Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
Telefon: 15 864-32-63
Faks: 15 864-32-63

ops.staszow@post.pl

Kryteria przyznania

Pierwszy warunek – średni dochód na miesiąc.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.

Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkami) z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku.

Do dochodów nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (np. stypendia),
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku z tytułu urodzenia się dziecka (do zasiłku rodzinnego),
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
- dodatku mieszkaniowego,
- dodatku energetycznego
- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. z 2005r., Nr 102, poz. 852 z późniejszymi zmianami)
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych(Dz.U.2018,poz.690 oraz z 2019r., poz.730,752 i 992)), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz. U.2018r.,poz.2134 z poźn.zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2019r.poz.1111,924 i 1818), dopłaty do czynszu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U., poz.1540 oraz z 2019r., poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski(Dz.U., poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji(Dz.U., poz. 1622).

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się, jeżeli po obliczeniu dochodów okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

  • 175% kwoty najniższej emerytury – dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe),
  • 125% kwoty najniższej emerytury dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe).

Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2020r. wynosi 1200,00 zł.
Uwaga: wysokość najniższej emerytury zmienia się – podlega waloryzacji. Informacje o aktualnej wysokości emerytury można znaleźć w internecie, lub uzyskać telefonicznie.
O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku.
W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki).
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r,.poz. 1256 i 1309), zgodnie z którym w 2018r. wynosił - 2715 zł (rocznie).

Drugi warunek – powierzchnia zajmowanego lokalu.

Przy ustaleniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym.

Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni lokalu, ale nie więcej niż o:

  • 30%, albo
  • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

  • dla 1 osoby, powierzchnia normatywna to 35 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone: + 30% = 45,50 metrów kwadratowych lub + 50% = 52,50 metrów kwadratowych),
  • dla 2 osób, powierzchnia normatywna to 40 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone:+ 30% = 52,00 metrów kwadratowych + 50% = 60,00 metrów kwadratowych),
  • dla 3 osób, powierzchnia normatywna to 45 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone:+ 30% = 58,50 metrów kwadratowych+ 50% = 67,50 metrów kwadratowych),
  • dla 4 osób, powierzchnia normatywna to 50 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone:+ 30% = 71,50 metrów kwadratowych+ 50% = 82,50 metrów kwadratowych),
  • dla 5 osób, powierzchnia normatywna to 65 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone:+ 30% = 84,50 metrów kwadratowych + 50% = 97,50 metrów kwadratowych),
  • dla 6 osób 70 metrów kwadratowych, (ustępstwa dopuszczone: + 30% = 91,00 metrów kwadratowych + 50% =105,00 metrów kwadratowych),

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 metrów kwadratowych

Dodatek mieszkaniowy nie zostanie przyznany, jeżeli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 metrów kwadratowych.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

04-03-2020, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.