ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY (Aktualizacja)

Od 16 marca 2022r. osoby zapewniające na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Wnioskodawca do wniosku dołącza załącznik w formie karty osoby przyjętej do zakwaterowania (dla każdej osoby oddzielnie), gdzie wskazuje imię i nazwisko osoby oraz jej numer PESEL.

Wnioskodawca we wskazanych polach zakreśla dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie.

Do kiedy składa się wniosek o świadczenie 40 zł za dzień pomocy?

Ustawodawca zadecydował, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Jak przedłużyć korzystanie ze świadczenia 40 zł za dzień pomocy obywatelowi Ukrainy?

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022r, poz. 583 z późn. zm).

Wnioski o świadczenia pieniężne można składać w następujący sposób:

* w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie ul. Wschodnia 13 pokoju nr 10 na parterze,

* wysłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów,

* elektronicznie za pośrednictwem Platformy e-PUAP:

KROKI:

  • Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
  • Wniosek zeskanować.
  • Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
  • W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
  • Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników OPS w Staszowie pod numerami telefonu: 513-292-576 lub 15-864-32-63 ( wewnętrzny 220);

Aktualny wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy - został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji z dnia 28 lutego
2024r. (Dz.U. z 2024r, poz. 297), które publikujemy w załączniku.

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji z dnia 28 lutego 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi.

Wzór nowego wniosku - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/297

06-03-2024, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.