Praca socjalna

Praca socjalna

W ramach pracy socjalnej pracownicy Ośrodka realizują m.in. następujące działania: udzielają informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, udzielają poradnictwa dotyczącego świadczenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, pobudzają społeczną aktywność i inspirują do działań samopomocowych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych. Praca socjalna świadczona jest przez pracowników socjalnych osobom i rodzinom
bez względu na posiadany dochód.


Asystent rodziny

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 821 z poźn. zm.) wprowadza do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny. Jest to nowe rozwiązanie i w założeniu asystent ma pełnić inną rolę niż pracownik socjalny. Asystent wspiera rodzinę, aby samodzielnie mogła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci .Asystent ma być bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny, nienormowany czas pracy powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Asystent ma za zadanie zwiększyć poczucie wpływu członków rodziny na własne życie, podnieć ich samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji, osiąganiu wyznaczonych celów, wzbudzaniu wiary we własne możliwości i motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe.

Asystentura adresowana jest do rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych problemem biedy, bezrobocia, uzależnień i przemocy, które mają problemy z wypełnianiem swojej naturalnej roli opiekuńczo - wychowawczej. Zadaniem asystenta jest nawiązanie bliskiego kontaktu z rodziną
w jej naturalnym środowisku i zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych i wychowawczych. Asystent wspomaga rodzinę w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w załatwianiu spraw urzędowych. Zadaniem asystenta nie jest wyręczanie członków rodziny w ich codziennych obowiązkach, ale przekazanie dobrych wzorców i pomoc w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań tak, aby po zakończeniu współpracy rodzina potrafiła radzić sobie sama. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, czyli w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. Naczelnym celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej na poziomie umożliwiającym jej wychowywanie dzieci. Jej efektem powinno być pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone w pieczy zastępczej.


Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw
w Rodzinie

Przemoc jest przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania

Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka

Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoja godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie:

Przemoc fizyczna to każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia osoby pokrzywdzonej przemocą (np. bicie, popychanie, policzkowanie, popychanie, ciągnięcie za włosy, wykręcanie rąk, kopanie, duszenie, zadawanie ran, pozbawianie jedzenia, picia, snu, zmuszanie do zażywania alkoholu).

Przemoc seksualna to każde zachowanie mające na celu zmuszenie osoby pokrzywdzonej przemocą do podjęcia współżycia lub zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności (np. gwałcenie, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form współżycia, zmuszanie do współżycia z innymi osobami, obmacywanie, wyśmiewanie preferencji seksualnych).

Przemoc psychiczna to każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w osobie doświadczającej przemocy strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem (np. ciągłe krytykowanie, grożenie, upokarzanie, poniżanie, wyzywanie, wmawianie choroby psychicznej, grożenie odebraniem dzieci, izolowanie od rodziny i przyjaciół, wrogie nastawianie dzieci, zabranianie wychodzenia z domu, stałe kontrolowanie).

Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie osoby doświadczającej przemocy od sprawcy (np. zabieranie wynagrodzenia, zakazywanie wykonywania pracy zawodowej, niszczenie rzeczy osobistych, odmawianie pieniędzy na bieżące potrzeby, kontrolowanie wydatków, ukrywanie informacji o stanie finansów rodziny).

Jeśli chociażby raz w rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe

wobec Ciebie lub wobec dzieci – zareaguj, nie pozwól, by się one

powtórzyły

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Niebieska Linia” 801-12-00-02


Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie

W Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw
w Rodzinie w którym osoby uwikłane w przemoc domową mogą uzyskać informacje
jak przeciwdziałać przemocy domowej i radzić sobie z sytuacją konfliktową. Dyżur w Punkcie pełni w każdą środę w godzinach od 15.00 - do 17.00 specjalista zajmujący się problematyką przemocy domowej. Można również kontaktować się telefonicznie pod nr tel.: 15 864 32 63. Poradnictwo jest bezpłatne.


Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

10-02-2022, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.