Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842), wprowadza jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa współpracujących ze sobą profesjonalistów (reprezentujących różne środowiska), działająca w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy w rodzinie. W szerszym znaczeniu zespół interdyscyplinarny kształtuje zasady pomocy dzieciom i rodzinom na danym terenie i tworzy warunki umożliwiające stworzenie interdyscyplinarnego systemu tej pomocy.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie został powołany uchwałą Nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Staszów oraz Zarządzeniem Nr 202/11 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Staszów na lata 2011 – 2015 (Uchwała Nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011r.)

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach tworzy się grupy robocze.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

- Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staszowie,

- Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,

-Oświaty,

- Sądu.

Do zadań grup roboczych należy:

  1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,
  2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
  3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zespół Interdyscyplinarny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13, tel. 15 864 28 13 lub 15 864 32 63, e-mail: ops.staszoow@post.pl.

Wszelkich informacji i porad dotyczących przemocy w rodzinie udzielają pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010r., Nr 125, poz. 842).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta”.
22-01-2017, Leszek Kowalski
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.