014 – jeśli są zasądzone, bądź zaświadczenie od Komornika jeśli egzekucja była skuteczna w części lub bezskuteczna,

6. jeśli któryś z członków rodziny osiągał dochody z tytułu legalnego zatrudnienia zagranicą w 2014 – należy zadeklarować w jakiej wysokości osiągnął dochód,

7. w przypadku utraty dochodu z roku 2014 – należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę (np. świadectwo pracy w przypadku utraty zatrudnienia),

8. w przypadku stałego zameldowania na terenie innej gminy – zaświadczenie z właściwego OPS o nie ubieganiu się o BECIKOWE,

9. numer rachunku bankowego ( jeśli świadczenie ma być przekazywane na konto).

27-04-2017, Leszek Kowalski
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.