Świadczenia pieniężne

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy z powodu wieku (osoba w wieku emerytalnym, nie pobierająca emerytury ani renty) lub z powodu niepełnosprawności (osoba posiadająca orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub też o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności. Przy przyznawaniu zasiłku stałego brany jest pod uwagę dochód osoby ubiegającej się o przyznanie tego zasiłku, jak również dochód na osobę
w rodzinie.

W przypadku osoby samotnej warunkiem przyznania zasiłku stałego jest osiąganie przez nią dochodu niższego od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 776,00zł.

W przypadku osób pozostających w rodzinie zasiłek stały przysługuje, jeżeli dochód
tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 600,00 zł.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie;

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Dokumenty wymagane do wniosku:

- wniosek / podanie o przyznanie zasiłku stałego, (wzór do pobrania, druk NR 1)

-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym), albo o całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, (druk wniosku o wydanie orzeczenia do pobrania: dla osoby dorosłej NR 4, dla dziecka NR 5 )

- zaświadczenie /oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wszystkich źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich członków rodziny,
(druki do pobrania NR. 2)

-zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych,

- w przypadku bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP (aktualne zaświadczenie, decyzją),

- inne dokumenty istotne w sprawie.


Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.
Zasiłek wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem , z tym że zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600,00 zł miesięcznie.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby
lub rodziny, określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
W przypadku przedłużenia okresu wypłacania zasiłku, do dochodu, który stanowi podstawę
do określenia wysokości przyznanego zasiłku, nie wlicza się świadczenia wypłacanego w okresie poprzedzającym jego ponowne przyznanie.

Dokumenty wymagane do wniosku:

- wniosek / podanie o przyznanie świadczenia, (wzór do pobrania, druk NR 1)

- zaświadczenie /oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wszystkich źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich członków rodziny, (druk do pobrania NR. 2)

-zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych,

- w przypadku choroby lub niepełnosprawności - udokumentowanie sytuacji zdrowotnej (np. aktualne zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności), (druk wniosku o wydanie orzeczenia do pobrania: dla osoby dorosłej NR 4, dla dziecka NR 5 )

- w przypadku bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP (aktualne zaświadczenie, decyzją),

- inne dokumenty istotne w sprawie.


Zasiłek celowy -przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dokumenty wymagane do wniosku:

- wniosek / podanie o przyznanie świadczenia, (wzór do pobrania, druk NR 1)

- zaświadczenie /oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wszystkich źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich członków rodziny, (druk do pobrania NR. 2)

-zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych,

- w przypadku choroby lub niepełnosprawności - udokumentowanie sytuacji zdrowotnej
(np. aktualne zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności) (druk wniosku
o wydanie orzeczenia
do pobrania: dla osoby dorosłej NR 4, dla dziecka NR 5 )

- w przypadku bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP (aktualne zaświadczenie, decyzją),

- inne dokumenty istotne w sprawie.


Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności przyznawany jest w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Pomoc przyznaje się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 164,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Dożywianie dzieci realizowane jest w oparciu o program „Posiłek w szkole i w domu” oraz Uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych zgodnie z którą w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc w formie posiłku może być przyznana nieodpłatnie dzieciom i uczniom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie.

Pomocy udziela się w formie: jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W przypadku pomocy przyznawanej dzieciom i uczniom – posiłki wydawane są we właściwej dla szkoły, przedszkola stołówce.

Dokumenty wymagane do wniosku:

- wniosek / podanie o przyznanie świadczenia, (wzór do pobrania, druk NR 1)

- zaświadczenie /oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wszystkich źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich członków rodziny, (druk do pobrania NR. 2)

-zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych,

- w przypadku choroby lub niepełnosprawności - udokumentowanie sytuacji zdrowotnej (np. aktualne zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności) (druk wniosku
o wydanie orzeczenia
do pobrania: dla osoby dorosłej NR 4, dla dziecka NR 5 )

- w przypadku bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP (aktualne zaświadczenie, decyzją),

- inne dokumenty istotne w sprawie.

- zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej


Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
Świadczenie to nie podlega zwrotowi.


Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.


Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej jest m.in. wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Powyższy przepis reguluje, art. 36 pkt 1 lit.h oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z poźn. zm.).

Przyznaje je sąd, ale wypłaca gmina. Jak wynika z art. 162 § 1 kodeksu rodzinnego za sprawowanie opieki sąd może przyznać opiekunowi prawnemu wynagrodzenie. Może mieć ono charakter okresowy albo jednorazowy. W tej drugiej sytuacji wypłata następuje
w dniu ustania opieki lub w dniu, w którym opiekun został zwolniony z obowiązku jej wykonywania. Pamiętać także należy, że wynagrodzenie, o którym mowa w omawianym przepisie, nie jest przyznawane z urzędu, lecz na żądanie zgłoszone przez opiekuna. Za sprawowanie opieki wypłaca się wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone
w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

- Postanowienie Sądu o ustaleniu i przyznaniu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

- Zaświadczenie Sądu potwierdzające ustanowienie prawne dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

- Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

30-01-2024, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.