Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842), wprowadza jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa współpracujących ze sobą profesjonalistów (reprezentujących różne środowiska), działająca w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy w rodzinie. W szerszym znaczeniu zespół interdyscyplinarny kształtuje zasady pomocy dzieciom i rodzinom na danym terenie i tworzy warunki umożliwiające stworzenie interdyscyplinarnego systemu tej pomocy.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie został powołany Zarządzeniem Nr 240/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Staszów na lata 2016 – 2020 (Uchwała Nr XXIII/209/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 kwietnia 2016r.)

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach tworzy się grupy robocze.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

- Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staszowie,

- Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,

-Oświaty,

- Sądu.

Do zadań grup roboczych należy:

1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,

2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,

3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zespół Interdyscyplinarny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13, tel. 15 864 32 63, 519560252, e-mail: ops.staszow@post.pl.

Wszelkich informacji i porad dotyczących przemocy w rodzinie udzielają pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010r., Nr 125, poz. 842).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta”.

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji/organizacji

Telefon

Adres mailowy

1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

ul. Wschodnia 13

28-200 Staszów

15 864 32 63

ops.staszow@post.pl

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

ul. Szkolna 4

28-200 Staszów

15 864 30 58

pcpr@staszowski.eu

3.

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie

ul. Armii Krajowej 10

28-200 Staszów

15 864 72 05

staszow@ki.policja.gov.pl

4.

Prokuratura Rejonowa

w Staszowie

ul. Wschodnia 13

28-200 Staszów

15 864 21 50

staszow@kielce.po.gov.pl

5.

Sąd Rejonowy w Staszowie

ul. Kościuszki 2

28-200 Staszów

15 864 82 00

administracja@staszow.sr.gov.pl

6

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

15 864 83 05

-----------

7.

Centrum Psychoterapii Promedic

w Staszowie

ul. Mickiewicza 24

28- 200 Staszów

533 033 311

535 88 22 44

791 063 393

----------

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

  • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 0-801-12-00-02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00 – 16.00), tel. (22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00 – 21.00), Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
  • Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

Opracowanie: Katarzyna Macias

Ostatnia aktualizacja:

29-08-2019, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.