Kryteria przyznania

Pierwszy warunek

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy dostaną osoby jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Dochód:

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.


W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r,.poz. 333 oraz z 2023 r., poz. 1450 ) , zgodnie z którym w 2022r. wynosił - 5549 zł (rocznie).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128,1163,1243,1551, i 1574), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320 oraz z 2021r., poz. 255,1163 i 1243) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Drugi warunek – powierzchnia zajmowanego lokalu.

Przy ustaleniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym.

Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni lokalu, ale nie więcej niż o:

  • 30%, albo
  • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

  • dla 1 osoby, powierzchnia normatywna to 35 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone: + 30% = 45,50 metrów kwadratowych lub + 50% = 52,50 metrów kwadratowych),
  • dla 2 osób, powierzchnia normatywna to 40 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone:+ 30% = 52,00 metrów kwadratowych + 50% = 60,00 metrów kwadratowych),
  • dla 3 osób, powierzchnia normatywna to 45 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone:+ 30% = 58,50 metrów kwadratowych+ 50% = 67,50 metrów kwadratowych),
  • dla 4 osób, powierzchnia normatywna to 50 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone:+ 30% = 71,50 metrów kwadratowych+ 50% = 82,50 metrów kwadratowych),
  • dla 5 osób, powierzchnia normatywna to 65 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone:+ 30% = 84,50 metrów kwadratowych + 50% = 97,50 metrów kwadratowych),
  • dla 6 osób 70 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone: + 30% = 91,00 metrów kwadratowych + 50% =105,00 metrów kwadratowych),

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 metrów kwadratowych

Dodatek mieszkaniowy nie zostanie przyznany, jeżeli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Jeżeli wnioskodawca posiada tytuł prawny do części zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydatki na mieszkanie ustala się w proporcji odpowiadającej wielkości tej części.

11-12-2023, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.