Zasady działania i podstawy prawne funkcjonowania Klubu "Senior+" w Staszowie

Klub „Senior+” w Staszowie został utworzony ze środków pozyskanych w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 i w myśl zapisów programu działa jako ośrodek wsparcia , o którym mowa w art.51 ust.4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Status klubów seniora jako ośrodków wsparcia wynika z zapisów uchwały nr 191 Rady Ministrów z 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10).

Zgodnie z rozdz. IV.1 pkt. 1 Programu wieloletniego ,,Senior+'' na lata 2021-2025, program polega na wsparciu tworzenia i funkcjonowania ośrodków wsparcia, tj. Dziennych Domów ,,Senior+'' i Klubów ,,Senior+'', przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dzienne Domy "Senior+" i Kluby "Senior+" są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny Dom "Senior+" jest dziennym domem pomocy, natomiast Klub "Senior+" jest klubem samopomocy. Zasady funkcjonowania ośrodków wsparcia oraz tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez ośrodki są określone w ustawie o pomocy społecznej (m.in. art. 106 dotyczący przyznania świadczeń).

Zgodnie z rozdz. IV.1 pkt.8 w/w Programu - kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania ośrodków wsparcia określa jednostka samorządu, która jest beneficjentem Programu. Jednostka samorządu określa wysokość odpłatności, a także kryteria odpłatności seniorów za pobyt w ośrodkach wsparcia na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

Wobec powyższych zapisów Rada Miejska w Staszowie UCHWAŁĄ NR LXXIX/625/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2022r. poz. 4672) określiła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+” w Staszowie.

Zgodnie z § 2 ust.1 wyż. cyt. Uchwały - wysokość odpłatności za pobyt w Klubie uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Odpłatność za pobyt w Klubie określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w drodze decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym (§ 3 ust.1 wyż. cyt. Uchwały)

Rodzinny wywiad środowiskowy to wywiad przeprowadzany na podst. art.107 ust.1 ustawy o pomocy społecznej - rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103.

Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, w tym w klubach samopomocy klasyfikowane są jako świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej (art.36 pkt 2 ppkt l )

Wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego określa Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – załącznik nr 1 (Dz. U. poz. 893).

W przypadku osób, u których wywiad środowiskowy przeprowadzany jest po raz pierwszy – wywiad ten przeprowadza się na kwestionariuszu – część I, kolejne wywiady w przypadku dalszego korzystania ze świadczeń przeprowadza się na kwestionariuszu uproszczonym – aktualizacja wywiadu środowiskowego - część IV

W celu ustalenia sytuacji dochodowej, majątkowej – upoważniony pracownik socjalny w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego odbiera od osoby z którą przeprowadzany jest wywiad oświadczenie o stanie majątkowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Zasady postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej oraz przetwarzania danych osobowych

Art.100 – ustawy o pomocy społecznej :

ust.1 - W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.

ust.2 - Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej określone w ustawie przetwarzają dane osobowe osób, do których stosuje się ustawę, oraz członków ich rodzin w zakresie i celu niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy.

ust. 5 - Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 110 ust. 1 ( tj. ośrodki pomocy społecznej), art. 111, art. 112 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 113 ust. 1 i 3, realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej określone w ustawie są administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

ust. 6 - Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych osobowych polegają co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

ust. 7 - Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej określone w niniejszej ustawie obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy wykonywaniu tych zadań.


Akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000893/O/D20210893.pdf


Opracowała: inż. Renata Śledź

Staszów, 16-02-2023

16-02-2023, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.