Wysokość świadczenia

 1. od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu. Wydatkami, o których mowa są dla:
  a) najemców lokali(z wyjątkiem wymienionych w kolejnych punktach):
  • czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz
  • opłaty za energię cieplną , wodę, ścieki , odpady i nieczystości ciekłe.

b) członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych:

 • opłaty za energię cieplną , wodę, ścieki , odpady i nieczystości ciekłe oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatkiem od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

c) właścicieli lokali mieszkalnych:

 • opłaty za energię cieplną , wodę, ścieki , odpady i nieczystości ciekłe,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

d) osób użytkujących lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych:

 • opłaty za energię cieplną , wodę, ścieki , odpady i nieczystości ciekłe.

e) zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostanie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego – odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odpady i nieczystości ciekłe z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wydatki naliczone i ponoszone przez okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Uwaga: do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki o których mowa powyżej w wysokości 100% naliczonych i ponoszonych wydatków.

Nie uwzględnia się następujących wydatków:

 • rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów(Dz.U. z 2020r., poz. 2040).
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe i przekształcenia.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Uwaga: jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

2. od dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym,

ustawa przyjmuje, że:

- gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów netto na opłaty za mieszkanie - resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy,

- gospodarstwo 2,3,4-osobowe – przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów netto na opłaty za mieszkanie -resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy,

-gospodarstwo 5 i więcej osobowe – przeznacza 10% swoich miesięcznych dochodów netto na opłaty za mieszkanie -resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.

03-07-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.