Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Przyznanie świadczenia i realizacja

Aby otrzymać świadczenie

 1. należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie lub pobrać ze strony internetowej – formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. z wnioskiem trzeba udać się do zarządcy, który potwierdza takie dane jak:
  • adres zamieszkania,
  • nazwę i siedzibę zarządcy domu,
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
  • sposób ogrzewania lokalu i wody,
  • kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (miesiąc, w którym składany jest wniosek).


  Uwaga 1: Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym o łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz wyposażeniu technicznym domu.

 3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty,
 4. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie przeprowadza wywiad środowiskowy. Może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
 • ruchomości i nieruchomości,
 • zasobów pieniężnych.

Uwaga: Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Podstawą do odmowy jest również stwierdzenie, że faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących osób z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji składanej razem z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Sposoby wypłaty

Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniona inna osoba – w drodze decyzji administracyjnej.

Decyzja w sprawie pomocy powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub stronie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc.

Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek mieszkaniowy bezpośrednio do rąk.

Wstrzymanie świadczenia

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymana do czasu pokrycia należności.

Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeśli zaległość nie zostanie uregulowana w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku.

Jeżeli zaległości zostały uregulowane w terminie, wypłaca się dodatek za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Jeżeli zaległości nie zostały uregulowane, a decyzja o przyznaniu dodatku wygasła, o ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatek mieszkaniowy należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jeżeli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź jej interesu prawnego, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

25-01-2016
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.