Przyznanie świadczenia i realizacja

Aby otrzymać świadczenie

 1. należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie lub pobrać ze strony internetowej – formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. z wnioskiem trzeba udać się do zarządcy, który potwierdza takie dane jak:
  • adres zamieszkania,
  • nazwę i siedzibę zarządcy domu,
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
  • sposób ogrzewania lokalu i wody,
  • kwotę wydatków na mieszkanie za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek


Uwaga 1: Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym o łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz wyposażeniu technicznym domu.

 1. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz przedkłada dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków na mieszkanie za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 2. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie przeprowadza wywiad środowiskowy. Może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
 • ruchomości i nieruchomości,
 • zasobów pieniężnych.

Uwaga 2: Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Podstawą do odmowy jest również stwierdzenie, że faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących osób z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji składanej razem z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

W celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji, o której mowa w ust. 1, oraz w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Sposoby wypłaty

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Wstrzymanie świadczenia

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymana do czasu pokrycia należności.

Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeśli zaległość nie zostanie uregulowana w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku.

Jeżeli zaległości zostały uregulowane w terminie, wypłaca się dodatek za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

W celu zweryfikowania informacji i danych zawartych w deklaracji, o której mowa w art. 7 ust. 1, gmina może przetwarzać dane osobowe i informacje dotyczące osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, pozyskane w toku innych postępowań prowadzonych przez gminę lub jej jednostki organizacyjne.

Uwaga: Od 18 stycznia 2021r. dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny nie podlegają egzekucji komorniczej.

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatek mieszkaniowy należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jeżeli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź jej interesu prawnego, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

03-07-2021, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.