Razem Aktywni


Projekt „Razem Aktywni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 -ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Staszów.

Projekt będzie realizowany w dwóch, dwudziestoosobowych edycjach.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełniają następujące kryteria formalne:

I. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej,

lub

osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

II. Miejsce zamieszkania – Gmina Staszów.

Kryteria dodatkowe:

 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,

 • dochód nie przekraczający kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej,

 • osoby niepełnosprawne,

 • kobiety.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo indywidualne i zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,

 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,

 • udział w grupie wsparcia,

 • wielomodułowe kursy zawodowe, zakończone egzaminami państwowymi lub certyfikatami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji w zawodzie, wraz ze stypendium szkoleniowym,

 • 5-miesięczne staże, za które wypłacone zostaną stypendia stażowe.

Wsparciem dodatkowym dla uczestników projektu są :

 • pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych dla uczestników projektu,

 • posiłek w trakcie zajęć,

 • pokrycie kosztów ubezpieczenia NW, badań wstępnych i do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz szkoleń z zakresu BHP,

 • wyjazd edukacyjno – integracyjny do podmiotu ekonomii społecznej,

 • paczki świąteczne.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Sidrom Sp. z.o.o, przez okres 24 miesięcy tj. od 01 marca 2019r do 28 lutego 2021r.

Na realizacje projektu uzyskano dofinansowanie ze środków wspólnotowych w wys. 857 077,55 zł

wkład własny stanowi kwota - 168 061,74 zł

Łączna wartość projektu wynosi 1 025 139,29 zł

˙


Ostatnia aktualizacja:

23-05-2019, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.