O programie

Przeciw Przemocy"

Od 1 czerwca 2019r Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, rozpoczął realizację projektu pod tytułem „Przeciw Przemocy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego pod nazwą „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie zamieszkujących Gminę Staszów.

Celami szczegółowymi projektu są :

 • rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy domowej (w tym rodzinnego, prawnego, psychologicznego, socjalnego),

 • rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby doznające przemocy i osoby stosujące przemoc (terapia rodzinna),

 • edukacja rodziców nie radzących sobie w procesie wychowawczym z problemem przemocy, problemem uzależnienia i współuzależnienia,

 • wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez przeprowadzenie szkoleń tematycznych,

podniesienie poziomu świadomości społecznej i uwrażliwienie mieszkańców miasta i gminy Staszów na zjawisko przemocy domowej

W projekcie weźmie udział ; 15 osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie zamieszkujących na terenie Gminy Staszów oraz 19 członków zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie.

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w formie :

 • indywidualnego poradnictwa prawnego,
 • indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego,

 • grupy wsparcia,

 • szkolenia „Szkoła dla rodziców”

 • wyjazdu szkoleniowego do dwóch ośrodków wsparcia

oraz wsparcie dodatkowe w formie:

 • pokrycia kosztów dojazdu na zajęcia,

 • posiłku w trakcie zajęć,

 • książek i filmów edukacyjne,

udziału w spektaklu teatralnym.

Realizacja projektu potrwa 7 miesięcy i zakończy się konferencja podsumowującą projekt, w grudniu 2019r.

Łączna wartość realizowanego zadania wynosi 49 000,00 zł

w tym:

 • dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 30 866,00 zł

 • wkład własny Gminy - 18 134,00 zł

Opracowała: Aneta Błasińska


Ostatnia modyfikacja:

04-07-2019, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.