Projekty i Programy

Aktualności

Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów 2014″

W m-cu lutym br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie rozpoczął realizację projektu systemowego pt: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów”. 27 marca 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie z osobami zaproszonymi do wzięcia udziału w projekcie. W trakcie spotkania Kierownik Ośrodka Jolanta Włoch – będąca również Kierownikiem Projektu – przekazała jaki jest cel realizacji tego typu projektu, jakie działania zostaną podjęte i jaka jest oferta dla jego uczestników.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem i spełniające wymagane kryteria dostępu podpisały deklarację uczestnictwa.
Uczestniczki projektu podpisują deklarację uczestnictwa.
Proces rekrutacji zapewnił jednakowy dostęp i możliwość udziału w projekcie obu płci, jednak to kobiety są bardziej zainteresowane tego typu przedsięwzięciami.
Do projektu, realizowanego w bieżącym roku przez Ośrodek, przystąpiło 20 kobiet. Uczestniczki zostały podzielone na dwie 10-osobowe grupy. W miesiącu kwietniu odbyły się pierwsze zajęcia grupowe i indywidulane z doradcą zawodowym. Zajęcia te będą kontynuowane w m-cu maju. Ponadto, w maju rozpoczęły się, prowadzone przez psychologa, warsztaty kompetencji społecznych.
Pierwsze spotkanie na warsztatach kompetencji społecznych.
Na miesiąc maj zaplanowane są również dwa spotkania grupy wsparcia, prowadzonej przez pracownika socjalnego tutejszego Ośrodka. Tego typu zajęcia mają na celu integrację uczestniczek projektu oraz zapoznanie się z zasadami i normami obowiązującymi w grupie.
Wszystkie spotkania odbywają się w sali szkoleń, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Aadres i link do strony projektu -> http://pokl.ops.estaszow.pl/

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów

Od czerwca 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie realizuje projekt systemowy pt.:„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób korzystających z pomocy społecznej oraz wzmocnienie i poprawa skuteczności funkcjonowania Ośrodka. Uczestnicy projektu otrzymują wszechstronne wsparcie zwłaszcza w obszarze umiejętności społecznych i poruszania się na rynku pracy. Do tej pory w projekcie udział wzięło 92 osoby – klientów Ośrodka.

adres i link do strony projektu -> http://pokl.ops.estaszow.pl/

„Przemocy Stop”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie realizuje projekt pt. „Przemocy Stop” w ramach Programu Osłonowego:

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie„

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i realizowany w okresie od 01-07-2013r. do 31-12-2013r.

adres i link do strony projektu -> http://przemocy.stop.ops.estaszow.pl/

Nie jesteśmy sami – klub dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

W 2010r. Ośrodek realizował projekt pt: „Nie jesteśmy sami – klub dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu była mobilizacja uczestników do większej aktywności w zakresie funkcjonowania społecznego, częstszego wychodzenia z domu, spotkań z osobami mającymi podobne problemy. Utworzenie klubu w ramach realizowanego projektu okazało się bardzo potrzebną propozycją w zakresie tworzenia kolejnego ogniwa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin. Koszt projektu to kwota 21.251,50zł z czego otrzymana dotacja z MPiPS to kwota 19.000zł.

W 2011r Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn.: „Co dzień silniejsi – pomoc dla osób uwikłanych w przemoc”, który był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem ogólnym projektu było: ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skutków zorganizowanych form profesjonalnej, interdyscyplinarnej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc. Projekt skierowany był zarówno do osób doznających przemocy jak i osób stosujących przemoc. Dzięki realizacji projektu zwiększono dostępność i efektywność działań skierowanych do różnych grup społecznych, zapewniono kompleksową pomoc rodzinom, w których wystąpiła przemoc, nauczono rozwiązywać sprawy bez używania agresji, podniesiono świadomość społeczną na temat przemocy w rodzinie.
Koszt ogólny projektu to kwota 54.654zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa to kwota 48.814zł.

Starszy Brat, Starsza Siostra

Od 2005 do 2012 roku w Ośrodku był realizowany Program Specjalny „Starszy Brat, Starsza Siostra”, do realizacji którego pozyskano młodzież w ramach wolontariatu ze szkół ponadgimnazjalnych. Programem były objęte dzieci, które mają problem z nauką i narażone są na złe wpływy rodziców i otoczenia.
W Programie wykorzystana jest metoda mentoringu, która wspiera rozwój osobisty ludzi młodych.
W okresie od 2005r. do 2012r. w ramach Programu pomocą zostało objętych 40 dzieci, którym pomoc świadczyło 43 wolontariuszy.

Akcje różne

Ośrodek jest inicjatorem różnych akcji, np.: „Zima”, „Serduszka”, „Święta dla wszystkich – podziel się z tymi którzy mają mniej”.
Dzięki zbiórkom artykułów spożywczych i chemicznych co roku pracownicy Ośrodka przygotowują ok 250 paczek dla najuboższych mieszkańców miasta i gminy Staszów.

25-01-2016
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.