Jak uzyskać pomoc

Obszarem oddziaływania Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie jest Miasto i Gmina Staszów. Obszar ten podzielony jest na 9 rejonów pracy socjalnej w których pracownicy socjalni pracują ze społecznością , do każdego rejonu przyporządkowany jest pracownik socjalny, który pracuje ze społecznością z danego rejonu.

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc społeczna to zasiłki, usługi, pomoc w naturze. Ośrodek oferuje także wsparcie wykwalifikowanej kadry pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny.
Efektywność udzielanej pomocy opiera się na szerokiej gamie wsparcia niepieniężnego obejmującego m.in. usług opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, poradnictwo, konsultacje indywidualne w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, wsparcie dla osób doznających przemocy.

Działania Ośrodka mają na celu zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo – wychowawcze, osobom bezrobotnym i ubogim, osobom starszym, samotnym i długotrwale chorym.

Przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zależy od spełnienia kryterium dochodowego. Rodzaj zasiłku, jego wysokość oraz okres na jaki zostanie przyznany, zależy
od dodatkowych okoliczności stanowiących podstawę do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej tj.: 776,00zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego tj.: kwoty 600,00zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie.

Rodzaj zasiłku, jego wysokość oraz okres na jaki zostanie przyznany, zależy od dodatkowych okoliczności stanowiących podstawę do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Spełnianie kryterium dochodowego nie jest jedyną przesłanką uprawniającą do pomocy, wymagane jest jednoczesne wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej :

 • ubóstwa;

 • sieroctwa;

 • bezdomności;

 • bezrobocia;

 • niepełnosprawności;

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 • przemocy w rodzinie;

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • alkoholizmu lub narkomanii;

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


W celu uzyskania pomocy ze strony Ośrodka należy złożyć wniosek o pomoc – osobiście
w siedzibie Ośrodka, która mieści się przy ul. Wschodniej 13 w Staszowie, w pokoju nr 8 lub wysłać pocztą pod w/w adres. W pokoju nr 8 znajduje się Biuro Obsługi Klienta, w którymcodziennie w godzinach od 7.00 do 15.00. dyżuruje pracownik socjalny

Pracownik socjalny jest osobą pierwszego kontaktu, informuje o przysługujących świadczeniach, dostępnych formach pomocy, wymaganych do złożenia wniosku o pomoc dokumentów.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów uruchamia procedurę administracyjną. Wszelkiej pomocy udziela się na podstawie decyzji administracyjnej.

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, który przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wywiad Środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski, stanowiące podstawę planowania pomocy.

Wszelkie informacje jakie pracownik socjalny poweźmie w trakcie wywiadu środowiskowego objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystywane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej.

Osoba lub rodzina korzystająca z pomocy społecznej zobowiązana jest do współpracy
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej są obowiązane poinformować właściwy organ o każdej zmianie ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

10-02-2022, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.