Zryczałtowany dodatek energetyczny


Informuje się, że od 1 stycznia 2017r. dodatki energetyczne dla osób z terenu miasta i gminy Staszów wypłacane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

Wnioski przyjmowane będą w gmachu Urzędu w pokoju nr 121(I piętro).


Od 1 stycznia 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie będzie przyznawał nowe świadczenie – zryczałtowany dodatek energetyczny.
Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadziła ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984).

Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego:

  • kopia umowy kompleksowej ( umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej)
  • lub umowa sprzedaży energii elektrycznej ( umowa na sprzedaż energii elektrycznej)

Miejsce złożenia dokumentów:

Pełną informację na temat zasad przyznania i wypłacania dodatku energetycznego, a także druku wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie przy ul. Wschodniej 13 w dni robocze w godz. 7.00 – 13.00

Kontakt telefoniczny:

15/8643264 wew. 310 lub 505296411

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późń. zm.),

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późń. zm.),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016., poz. 23)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

Inne informacje

1. Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy.

2. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba , której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. Poz. 966 z późn.zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 , pkt. 13c).

3. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłoszonej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 18 lit.d.

4. Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego poniesionego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z ci najmniej 5 osób.

5. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r. (M.P.,z 2016r., poz. 411), wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/ miesięcznie

  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/ miesięcznie

  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/ miesięcznie

6. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r. zostanie ogłoszone przez Ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2016r.

7. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 31 stycznia danego roku.

8. Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

na rachunek bankowy osoby wnioskującej

w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13

* druk wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

08-11-2018, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.