Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Staszów

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej nakłada na gminy obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą, zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa współpracujących ze sobą profesjonalistów (reprezentujących różne środowiska), działająca w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy domowej. W szerszym znaczeniu zespół interdyscyplinarny kształtuje zasady pomocy dzieciom i rodzinom na danym terenie i tworzy warunki umożliwiające stworzenie interdyscyplinarnego systemu tej pomocy.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Staszów został powołany Zarządzeniem Nr 219/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 18 września 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Staszów.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w jego skład, w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 8. przekazywanie informacji o zmianie miejsca zamieszkania osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” do zespołu interdyscyplinarnego obecnego miejsca zamieszkania oraz przekazywanie dokumentacji, wytworzonej w trakcie procedury „Niebieskie Karty” wytworzonej przez grupę diagnostyczno-pomocową dotychczasowego miejsca zamieszkania;
 9. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 10. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, tj. nieuczestniczenia w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 2026 (Uchwała Nr XLVI/377/21 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2021r.).

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach tworzy się grupy diagnostyczno-pomocowe.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

- Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staszowie,

- Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,

- Oświaty,

- Sądu,

- Ochrony zdrowia.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy:

 1. dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 2. realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 3. zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 4. realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 5. występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 6. występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,
 7. monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”,
 8. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”,
 9. Dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
 1. uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
 2. wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
 1. informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Zespół Interdyscyplinarny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13, tel. 15 864 32 63, 519560252, e-mail: zi@ops.staszow.pl

Wszelkich informacji i porad dotyczących przemocy domowej udzielają pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 z późn. zm. oraz z 2023r. poz. 289 i 535).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji/organizacji

Telefon

Adres mailowy

1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

ul. Wschodnia 13,28-200 Staszów

15 864 32 63

ops.staszow@post.pl

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

ul. Szkolna 4,28-200 Staszów

15 864 30 58

pcpr@staszowski.eu

3.

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie

ul. Armii Krajowej 10, 28-200 Staszów

15 864 72 05

staszow@ki.policja.gov.pl

4.

Prokuratura Rejonowa

w Staszowie

ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów

15 864 21 50

biuropodawcze.prsts@prokuratura.gov.pl

5.

Sąd Rejonowy w Staszowie

ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów

15 864 82 00

boi@staszow.sr.gov.pl

6

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

15 864 83 05

-----------

7.

Centrum Psychoterapii Promedic w Staszowie

ul. Mickiewicza 24, 28- 200 Staszów

535 88 22 44

----------

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 116 123, czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu, Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna „Zatrzymać przemoc”, tel. 800 12 01 48, 800 12 00 02 (połączenie jest bezpłatne, linia czynna całą dobę).

Opracowanie: Beata Kądziela

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-02

14-02-2024, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.