Działania POKL

Działania 2015

Aktywna integracja

Z 15 uczestników projektu pracowników socjalnych podpiszą kontrakty socjalnych.
Każdy uczestnik zostanie objęty 3 instrumentami Aktywnej Integracji:
1) instrument aktywizacji społecznych dla 15 uczestników projektu (15 kobiet):
a) warsztaty kompetencji społecznych – 20h,
cel: wzmocnienie postaw ukierunkowanych na pokonywanie trudności, nabycie kompetencji społecznych i osobistych umożliwiających m.in. znalezienie pracy, wzrost wiary we własne siły, pewności siebie, redukcja stresu i lęku, skuteczna komunikacja interpersonalna itp.,
b) warsztaty umiejętności społecznych – 30h,
cel: tworzenie budżetu domowego, gospodarowanie pieniędzmi, kształtowanie umiejętności komunikacji w rodzinie, przełamywanie stereotypów w postrzeganiu ról społecznych, przez kobiety i mężczyzn w kontekście życia zawodowego i rodzinnego,
c) poradnictwo i wsparcie indywidualne psychologiczne (1h/1 uczesteników projektu) – 15h.
W ranach indywidualnych spotkań przeprowadzony zostanie wywiad w celu diagnozy aktualnej sytuacji życiowej i osobistej, wyodrębnienia problemów i trudności w sferze społecznych i zawodowych oraz ustalony zostanie sposób postępowania. Poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty poprowadzi psycholog w ramach umowy cywilno-prawnej.
d) grupa wsparcia – 3h/m-c x 7 m-cy = 21h, prowadzona przez pracowników socjalnych , zatrudnionego w ramach projekcie,
e) poradnictwo prawne indywidualne (1h/1 uczesteników projektu) – 15h,
f) poradnictwo prawne grupowe – 10h,
cel: informowanie uczestników projektu o ich prawach i uprawnieniach w życiu rodzinnym, społecznych i zawodowych, zajęcia poprowadzi prawnik w ramach umowy cywilno-prawnej.

2. Instrument aktywizacji zaw. dla 15 uczestników projektu (15 kobiet):
a) indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (1h/1 uczestników projektu) – 15h,
b) zajęcia grupowe z doradcą zawodowym – 15h.
Doradca zaw. zatrudniony w ramach umowy cywilno-prawnej przeprowadzi z każdym uczestników projektu badanie preferencji zawodowych, pomoże w wyborze kursów/szkoleń. Na ich podstawie opracowane zostaną indywidualne plany działania. Natomiast podczas spotkań grupowych uczestników projektu zostaną zapoznani m.in. z technikami poszukiwania pracy, nauczą się pisać CV i list motywacyjny.
c) staż dla 1 uczestników projektu – po konsultacji z PUP, w przypadku gdy uczestnikiem jest os. bezrobotna (3 m-ce).
Cel: zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.

3. Instrument aktywizacji edukacyjnej – 15 beneficjentów ostatecznych (15 kobiet):
a) szkolenia/kursy realizowane będą po określeniu predyspozycji zaw. uczestników projektu i będą uwzględniały potrzeby lokalnego rynku pracy.
Udział i zakres wsparcia dla uczestników projektu będzie konsultowany z PUP – KD nr 1.
Liczba godzin szkoleń/kursów będzie uzależniona od rodzaju i gwarancji zdobycia odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych zaświadczeniem o zdobytych umiejętnościach.
Wszyscy uczestników projektu wezmą udział w kursie autoprezentacji, którego celem będzie umiejętność tworzenia własnego wizerunku.
Kursy/szkolenia będą realizowane przez profesjonalną firmę szkoleniową, która zapewni odpowiedni poziom szkoleń (min. liczba h kursu – 30h, szkolenia – 60h).
W związku z zastosowaniem instrumentów Aktywnej Integracji wobec uczestników projektu sfinansowane zostaną także koszty:
– dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia,
– wyżywienia dla uczestników projektu (posiłek, susz konferencyjny),
– koszty ubezpieczenia NW,
– wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dla 14 beneficjentów ostatecznych 2 opiekunów i dzieci uczestników projektu – razem 40 os. (koszty transportu, przewodnika, biletów wstępu, noclegu, posiłku),
cel: integracja rodzin, poznanie zabytków Krakowa i przyrody gór.
– badań wstępnych oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych,
– szkoleń z zakresu BHP,
– stypendium stażowego, wynagrodzenia dla opiek. stażu.
Zakupione zostaną materiały szkoleniowe dla uczestników projektu (teczka, długopis, notatnik z logo EFS) – będą wykorzystane podczas treningów i warsztatów.

Produkty:
– 15 kontraktów socjalnych ,
– 20 h warsztatów kompetencji społecznych,
– 30 h warsztatów umiejętności społecznych,
– 15 h poradnictwa indywidualnego psychologicznego,
– 21 h grupy wsparcia,
– 25 h poradnictwa prawnego indywidualnego i grupowego,
– 15 h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym,
– 15 h grupowych zajęć z doradcą zawodowym,
– 30h kursu autoprezentacji,
– 1 wyjazd integracyjno – edukacyjny,
– 1 zawarte porozumienie z PUP,
– 1 staż.
Personel zaangażowany do tego zadania to: kierownik projekcie, asystent projekcie, pracowników ds. promocji, pracownik ds. administracyjno-biurowych, informatyk.

Praca socjalna

Zatrudnienie 5 pracowników socjalnych w ramach 4, 5 etatów.
W ramach pracy socjalnych , pracownicy socjalnych będą prowadzić: rekrutację uczestników projektu, kompletować dokumentację, sporządzać kontrakty socjalnych , udzielać poradnictwa i wsparcia finansowego., na bieżąco monitorować postawy uczestników projektu oraz sytuację rodzin objętych wsparciem, przeprowadzą wywiady środowiskowe, które będą stanowić podstawę zawarcia kontraktów socjalnych
Ponadto pracowników socjalnych zatrudniony w ramach projektu będzie prowadził zajęcia grupy wsparcia (integracja uczestników projektu, lepsze poznanie się, nauka funkcjonowania w grupie itp.).
Prac. socjalnych zatrudnieni w Ośrodku oprócz zatrudnionych w ramach projekcie, którzy będą realizować kontrakty socjalnych otrzymają dodatki specjalne do wysokości 15% zadania Aktywnej Integracji za każdy kontrakt.
W ramach zadania sfinansowane będą koszty wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projekcie, dodatkowe wynagrodzenie roczne”13″ za 2014r.
Produkty:
– 15 podpisanych kontraktów socjalnych,
– 5 zatrudnionych pracowników socjalnych.
Osoby zaangażowane: asystent projektu, pracownicy socjalni.

Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny).

W ramach wsparcia rodzinom zostaną wypłacone zasiłki celowe (dla 15 uczesteników projektu) zgodnie z ustawą o pomocy społecznych
Wkład własny wynosi 25.651, 50zł – 10, 5% wartości projektu – spełniony wymóg finansowania kryterium dostępu nr 2.
Produkty:
– ilość wypłaconych zasiłków celowych w m-cu – 15.


Działania 2014

Projekt obejmuje:
– formy aktywnej integracji adresowane do klientów Ośrodka,
– upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej adresowany do pracowników OPS.
W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:
AKTYWNA INTEGRACJA
Z 20 uczestnikami projektu pracownicy socjalni podpiszą kontrakty socjalne. Każdy uczestnik zostanie objęty 3 instrumentami aktywnej integracji:
1)instrument aktywizacji społecznej dla 20 beneficjentów ostatecznych (20 kobiet):
a) warsztaty komp. społ. – 30h x 2 grupy po 10 beneficjentów ostatecznych= 60h
Cel: wzmocnienie postaw ukierunkowanych na pokonywanie trudności, nabycie kompetencji społ. i osobistych umożliwiających m.in. znalezienie pracy, wzrost wiary we własne siły, pewności siebie, redukcja stresu i lęku, nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, skuteczna komunikacja interpersonalna itp.
b)warsztaty umiejętności społecznych – 38h,
Cel: tworzenie budżetu domowego, gospodarowanie pieniędzmi, kształtowanie umiejętności komunikacji w rodzinie, przełamywanie stereotypów w postrzeganiu ról społecznych przez kobiety i mężczyzn w kontekście życia zawodowego i rodzinnego,
c)poradnictwo i wsparcie indywidualne i psychologiczne (2h/1 uczestników projektu – 40h).
W ramach indywidualnych spotkań przeprowadzony zostanie wywiad w celu diagnozy aktualnej sytuacji życiowej i osobistej, wyodrębnienia problemów i trudności w sferze społeczno-zawodowej oraz ustalony zostanie sposób postępowania.
Poradnictwo psycholog. oraz warsztaty poprowadzi psycholog w ramach umowy cywilno prawnej.
d)grupa wsparcia – 3h/m-c x 8 m-cy = 24h, prowadzona przez pracowników socjalnych zatrudnionego w ramach projektu,
e)poradnictwo prawne indywidualne (1h/1 uczestników projektu – 20h),
f)poradnictwo prawne grupowe – 10h
Cel: informowanie uczestników projektu o ich prawach i uprawnieniach w życiu rodzinnym, społ. i zaw. Zajęcia poprowadzi prawnik w ramach umowy cywilno-prawnej.2. Instrument aktywizacji zaw dla 20 beneficjentów ostatecznych(20 kobiet):
a)indywidualne konsultacje z doradcą zaw. (1h/1 uczestników projektu- 20h,
b)zajęcia grupowe z doradcą zaw. – 20h
Doradca zaw. zatrudniony w ramach umowy – cywilno prawnej przeprowadzi z każdym uczestnikiem P badanie preferencji zaw., pomoże w wyborze kursów. Na ich podstawie opracowane zostaną indywidualne plany działania.Natomiast podczas spotkań grupowych uczestników projektu zostaną zapoznani m.in. z technikami poszukiwania pracy, nauczą się pisać CV i list motywacyjny.
c)staż dla 2 osób młodych do 30 r.życia – po konsultacji z PUP w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba bezrobotna.
Cel:zdobycie pierwszego doświadczenia zaw.3. Instrument aktywizacji edukacyjnej – 20BO(20 kobiet):
a)szkolenia zaw. realizowane będą po określeniu predyspozycji zaw. uczestników projektu i będą uwzględniały potrzeby lokalnego rynku pracy (po konsultacji z PUP w przypadku, gdy beneficjentów ostatecznychjest osoba bezrobotną). Liczba godzin szkolenia będzie uzależniona od rodzaju kursu i gwarancji zdobycia odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych zaświadczeniem o zdobytych umiejętnościach. Kursy bedą realizowane przez profesjonalną firmę szkoleniową, która zapewni odpowiedni poziom szkoleń,
b) sfin. zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykszt., na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i kosztów z nimi związanych -1os.
W związku z zastosowaniem instrumentów AI wobec uczestników projektu sfinansowane zostaną także koszty:
-opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
-dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia,
-wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia (posiłek, susz konferencyjny),
-koszty ubezpieczenia NW,
-wyjazdu integracyjno-eduk. dla 20 BO, 2 opiekunów i dzieci uczestników projektu – ok.32os.(koszty transportu, przewodnika, biletów wstępu, noclegu, posiłku),
cel:integracja rodzin, poznanie zabytków Krakowa i przyrody gór.
-badań wstępnych oraz do celów sanitarno – epidemiolog.,
-szkoleń z zakresu BHP,
-stypendium staż., wyn. dla opiek.staży.
Zakupione zostaną mat.szkol. dla uczestników projektu (teczka, długopis, notatnik z logo EFS) -będą wykorzystane podczas treningów i warsztatów.
Produkty:
-20 kontraktów socj.,
-60h warsztatów komp. społ.,
-38h warsztatów umiejętności społ.,
-40h poradnictwa indywid. psycholog.,
-24h grupy wsparcia,
-30h poradnictwa prawnego indywid. i grupowego,
-20h indywid. konsultacji z doradcą zaw.,
-20h grupowych zajęc z doradca zaw.,
-1 wyjazd integr.-eduk.,
-1 zawarte porozumienie z PUP.
Personel zaangażowany do tego zadania to:kierownik P, koordynator P – KoP, pracownik d/s promocji, prac. d/s administracyjno-biurowych, informatyk.

PRACA SOCJALNA

Zatrudnienie 5 pracowników socjalnych w ramach 4,5 etatów.
W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni będą prowadzić: rekrutacje uczestników projektu, kompletować dokumentacje, sporządzać kontrakty socjalne., udzielać poradnictwa i wsparcia finansowego, na bieżąco monitorować postawy beneficjentów ostatecznych oraz sytuacje rodzin objętych wsparciem, przeprowadzą wywiady środowiskowe, które będą stanowić podstawę zawarcia kontraktów socjalnego.
Ponadto pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu będzie prowadził zajęcia grupy wsparcia (integracja beneficjentów ostatecznych, lepsze poznanie się, nauka funkcjonowania w grupie itp.).
Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku oprócz zatrudnionych w ramach projektu, którzy będą realizować kontrakty socjalne otrzymają dodatki spec. do wysokości 15% zadania aktywnej integracji za każdy kontrakt. W ramach zadania sfinansowane będą koszty wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu, odpisu na ZFŚS, dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2014r., dojazdów pracowników socjalnych oraz koszty zakupu szafy, foteli – 3szt., kalkulatorów – 5 szt. dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu.
Produkty:
-20 podpisanych kontraktów socjalnych,
-5 zatrudnionych pracowników socjalnych.
Osoby zaangażowane- koordynator projektu, pracowników socjalnych.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE(WKŁAD WŁASNY)

W ramach wsparcia rodzinom zostaną wypłacone zasiłki celowe (dla 20 beneficjentów ostatecznych), zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Wkład własny wynosi 40.501,34zł – 10,5% wartości projktu – spełniony wymóg finansowy KD nr 4.
Produkty:
-ilość wypłaconych zasiłków celowych w m-cu – 20.


Działania 2013

Projekt obejmuje:
– formy aktywnej integracji adresowane do klientów Ośrodka,
– upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej adresowany do pracowników OPS.
W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:
AKTYWNA INTEGRACJA
Projekt skierowany jest do 20 nowych uczestników projektu (20 kobiet) – KD nr 1- w 2012r 18 osób nowych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów OPS.
Są to osoby:
– bezrobotne – 20 (20kobiet), w tym długotrwale – 6 (6 kobiet),
– w wieku 15-30 lat – 13 osób (13 kobiet)- KD nr 3, przy czym udział tej grupy w Projekt stanowi 65%,
– ubogie, często niezaradne życiowo, z niskim lub niedostosowanym do potrzeb rynku pracy wykształceniem., małą motywacją do podejmowania aktywności zaw.
Działania skierowane są do kobiet i mężczyzn, ale to kobiet wykazują większą aktywność, zainteresowane są bardziej zmianą swojej sytuacji. Doświadczenia z lat poprzednich wskazują, że zwłaszcza kobiet mają utrudniony dostęp do kursów, warsztatów, a jednocześnie czynnie uczestniczą w zajęciach aktywizacyjnych oraz z sukcesem kończą udział w projekcie, dlatego należy objąć wsparciem zwłaszcza kobiet. Mężczyźni wykazują mniejsze zainteresowanie projektem ze względu na alternatywne formy zatrudnienia (praca sezonowa) a także są mniej efektywni w projekcie.
Wybrano tę grupę, ponieważ są to osoby najbardziej dyskryminowane na rynku pracy z powodu: długotrwałego pozostawania bez pracy, niskiego wykształcenia, braku lub zdezaktualizowanych kwalifikacje, bez doświadczenia zaw. – dotyczy to przede wszystkim osób młodych do 30 r. życia.
os. młode do 30 r. życia są szczególną grupą na rynku pracy, ponieważ spotykają się z największymi problemami z wejściem na rynek pracy. Młodzież opuszczająca szkoły jest wyposażona w pewien zasób wiedzy teoretycznej, która w zetknięciu z rynkiem pracy bardzo często okazuje się niewystarczająca do znalezienia zatrudnienia. Brak możliwości odbycia stażu, praktyki powoduje, że os. młode znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w porównaniu z innymi grupami wiekowymi a ich sytuacja pogarsza się. Także regulacje prawne i preferencje pracodawców sprawiają, że często młodzi nie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie. To ta grupa staje się w dużej mierze bezrobotnymi.
Brak pracy jest przyczyną licznych niepowodzeń, ale też konsekwencją biernych postaw i wycofania. Taka sytuacja rodzi rozgoryczenie, niską wiarę we własne możliwości a także niekiedy uzależnienia i agresję. Brak perspektyw i utrwalona bierność spychają te rodziny na margines życia społecznego grożąc wykluczeniem społecznym. Pogarszająca się sytuacja finansowa rodzin powoduje konieczność korzystania z różnych form pomocy społecznej a czasami uzależnienie od pomocy społecznej Klienci Ośrodka a zwłaszcza osoby młode potrzebują kompleksowego wsparcia w podstawowych sferach aktywności człowieka, w tym w szczególności w zakresie aktualizacji kompetencji, możliwości zdobycia stażu – praktyki zaw., a także w zakresie umiejętności społ. tj. budowy i podniesienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, nauki autoprezentacji i autopromocji, poznania i zastosowania metod poszukiwania pracy, redagowania CV itp.
Największymi barierami dla beneficjentów ostatecznych są wysokie koszty związane ze zdobyciem nowych kwalifikacji i podnoszeniem umiejętności społecznych i zawodowych. Dzięki wsparciu EFS (bezpłatne szkolenia, warsztaty, wypłata zasiłków) uczestników projektu będą mogli je przełamać.
Informacje o realizacji projektu i naborze będą rozpowszechniane przy pomocy ulotek i plakatów oraz na stronie internetowej projektu.
Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona na podstawie analizy wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem kryteriów: chęci przystąpienia do projekt i ukończenia planowanych szkoleń, wykształcenia, kolejności zgłoszeń oraz sytuacji rodzinnej rekrutowanych osób. Zostanie wybrana grupa 20 uczestników projektu spełniających kryteria projektu. Z wytypowanymi osobami pracownicy socjalni przeprowadzą rozmowy i podpiszą kontrakty socjalne z określeniem instrumentów aktywnej integracji (AI). Pozostałe osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie podpiszą deklaracje uczestnictwa oraz zostaną zapoznane z regulaminem projektu. Proces rekrutacji zapewni jednakowy dostęp i możliwość udziału w projekcie obu płci.
Na podstawie wstępnego rozeznania pracowników socjalnych ustalono, że udziałem w projekcie zainteresowane są kobiety.
1. Aktywna integracja
Z 20 uczestników projektu pracownicy socjalni podpiszą kontrakty socjalne. Każdy zostanie objęty 3 instrumentami aktywnej integracji (AI):
1) instrument aktywizacji społecznej dla 20 beneficjentów ostatecznych (20K):
a) warsztaty kompetencji społecznych – 30 h x 2 grupy po 10BO = 60h
Cel: wzmocnienie postaw ukierunkowanych na pokonywanie trudności, nabycie kompetencji społecznych i osobistych umożliwiających m.in. znalezienie pracy, wzrost wiary we własne siły, pewności siebie, redukcja stresu i lęku, nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, skuteczna komunikacja interpersonalna itp.
b) warsztaty umiejętności społecznych – 38h,
Cel: tworzenie budżetu domowego, gospodarowanie pieniędzmi, kształtowanie umiejętności komunikacji w rodzinie, przełamywanie stereotypów w postrzeganiu ról społecznych przez K i M w kontekście życia zawodowego i rodzinnego.
c) poradnictwo i wsparcie indywidualne psychologiczne – 36h.
W ramach indywidualnych spotkań przeprowadzony zostanie wywiad w celu diagnozy aktualnej sytuacji życiowej i osobistej, wyodrębnienia problemów i trudności w sferze społeczno-zawodowej oraz ustalony sposób postępowania.
Poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty poprowadzi psycholog w ramach umowy cywilno – prawnej.
d) grupa wsparcia – 3h/m-c x 8 m-cy = 24h, prowadzona przez pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu,
e) zatrudnienie asystenta rodzinnego – umowa cywilno – prawna na okres 7 m-cy w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania rodzin uczestników projektu.
Asystent będzie pomagał m.in. w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych z dziećmi, motywował do podnoszenia kwalifikacji zaw., pomagał w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu
pracy zawodowej. Asystent rodziny zostanie skierowany do pracy z rodziną przez pracownika socjalnego,
f) poradnictwo prawne indywidualne – 18h,
g) poradnictwo prawne grupowe – 10h.
Cel: informowanie uczestników projektu o ich prawach i uprawnieniach w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Zajęcia poprowadzi prawnik w ramach umowy cywilno – prawnej.
2) instrument aktywizacji zaw. dla 20BO (20K):
a) indywidualne konsultacje z doradcą zaw. -18h,
b) zajęcia grupowe z doradcą zaw. – 20h.
Doradca zaw. zatrudniony w ramach umowy cywilno – prawnej przeprowadzi z każdym uczestnikiem P badanie preferencji zawodowych. Na ich podstawie opracowane zostaną indywidualne plany działania. Natomiast podczas spotkań grupowych uczestników projektu zostaną zapoznani m.in. z technikami poszukiwania pracy, nauczą się pisać CV i list motywacyjny.
c) praktyka lub staż dla osób młodych do 30r. życia – KD nr 4 (po konsultacji z PUP w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba bezrobotna). Celem jest zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.
3) instrument aktywizacji edukacyjnej- 20 BO (20K):
a) szkolenia zawodowe realizowane będą po określeniu predyspozycji zaw. UP i będą uwzględniały potrzeby lokalnego rynku pracy (po konsultacji z PUP, w przypadku gdy BO jest osobą bezrobotną). Liczba godzin szkolenia uzależniona będzie od rodzaju kursu i gwarancji zdobycia odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem o zdobytych umiejętnościach.
Kursy będą realizowane przez profesjonalną firmę szkoleniową, która zapewni odpowiedni poziom szkoleń.
W związku z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji wobec uczestników projektu, sfinansowane zostaną także koszty:
– opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
– dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia,
– wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia (posiłek, susz konferencyjny),
– koszty ubezpieczenia NNW uczestników projektu,
– wyjazdu integracyjnego dla 20 beneficjentów ostatecznych, 2 opiekunów i dzieci uczestników projektu(koszty transportu, przewodnika, biletów wstępu, noclegu, posiłku).
Zakupione zostaną materiały szkoleniowe dla uczestników P (teczka, długopis, notatnik z logo EFS).
Produkty:
– 20 kontraktów socjalnych,
– 60 h warsztatów kompetencji społecznych,
– 38 h warsztatów umiejętności społecznych,
– 36 h poradnictwa psychologicznego indywidualnego,
– 24 h grupy wsparcia,
– 28 h poradnictwa prawnego indywidualnego i grupowego,
– 18 h godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zaw.,
– 20 h godzin grupowych zajęć z doradcą zaw.,
– wyjazd integracyjny – 1,
– zatrudnienie asystenta rodziny – 1 pracownik.
Personel zaangażowany do tego zadania to: koordynator projektu, pracownik do spraw promocji i administracyjno-biurowych, informatyk.

PRACA SOCJALNA

Kontynuacja zatrudnienia 5 pracowników socjalnych (4,6 etatu).
W ramach pracy socjalnych, pracownicy socjalni będą prowadzić: rekrutacje uczestników projektu, kompletować dokumentację, sporządzać kontrakty socjalnych, udzielać poradnictwa i wsparcia finansowego, na bieżąco monitorować postawy beneficjentów ostatecznych oraz sytuacje rodzin objętych wsparciem, przeprowadzą wywiady środowiskowe, które będą stanowić podstawę zawarcia kontraktów socjalnych.
Ponadto pracownik socjalny zatrudniony w ramach POKL będzie prowadził zajęcia w ramach grupy wsparcia (integracja BO, lepsze poznanie się, nauka funkcjonowania w grupie itp).
Pracownik socjalny zatrudnieni w Ośrodku (oprócz zatrudnionych w ramach P), którzy będą realizować kontrakty socjalne otrzymają wynagrodzenie wynikające z dodatkowych zadań w zakresie AI do wysokości 15% zadania AI za każdy kontrakt.
W ramach zadania sfinansowanego będą koszty wynagrodzenia pracowników socjalnych kontynuujących zatrudnienie w ramach projektu, odpisu na ZFŚS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, dojazdów pracowników socjalnych oraz koszty zakupu, skanera, programu antywirusowego, 2szt foteli, szafy i niszczarki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu.
Produkty:
– 20 podpisanych kontraktów socjalnych,
– 5 pracowników socjalnych kontynuujących zatrudnienie.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE(WKŁAD WŁASNY)

W ramach wsparcia rodzinom zostaną wypłacone zasiłki celowe (dla 20 BO), zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.


Działania 2012

Projekt obejmuje:
– formy aktywnej integracji adresowane do klientów Ośrodka,
– upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej adresowany do pracowników OPS.
W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:
AKTYWNA INTEGRACJA
Z 18 uczestnikami projektu pracownicy socjalni podpiszą kontrakty socjalne. Każdy z uczestników zostanie objęty przynajmniej 3 instrumentami aktywnej integracji.
1. Instrument aktywizacji społecznej dla 18 BO (18K):
– warsztaty kompetencji społecznych – 42 h, mające na celu wzmocnienie postaw ukierunkowanych na pokonywanie trudności, nabycie kompetencji społecznych i osobistych, umożliwiających m.in. znalezienie zatrudnienia, wzrost wiary we własne siły, pewności siebie, redukcję stresu i lęku, nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, skuteczną komunikację interpersonalną itp.,
– warsztaty umiejętności społecznych- 32h, mające na celu tworzenie budżetu domowego, gospodarowanie pieniędzmi, kształtowanie umiejętności komunikacji w rodzinie, przełamywanie stereotypów w postrzeganiu ról społecznych przez K i M w kontekście życia zawodowego i rodzinnego. Warsztaty prowadzone będą przez psychologa zatrudnionego w ramach umowy-zlecenia.
– poradnictwo indywidualne psychologiczne – 1 h/1BO (łącznie 18 h) – psycholog, umowa – zlecenie. W ramach indywidualnych spotkań przeprowadzony zostanie wywiad w celu diagnozy aktualnej sytuacji życiowej i osobistej, wyodrębnienia problemów i trudności w sferze społeczno – zawodowej oraz sposobu postępowania.
– grupa wsparcia prowadzona przez pracowników socjalnych – 3h/m-c x 8 m-cy – łącznie 24 h,
– zatrudnienie asystenta rodziny na 0,4 etatu przez okres 7 m-cy – pozwoli na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin uczestników projektu. Asystent rodziny będzie m.in. pomagał w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych z dziećmi, motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomagał w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Łącznie asystent rodziny będzie pomagał 4 rodzinom uczestników, a zostanie skierowany do nich przez pracowników socjalnych.2. Instrument aktywizacji zawodowej dla 18BO (18K): – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym 2h/uczestnika, łącznie 36 h, – zajęcia grupowe, 10h. Doradca zawodowy przeprowadzi z każdym uczestnikiem projektu badanie preferencji zawodowych. Na ich podstawie opracowane zostaną indywidualne plany działania. Natomiast podczas spotkań grupowych uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z technikami poszukiwania pracy, nauczą się pisać CV i list motywacyjny. Zajęcia poprowadzi doradca zawodowy – umowa -zlecenie.3. Instrument aktywizacji edukacyjnej – 18 BO (18K): – szkolenia zawodowe realizowane będą po określeniu predyspozycji zawodowych uczestników i będą uwzględniały potrzeby lokalnego rynku pracy. Liczba godzin szkolenia uzależniona będzie od rodzaju kursu i gwarancji zdobycia odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych zaświadczeniem o zdobytych umiejętnościach. Szkolenia zlecone zostaną podwykonawcy. – skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym oraz kosztów z nimi związanych – 1BO (1K)

4. Instrument aktywizacji zdrowotnej – 18BO (18K) – skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej – 36 h. Ponadto w ramach instrumentów aktywnej integracji sfinansowane zostaną koszty: – opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, – pobytu dzieci na kolonii letniej – zlecenie zadania merytorycznego, – dojazdów uczestników do miejsca realizacji projektu, – wyżywienia: posiłek/catering, susz konferencyjny, – wyjazdu integracyjnego dla 18BO, ich dzieci, 2 opiekunów, zlecenie zadania merytorycznego – poradnictwa prawnego, indywidualnego – 1 h/uczestnika – łącznie 18 h i grupowego 10h, mającego na celu informowanie uczestników o ich prawach i uprawnieniach w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Poradnictwo poprowadzi prawnik – umowa-zlecenie. Szkolenia zawodowe odbywać się będą w siedzibie podwykonawcy a pozostałe zajęcia w siedzibie Ośrodka. W razie potrzeby sfinansowane zostaną składki zdrowotne dla BO, którym ubezpieczenie nie przysługuje z innego tytułu.

Produkty:
– 18 kontraktów socjalnych,
– liczba h warsztatów kompetencji społecznych – 42h,
– liczba h warsztatów umiejętności społecznych – 32h,
– liczba h poradnictwa psychologicznego indywidualnego – 18h,
– liczba h grupy wsparcia – 24h,
– liczba h terapii psychologicznej – 36h,
– liczba h poradnictwa prawnego indywidualnego i grupowego – 28h,
– liczba h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym – 36h,
– liczba h zajęć grupowych z doradcą zawodowym – 10h,
– wyjazd integracyjny – 1,
– zatrudnienie asystenta rodziny – 1 pracownik (0,4 etatu)

PRACA SOCJALNA
– kontynuacja zatrudnienia 5 pracowników socjalnych (4,6 etatu)-spełniony warunek organizacyjny, gdyż na 27 051mieszkańców Miasta i Gminy Staszów zatrudnionych jest 14 pracowników socjalnych w ramach 13,6 etatu.
W ramach pracy socjalnej pracownicy prowadzić będą: rekrutację BO, kompletować dokumentację, sporządzać kontrakty socjalne, udzielać poradnictwa i wsparcia finansowego, na bieżąco monitorować postawy BO oraz sytuację rodzin BO objętych wsparciem, przeprowadzą wywiady środowiskowe, które stanowić będą podstawę zawarcia kontaktów socjalnych. Ponadto pracownik socjalny zatrudniony w ramach PO KL będzie prowadził grupę wsparcia (integracja BO, lepsze poznanie się, nauka funkcjonowania w grupie, oderwanie się od codzienności itp.). Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku (oprócz zatrudnionych w ramach projektu), którzy będą realizować kontrakty otrzymają dodatki specjalne w wys. do 15 % zadania aktywna integracja za każdy kontrakt. W ramach zadania sfinansowane będą koszty wynagrodzenia pracowników socjalnych kontynuujących zatrudnienie, dodatków specjalnych, odpisu na ZFŚS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Produkty:
– ilość podpisanych kontraktów socjalnych – 18,
– liczba pracowników socjalnych kontynuujących zatrudnienie – 5
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE(WKŁAD WŁASNY)
W ramach wsparcia, rodzinom zostaną wypłacone zasiłki celowe dla 18 BO, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.Wkład własny wynosi 38.044,54zł. /10,5 % wartości projektu/. Spełniony wymóg finansowy.
Produkty:

– ilość wypłaconych zasiłków celowych: miesięczne wypłaty dla 18 BO


Działania 2011

Projekt obejmuje:

  • formy aktywnej integracji adresowane do klientów Ośrodka,
  • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej adresowane do pracowników OPS.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

Projekt obejmuje:
– formy aktywnej integracji adresowane do klientów Ośrodka,
– upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej adresowany do pracowników OPS.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

Zadanie 1
Aktywna integracja

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy: jedna 9 osobowa zostanie skierowana do CIS-u, druga 16 osobowa na zajęcia aktywizujące w Ośrodku.

W ramach realizacji 25 kontraktów socjalnych BO objęci zostaną następującymi instrumentami aktywnej integracji:

1/instrument aktywizacji zawodowej -uczestnictwo w zajęciach CIS przez 9 BO (8 K i1 M) – przez okres 6 m-cy.
W ramach reintegracji społ. i zaw. zostaną przeprowadzone m.in.: warsztaty psychologiczne. i indywidualne konsultacje psych.-42h, poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne.-12h, poradnictwo pracy-12h, zajęcia edukacyjne -realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego -150h.

2/instrument aktywizacji społecznej dla 16 BO (16 K):
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 12 h.-usługa trenerska,
– warsztaty kompetencji społ. 42h.,mające na celu wzmocnienie postaw ukierunkowanych na pokonywanie trudności, nabycie kompetencji społecznych i osobistych umożliwiających m.in. znalezienie zatrudnienia, wzrost wiary we własne siły ,pewności siebie, redukcja stresu i lęku, nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, skuteczna komunikacja interpersonalna itp.
Warsztaty: rozwoju osobistego, efektywna komunikacja interpersonalna, asertywność, twórcze rozwiązywanie problemów, trening motywacyjny, pozytywnego myślenia, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, trenerska,
– warsztaty umiejętności społ.32h.,mające na celu tworzenie budżetu domowego, gospodarowanie pieniędzmi, kształtowanie umiejętności komunikacji w rodzinie, przełamywanie stereotypów w postrzeganiu ról społecznych K i M, wyposażenie rodziców w umiejętność stosowania metod wychowawczych.
warsztaty; gospodarowanie budżetem domowym, pełnienia ról społecznych przez K i M w kontekście życia zaw. i rodzinnego, trening umiejętności wychowawczych-usługa trenerska. Warsztaty prowadzone będą w dwóch grupach po 8 osób każda w siedzibie Ośrodka.
– poradnictwo indywidualne psych.-u.trenerska-16h.
W ramach indywidualnych spotkań z psychologiem przeprowadzony zostanie wywiad w celu diagnozy aktualnej sytuacji życiowej i osobistej ,wyodrębnienia problemów i trudności w sferze społ.-zaw.oraz sposób postępowania,
– grupa wsparcia prowadzona przez prac.socj.3h/m-c x 9 m-cy=27h,

3/instrument aktywizacji zawodowej dla 16 BO w tym 16 K:
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/u.trenerska/-16h,ukierunkowane na diagnozę sytuacji zawodowej i potencjału zawodowego BO oraz opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

4/instrumenty aktywizacji edukacyjnej dla 16 BO (16 K) /zlecenie zadania merytorycznego/:
– skierowanie i sfinanswanie. zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową/ po konsultacji z PUP/.

Oferowane kursy:
– Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 80h,
– Mała gastronomia-kucharz-80h,
– Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat.B,
– inne w zależności od predyspozycji uczestników i potrzeb rynku pracy.
Wybrano te kursy ponieważ z danych PUP w Staszowie wynika, że najwięcej ofert pracy dotyczy sprzedawcy, kucharza i przedstawiciela handlowego.
Każdy uczestnik wybierze sobie co najmniej jeden kurs zawodowy. Będą to kursy przygotowujące do zawodu, prowadzone przez specjalistów firmy szkolącej.

Ponadto w ramach instrumentów aktywnej integracji sfinansowane zostaną również koszty;
– opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
– pobytu dzieci na kolonii letniej-zlecenie zadań merytorycznych, wycieczki do Bałtowa- zakup usług,
– dojazdów uczestników do miejsc realizacji projektu,
– wyżywienia -posiłek-catering lub susz konferencyjny ,
– wyjazdu integracyjny dla 16 BO, ich dzieci, 2 opiekunów(zlecenie zadania merytorycznego, ubezpieczenia, przewóz osób- zakup usługi.

Zadanie 2
Praca socjalna

– kontynuacja zatrudnienia 5 prac.socj./4 3/5 etatu/ – spełniony warunek organizacyjny, gdyż na 27.108 mieszkańców miasta i gminy Staszów zatrudnionych jest 14 pracowników socjalnych. w ramach 13 3/5 etatu.

W ramach pracy socjalnej pracy prowadzić będą :rekrutację BO, kompletować dokumentację, sporządzać kontrakty socjalne, udzielać poradnictwa i wsparcia finansowego, na bieżąco monitorować postawy BO oraz sytuację rodzin BO objętych wsparciem, przeprowadzą wywiady środowiskowe, które stanowić będą podstawę zawarcia kontaktów socj.
Ponadto pracownik socjalny zatrudniony w ramach PO KL będzie prowadził grupę wsparcia/ integracja BO, lepsze poznanie się, nauka funkcjonowania w grupie. oderwanie się od codzienności itp./.
Pracownicy socjalni .zatrudnieni w Ośrodku /oprócz zatrudnionych w ramach projektu/, którzy będą realizować kontrakty otrzymają dodatki specjalne. w wys. do 15 % zadania aktywna integracja za każdy kontrakt.
W ramach zadania sfinansowane będą koszty wynagrodzenia pracowników socjalnych kontynuujących zatrudnienie, dodatków specjalnych., odpisu na ZFŚS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

Zadanie 3
Zasiłki i pomoc w naturze
(wkład własny).
W ramach wsparcia rodzinom zostaną wypłacone zasiłki celowe dla 25 BO, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wkład własny wynosi 44.335,83zł./10,5 % wartości projektu/. Spełniony wymóg finansowy.

Zadanie 4
Zarządzanie projektem.

Projekt będzie zarządzany przez zespół projektowy uwzględniający zasadę równości szans kobiet i mężczyzn:
7K i 1M,kierowany przez kierownika projektu /kierownik Ośrodka/, któremu będą podlegać koordynator i księgowy projektu. Zadania kierownika projektu, księgowego ,pracownik d/s organizacyjno-kadrowych, naliczania płac, kasjerki opisane zostały w uzasadnieniu kosztów pośrednich.
Koordynator projektu /Z-ca kierownika OPS/ odpowiedzialny będzie za: nadzór merytoryczny nad formami i metodami pracy, przeprowadzenie rekrutacji, przygotowanie harmonogramu zajęć, koordynowanie pracy pracowników socjalnych, współpracę z firmami szkolącymi i trenerami.
Monitoring projektu i uczestników będzie polegał na sprawdzaniu list obecności na warsztatach, kursach, reagowaniu na absencje uczestników, mobilizowaniu do aktywności, przygotowaniu ankiet dla BO.
Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej obejmować będzie wizualizację projektu oraz działania na rzecz opracowania, wydawania i rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie poprzez druk ulotek i plakatów, zakup gadżetów. Ponadto zamieszczone będą 2 informacje w prasie lokalnej,1 w Monitorze Staszowskim, w gablocie -informacje na bieżąco oraz zakupione będą teczki, długopisy, notatniki dla BO i naklejki z logo EFS.W XII 2011r.zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca realizację projektu/wręczenie zaświadczeń uczestnikom/zlecenie zadania merytorycznego. Nad kampanią czuwać będzie pracownik d/s promocji, który zorganizuje także wyjazd integracyjny, wycieczkę i kolonie letnie dla dzieci BO oraz sporządzi decyzje przyznające świadczenia finansowe i listy wypłat zasiłków celowych dla uczestników.
Za aktualizację strony internetowej projektu oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej na konferencję odpowiedzialny będzie informatyk zatrudniony w OPS.
Osoby zaangażowane w realizację projektu za dodatkowe zadania otrzymają dodatek specjalny -zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zadania merytoryczne /kolonie, wyjazd integracyjny, konferencja/zostanie zlecony firmom profesjonalnym ,gwarantującym usługę najwyższej jakości. Kursy zawodowe zlecone będą profesjonalnym formom szkolącym, z dużym dorobkiem edukacyjnym i doświadczeniem w realizacji projektów unijnych, gdyż dają gwarancję usług najwyższej jakości.

W projekcie będzie wykorzystane zaplecze techniczne OPS: pomieszczenie biurowe o pow.15m kw. na potrzeby obsługi projektu oraz sala o pow.30 m kw. na szkolenia, spotkania grupy wsparcia ,poradnictwo indywidualne, konsultacje z doradcą zawodowym.
Zadania związane z realizacją projektu i zlecanie do wykonania na zewnątrz kursów zawodowych i innych usług zostaną przeprowadzone zgodnie z ustawą” Prawo zamówień publicznych”. – zakupy poniżej 14 000 euro.


Działania 2010

Projekt obejmuje:
– formy aktywnej integracji adresowane do klientów Ośrodka,
– upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej adresowany do pracowników OPS.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

Zadanie 1
Aktywna integracja

W ramach realizacji 20 kontraktów socjalnych uczestnicy będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia.
W pierwszych miesiącach realizacji projektu(III-VI) BO objęci zostaną instrumentami aktywizacji społecznej w celu wzmocnienia poczucia własnej wartości, umiejętności tworzenia zasobów i wiedzy, która pozwoli im na odnalezienie się i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi:
– organizowanie i finansowanie poradnictwa specjalistycznego oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy (korzystanie z praw pracowniczych, przepisów kodeksu rodzinnego i nieletnich, indywidualne poradnictwo prawne),
prowadzący: prawnik 2h/tydz.x14 tyg.=28h,
– organizowaniei finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społeczeństwie, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
W ramach tego instrumentu zrealizowany zostanie m.innymi cykl szkoleniowy pt.: Trening kompetencji podstawowych(gospodarowanie budżetem domowym,odpowiedzialność w rodzinie, stres – jak sobie z nim radzić, planowanie i podział obowiązków w rodzinie itp.), prowadzący:psycholog 4h/tydz.x14 tyg.=56h,

– organizowanie i finansowanie uczestnictwa w grupie wsparcia (integracja BO, lepsze poznanie się, nauka funkcjonowania w grupie,poradnictwo w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przemocy domowej itp.)
prowadzący:prac.socj.4h/m-c x 9 m-cy=36h
– organizowanie i sfinansowanie treningów kompetencji i umiejętnosci społecznych (szkolenie zlecone) – celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,asertywych zachowań, rozpoznawania i zmiany postawy życiowej, określania wartości i celów, radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych i konfliktowych a także tworzenie zdrowego poczucia własnej wartości – trening zostanie przeprowadzony w okresie VI-VII 2010r.

W miesiącach IX-XI 2010 r. BO objęci zostaną instrumentami aktywizacji edukacyjnej:
– skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,umożliwiających aktywizację zawodową-po konsultacji z PUP, gdy uczestnik jest zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy – usługa zlecona.

Oferowane kursy/szkolenia:
-Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 74h,
-Mała gastronomia-kucharz-80h,
-kurs prawa jazdy kat.B dla 3 osób mieszkających w odległych sołectwach umożliwi swobodny dostęp do pracodawców usytuowanych na terenie miasta bez ograniczeń związanych z niemożnością korzystania z publicznych środków komunikacji,
-inne w zależności od predyspozycji uczestników i potrzeb rynku pracy. Metody szkoleniowe:prezentacje,mini-wykłady,dyskusje,ćwiczenia indyw.i grupowe,warsztaty.

Realizację instrumentów zapewnią trenerzy: prawnik, psycholog zatrudnieni w ramach umowy-zlecenia oraz pracownicy socjalni (grupa wsparcia).
Ponadto w ramach instrumentów aktywnej integracji sfinansowane zostaną również koszty:
– opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
– pobytu dzieci na kolonii letniej,
– ubezpieczenia zdrowotnego uczestników,
– dojazdów uczestników projektu,
– wyżywienia – posiłek lub susz konferencyjny ,
– wyjazdu integracyjnego dla 20 BO,
– 20 dzieci, 2 opiekunów(zakup biletów, posiłków, noclegów, ubezpieczenia, przewóz osób zlecony firmie transportowej).

Zadanie 2
Praca socjalna

– kontynuacja zatrudnienia 2 prac.socj.,
– zatrudnienie 3 nowych pracowników socjalnych. spełniających wymogi określone w przepisach pomocy społecznej (1 prac. zatrudniony I-XII, dwóch prac. VI-XII 2010),
– zakup wyposażenia 3 stanowisk pracy(meble, sprzęt komp.z oprogramowaniem, programów antywirusowych, telefonów komórkowych z abonamentem, czajników, niszczarek, drukarek i kalkulatorów).
Pracownicy socjalni przeprowadzą wywiady środowiskowe, które stanowić będą podstawę zawarcia kontaktów socjalnych.

W ramach pracy socj. pracownicy prowadzić będą: rekrutację, kompletować dokumentację, sporządzać kontrakty socjalne, udzielać poradnictwa i wsparcia finansowanego, na bieżąco monitorować postawy BO oraz sytuacje rodzin BO objętych wsparciem.
Ponadto pracownicy socjalni kontynuujący zatrudnienie będzie prowadził grupę wsparcia BO.

Wymóg organizacyjny spełniony – na koniec grudnia 2010 r – jeden pracownicy socjalni obsługiwał będzie 1943 mieszkańców.
Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku /oprócz zatrudnionych w ramach projektu/, którzy będą realizować kontrakty otrzymają dodatki specjalne w wys. do 15 % zadania praca socjalna za każdy kontrakt. W ramach zadania sfin.będą koszty wynagrodzenia pracowników socjalnych kontyunujących zatrudnienie i nowozatrudnionych, dodatków specjalni, odpisu na ZFŚS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

Zadanie 3
Zasiłki i pomoc w naturze
(wkład własny).
W ramach wsparcia rodzinom zostaną wypłacone zasiłki celowe dla 20 BO, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wkład własny wynosi 44.810,74 zł. Spełniony wymóg finansowy.

Zadanie 4
Zarządzanie projektem.

Na zadanie to będzie się składać :podział zadań na osoby zaangażowane w projekcie, współpraca z PUP, przygotowanie rekrutacji, monitoring i ewaluacja projektu, zarządzanie, obsługa prawna w zakresie umów i zamówień publicznych, prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, sporządzanie sprawozdań. Na potrzeby skutecznej realizacji projektu konieczny jest zakup komputerów, programów MS Office, systemów operacyjnych oraz programów antywirusowych, artykułów papierniczych, tonerów, ekranu projekcyjnego z których będzie korzystał Zespół Projektowy. Zakupione zostaną także stoliki i krzesełka do sali w której odbywać się będą zajęcia z BO.
W ramach zadania sfinansowane będą dodatki specjalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne”13″dla koordynatora projektu i pracowników d/s zamówień publicznych oraz wynagrodzenie radcy prawnego /umowa-zlecenie/.

Zadanie 5
Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej.

Obejmować będzie wizualizację projektu oraz działania na rzecz opracowania, wydawania i rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie poprzez m.innymi druk ulotek i plakatów,zakup banera,drobnych gadżetów. Ponadto zamieszczone będą 2 informacje w prasie lokalnej, w Monitorze Staszowskim, w gablocie-inf.bieżące dot.realizowanego projektu. Inne działania promocyjne obejmować będą; – zakup teczek, długopisów, notatników dla 20 BO oraz naklejek z logo EFS(usługa zlecona), – aktualizację strony internetowej projektu-dodatek specjalny dla informatyka, – zorganizowanie konferencji podsumuwującej realizację projektu (wręczenie BO zaświadczeń o ukończeniu zajęć, wynajem sali, zaproszenia, materiały promocyjne, posiłek) – usługa zlecona.

Nad kampanią informacyjno-promocyjną czuwać będzie prac.d/s promocji,który za wykonywane zadania otrzyma dodatek specjalny. Działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówność ze względu na płeć-zapewniają kobietą posiadającym większe obciążenie związane z opieką nad osobami zależnymi pomoc w zorganizowaniu i sfinansowaniu kosztów związanych z opieką nad osobą zależną.


Działania 2009

Celem ogólnym projektu jest:

  • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy społecznej poprzez aktywizację społeczno-zawodową, pozwalającą na poprawę sytuacji materialno-bytowej,
  • poprawa skuteczności funkcjonowania ośrodka.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
  • zmniejszenie deficytów społecznych, edukacji zawodowej kształtujących zmianę postaw życiowych na bardziej aktywne,
  • zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
  • nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,
  • wzmocnienie kadry Ośrodka.
08-09-2016, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.