Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka.
O wypłatę tego świadczenia ubiegać się mogą: matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub faktyczny dziecka.
Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.

Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – termin wynosi 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po terminie organ właściwy zostawia bez rozpoznania.

Dokumenty wymagane do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ( tzw. BECIKOWE):

1) zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu,

2) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa w ha przeliczeniowych ( z dokładnością do 4 miejsc po przecinku) lub nakaz płatniczy za rok 2022

3) jeżeli któryś członek rodziny pobierał w roku 2022 stypendium szkolne lub socjalne – oświadczenie o jego wysokości,

4) oświadczenie o wysokości alimentów otrzymanych w roku 2022 – jeśli są zasądzone, bądź zaświadczenie od Komornika jeśli egzekucja była skuteczna w części lub bezskuteczna,

5) jeśli któryś z członków rodziny osiągał dochody z tytułu legalnego zatrudnienia za granicą w 2022r. – należy zadeklarować w jakiej wysokości osiągnął dochód,

6) w przypadku utraty dochodu z roku 2022 – należy dostarczyć dokument potwierdzający utratę (np. świadectwo pracy w przypadku utraty zatrudnienia),

7) numer rachunku bankowego ( jeśli świadczenie ma być przekazywane na konto).

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

03-01-2024, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.