Grupy docelowe POKL

Grupy docelowe 2015

Projekt skierowany jest do 15 uczestników (15 kobiet), w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów OPS – mieszkańców Miasta i Gminy Staszów.

Są to osoby:

  • bezrobotne – 11 (11 kobiet), w tym długotrwale – 8 (8 kobiet),
  • zatrudnione – 4 (4 kobiet), w tym rolnicy – 3 (3 kobiet),
  • w wieku 24 – 51 lat, najwięcej w wieku 31 – 40 l. – 8 kobiet, do 30 r. ż. 3 kobiet,
  • ubogie, często niezaradne życiowo, z niskim lub niedostosowanym do potrzeb rynku wykształceniem, małą motywacją do podejmowania aktywności zawodowej.

Działania skierowane są do kobiet i mężczyzn, ale to kobiety wykazują większą aktywność, zainteresowane są bardziej zmianą swojej sytuacji. Doświadczenia z lat poprzednich wskazują, że zwłaszcza K mają utrudniony dostęp do kursów/szkoleń, warsztatów a jednocześnie czynnie uczestniczą w zajęciach aktywizacyjnych oraz z sukcesem kończą udział w projekcie, dlatego należy objąć wsparciem zwłaszcza kobiet.
M wykazują mniejsze zainteresowanie projektem, ze względu na alternatywne formy zatrudnienia (praca sezonowa) a także są mniej efektywni w projekcie.
Wybrano tę grupę, ponieważ są to osoby najbardziej dyskryminowane na rynku pracy z powodu: długotrwałego pozostawania bez pracy, niskiego wykształcenia, braku lub zdezaktualizowanych kwalifikacji, bez doświadczenia zawodowego, z niską aktywnością życiową, brakiem umiejętności społecznych.
Osoby do 30 roku życia są szczególną grupą na rynku pracy, ponieważ spotykają się z największymi problemami z wejściem na rynek pracy. Młodzież opuszczająca szkoły jest wyposażona w pewien zasób wiedzy teoretycznej, która w zetknięciu z rynkiem pracy bardzo często okazuje się niewystarczająca do znalezienia zatrudnienia.
Brak możliwości odbycia stażu, powoduje, że osoby młode znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w porównaniu z innymi grupami wiekowymi a ich sytuacja pogarsza się. Także regulacje prawne i preferencje pracodawców sprawiają, że często osoby te nie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie. Również osoby w wieku 31-40 lat mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy, ponieważ wcześniej zajmowały się wychowywaniem dzieci. To te grupy w dużej mierze stają się bezrobotnymi.
Brak pracy jest przyczyną licznych niepowodzeń, ale też konsekwencją biernych postaw i wycofania. Taka sytuacja rodzi rozgoryczenie, niską wiarę we własne możliwości a także niekiedy uzależnienia i agresję. Brak perspektyw i utrwalona bierność spychają te rodziny na margines życia społecznego grożąc wykluczeniem społecznym. Pogarszająca się sytuacja finansowa rodzin powoduje konieczność korzystania z różnych form pomocy społecznych a czasami uzależnienie od pomocy społecznej. Klienci Ośrodka potrzebują kompleksowego wsparcia w podstawowych sferach aktywności człowieka, w tym w szczególności w zakresie aktualizacji kwalifikacji, możliwości zdobycia stażu, a także w zakresie umiejętności społecznych tj. budowy i podniesienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, nauki autoprezentacji i autopromocji, poznania i zastosowania metod poszukiwania pracy, redagowania CV itp.

Największymi barierami dla uczestników projektu są wysokie koszty związane ze zdobyciem nowych kwalifikacji i podnoszeniem umiejętności społeczno-zawodowych. Dzięki wsparciu EFS-u (bezpłatne szkolenia, warsztaty, wypłata zasiłków) uczestników projektu będą mogli je przełamać.
Informacje o realizacji projektu i o naborze będą rozpowszechnianie przy pomocy ulotek i plakatów oraz na stronie internetowej projekcie.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona na podst. analizy wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem kryteriów: chęci przystąpienia do projektu i ukończenia planowanych szkoleń/kursów, warsztatów, kolejności zgłoszeń oraz sytuacji rodzinnej rekrutowanych osób. Zostanie wybrana grupa 15 uczestników projektu spełniających kryteria projekcie. Z wytypowanymi osobami pracownicy socjalnych przeprowadza rozmowy i podpiszą kontrakty socjalne z określeniem instrumentów aktywnej integracji (Aktywnej Integracji). Pozostałe osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie podpiszą deklarację uczestnictwa oraz zostaną zapoznane z regulaminem projekcie.
Proces rekrutacji zapewni jednakowy dostęp i możliwość udziału w projekcie obu płci. M zainteresowani udziałem będą zrekrutowani do projektu. W przypadku rezygnacji uczestników projektu dokonany będzie nabór z listy rezerwowej.
Na podstawie wstępnego rozeznania pracowników socjalnych ustalono, że udziałem w projekcie zainteresowane są kobiety.


Grupy docelowe 2014

Projekt skierowany jest do 20 nowych uczestników projektów (20 kobiet) – KD nr 1- w 2013r. 21 osób nowych, w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów OPS – mieszkańców Miasta i Gminy Staszów. Są to osoby:
– bezrobotne (19 kobiet), w tym długotrwale – 11 (11 kobiet),
– zatrudnione – 1 (1 kobieta),
– w wieku 15 – 30 lat – 7 (7 kobiet) – kryterium dostępu nr 3, przy czym udział tej grupy w projekcie stanowi 35%,
– ubogie, często niezaradne życiowo, z niskim lub niedostosowanym do potrzeb rynku wykształceniem, małą motywacja do podejmowania aktywności zawodową.

Działania skierowane są do kobiet i mężczyzn, ale to kobiety wykazują większą aktywność, zainteresowane są bardziej zmianą swojej sytuacji. Doświadczenia z lat poprzednich wskazują, że zwłaszcza K mają utrudniony dostęp do kursów, warsztatów a jednocześnie czynnie uczestniczą w zajęciach aktywizacyjnych oraz z sukcesem kończą udział w projekcie, dlatego należy objąć wsparciem zwłaszcza kobiety. Mężczyźni wykazują mniejsze zainteresowanie projekcie ze względu na alternatywne formy zatrudnienia (praca sezonowa) a także są mniej efektywni w projekcie.
Wybrano tę grupę, ponieważ są to os. najbardziej dyskryminowane na rynku pracy z powodu długotrwałego pozostawania bez pracy, niskiego wykształcenia, braku lub zdezaktualizowanych kwalifikacji, bez doświadczenia zaw. – dotyczy to przede wszystkim os. młodych do 30r.życia.
Osoby młode do 30r.życia są szczególną grupą na rynku pracy, ponieważ spotykają się z największymi problemami z wejściem na rynek pracy. Młodzież opuszczająca szkoły jest wyposażona w pewien zasób wiedzy teoretycznej, która w zetknięciu z rynkiem pracy bardzo często okazuje się niewystarczająca do znalezienia zatrudnienia. Brak możliwości odbycia stażu, praktyki, powoduje, że os. młode znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z porównaniu z innymi grupami wiekowymi a ich sytuacja pogarsza się. Także regulacje prawne i preferencje pracodawców sprawiają, że często os. młode nie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie. To ta grupa staje się w dużej mierze bezrobotnymi.
Brak pracy jest przyczyną licznych niepowodzeń ale też konsekwencją biernych postaw i wycofania. Taka sytuacja rodzi rozgoryczenie, niską wiarę we własne możliwości a także niekiedy uzależnienia i agresje. Brak perspektyw i utrwalona bierność spychają te rodziny na margines życia społecznego grożąc wykluczeniem społecznym. Pogarszająca się sytuacja finansowa rodzin powoduje konieczność korzystania z różnych form pomocy społecznej a czasami uzależnienie od pomocy społ. Klienci Ośrodka a zwłaszcza os. młode potrzebują kompleksowego wsparcia w podstawowych sferach aktywności człowieka, w tym w szczególności w zakresie aktualizacji kompetencji, możliwości zdobycia stażu/praktyki zaw. a także w zakresie umiejętności społ. tj. budowy i podniesienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, nauki autoprezentacji i autopromocji, poznania i zastosowania metod poszukiwania pracy, redagowania CV itp.
Największymi barierami dla BO są wysokie koszty związane ze zdobyciem nowych kwalifikacji i podnoszeniem umiejętności społ. – zaw. Dzięki wsparciu EFS (bezpłatne szkolenia, warsztaty, wypłata zasiłków) uczestnicy projektu będą mogli je przełamać.
Informacje o realizacji projekcie i o naborze będą rozpowszechniane przy pomocy ulotek i plakatów oraz na stronie internetowej projektu.
Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona na podstawie analizy wywiadów środowiskowych. z uwzględnieniem kryteriów: chęci przystąpienia do projekcie i ukończenia planowanych szkoleń, wykształcenia, kolejności zgłoszeń oraz sytuacji rodzinnej rekrutowanych osób. Zostanie wybrana grupa 20 uczestników projektu spełniających kryteria projektu. Z wytypowanymi osobami pracownik socjalny przeprowadza rozmowy i podpiszą kontrakty socjalne z określeniem instrumentów aktywnej integracji (AI). Pozostałe os., które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie podpiszą deklaracje uczestnictwa oraz zostaną zapoznane z regulaminem projektu.
Proces rekrutacji zapewni jednakowy dostęp i możliwość udziału w projekcie obu płci. Mężczyźni zainteresowani udziałem będą zrekrutowani do projektu. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu dokonany będzie nabór z listy rezerwowej.
Na podstawie wstępnego rozeznania pracowników socjalnych ustalono, że udziałem w projekcie zainteresowane są kobiety.


Grupy docelowe 2013

Projekt skierowany jest do 18 uczestników (18K) w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wszystkie osoby są nowymi uczestnikami projektu. Są to osoby: – bezrobotne -16 (16K), w tym 12 długotrwale bezrobotne (12K), – zatrudnione – 2(2K), w tym 2 rolników (2K), – w wieku 19 – 54 lat, – z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym. i ponadgimnazjalnym. Działania skierowane są do K i M, ale to kobiety zainteresowane są bardziej zmianą swojej sytuacji.
Doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że K są bardziej aktywne, czynnie uczestniczą w zajęciach aktywizacyjnych oraz z sukcesem kończą udział w projekcie.W przypadku zgłoszenia się M do udziału w projekcie będą oni zakwalifikowani na równych prawach z kobietami przy zachowaniu zasady równości płci. Wybrano tę grupę, ponieważ są to osoby najbardziej dyskryminowane na rynku pracy z powodu długotrwałego pozostawania bez pracy, niskiego wykształcenia, braku lub zdezaktualizowanych kwalifikacji, bez doświadczenia zawodowego. Brak pracy jest przyczyną licznych niepowodzeń, ale też konsekwencją biernych postaw i wycofania. Taka sytuacja rodzi rozgoryczenie, niską wiarę we własne możliwości a także niekiedy agresję. Brak perspektyw i utrwalona bierność spychały te rodziny na margines życia społecznego, grożąc wykluczeniem społecznym. Osoby zatrudnione, w tym rolnicy, zagrożeni są wykluczeniem społecznym z powodu niskich dochodów.
Klienci OPS potrzebują kompleksowego wsparcia, zwłaszcza w obszarze umiejętności społecznych, tj. budowy i podniesienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem itp. Działania planowane w projekcie w optymalny sposób pozwolą uczestnikom wyrównać szanse i zlikwidować dyskryminacje na rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie umiejętności psychospołecznych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Osoby te są zmotywowane, chcą zmian w swoim życiu, chcą podnieść swoje kwalifikacje i uniezależnić się od pomocy społecznej. Wsparciem w ramach kontraktów socjalnych objętych będzie 18 osób, co stanowi 72% nowych uczestników w odniesieniu do 2011r. Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia: dzieci (wyjazd integracyjny, kolonia letnia). Rekrutacja: Pracownicy socjalni na podstawie własnego rozeznania zaproszą klientów OPS do udziału w projekcie zapewniając jednakowy dostęp i możliwość wzięcia udziału w projekcie obu płci. Osoby chętne będą kwalifikowane przez pracowników socjalnych pod kątem spełniania kryteriów grupy docelowej.
Kwalifikowalność uczestnictwa potwierdzana będzie na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, zaświadczenia z PUP lub oświadczenia uczestnika, oświadczenia o niekorzystaniu z tego typu wsparcia w innych działaniach, a osób z otoczenia na podstawie oświadczenia pracowników socjalnych. Ośrodek skonsultuje osoby bezrobotne oraz zaplanowane formy wsparcia z Powiatowym Urzędem Pracy. W ten sposób powstanie lista Beneficjentów Ostatecznych (BO). Na podstawie diagnozy problemów społecznych powodujących zagrożenie wykluczeniem społecznym pracownicy socjalni wspólnie z klientami opracują diagnozę potrzeb uczestników. Z chwilą przystąpienia do projektu, każdy uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa, która jest podstawowym dokumentem w oparciu, o który weryfikowana jest kwalifikowalność uczestników projektu.
Klienci Ośrodka mają szereg potrzeb natury psychologicznej, zawodowej i społecznej. Potrzebują wsparcia psychologicznego aby odzyskać sens życia i poczucie własnej wartości, różnych usług i pomocy w wyborze zawodu w przygotowaniu się do pracy oraz zlikwidowania wszelkich barier, które utrudniają lub ograniczają aktywny udział w życiu społecznym. Oczekiwania uczestników to przede wszystkim podjęcie pracy zawodowej i wyjście z biedy. Źródłem pozyskania danych o skali zainteresowania planowanym wsparciem będzie wgląd pracowników socjalnych w dokumentację OPS-u i własne rozeznanie, na podstawie których ocenią sytuację życiową potencjalnych uczestników projektu, motywacje do udziału w projekcie i chęć otrzymania wsparcia. Na podstawie wstępnego rozeznania pracowników socjalnych ustalono, że udziałem w projekcie zainteresowane są kobiety.


Grupy docelowe 2012

Projekt skierowany jest do 18 uczestników (18K) w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wszystkie osoby są nowymi uczestnikami projektu. Są to osoby: – bezrobotne -16 (16K), w tym 12 długotrwale bezrobotne (12K), – zatrudnione – 2(2K), w tym 2 rolników (2K), – w wieku 19 – 54 lat, – z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym. i ponadgimnazjalnym. Działania skierowane są do K i M, ale to kobiety zainteresowane są bardziej zmianą swojej sytuacji.
Doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że K są bardziej aktywne, czynnie uczestniczą w zajęciach aktywizacyjnych oraz z sukcesem kończą udział w projekcie.W przypadku zgłoszenia się M do udziału w projekcie będą oni zakwalifikowani na równych prawach z kobietami przy zachowaniu zasady równości płci. Wybrano tę grupę, ponieważ są to osoby najbardziej dyskryminowane na rynku pracy z powodu długotrwałego pozostawania bez pracy, niskiego wykształcenia, braku lub zdezaktualizowanych kwalifikacji, bez doświadczenia zawodowego. Brak pracy jest przyczyną licznych niepowodzeń, ale też konsekwencją biernych postaw i wycofania. Taka sytuacja rodzi rozgoryczenie, niską wiarę we własne możliwości a także niekiedy agresję. Brak perspektyw i utrwalona bierność spychały te rodziny na margines życia społecznego, grożąc wykluczeniem społecznym. Osoby zatrudnione, w tym rolnicy, zagrożeni są wykluczeniem społecznym z powodu niskich dochodów.
Klienci OPS potrzebują kompleksowego wsparcia, zwłaszcza w obszarze umiejętności społecznych, tj. budowy i podniesienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem itp. Działania planowane w projekcie w optymalny sposób pozwolą uczestnikom wyrównać szanse i zlikwidować dyskryminacje na rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie umiejętności psychospołecznych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Osoby te są zmotywowane, chcą zmian w swoim życiu, chcą podnieść swoje kwalifikacje i uniezależnić się od pomocy społecznej. Wsparciem w ramach kontraktów socjalnych objętych będzie 18 osób, co stanowi 72% nowych uczestników w odniesieniu do 2011r. Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia: dzieci (wyjazd integracyjny, kolonia letnia). Rekrutacja: Pracownicy socjalni na podstawie własnego rozeznania zaproszą klientów OPS do udziału w projekcie zapewniając jednakowy dostęp i możliwość wzięcia udziału w projekcie obu płci. Osoby chętne będą kwalifikowane przez pracowników socjalnych pod kątem spełniania kryteriów grupy docelowej.
Kwalifikowalność uczestnictwa potwierdzana będzie na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, zaświadczenia z PUP lub oświadczenia uczestnika, oświadczenia o niekorzystaniu z tego typu wsparcia w innych działaniach, a osób z otoczenia na podstawie oświadczenia pracowników socjalnych. Ośrodek skonsultuje osoby bezrobotne oraz zaplanowane formy wsparcia z Powiatowym Urzędem Pracy. W ten sposób powstanie lista Beneficjentów Ostatecznych (BO). Na podstawie diagnozy problemów społecznych powodujących zagrożenie wykluczeniem społecznym pracownicy socjalni wspólnie z klientami opracują diagnozę potrzeb uczestników. Z chwilą przystąpienia do projektu, każdy uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa, która jest podstawowym dokumentem w oparciu, o który weryfikowana jest kwalifikowalność uczestników projektu.
Klienci Ośrodka mają szereg potrzeb natury psychologicznej, zawodowej i społecznej. Potrzebują wsparcia psychologicznego aby odzyskać sens życia i poczucie własnej wartości, różnych usług i pomocy w wyborze zawodu w przygotowaniu się do pracy oraz zlikwidowania wszelkich barier, które utrudniają lub ograniczają aktywny udział w życiu społecznym. Oczekiwania uczestników to przede wszystkim podjęcie pracy zawodowej i wyjście z biedy. Źródłem pozyskania danych o skali zainteresowania planowanym wsparciem będzie wgląd pracowników socjalnych w dokumentację OPS-u i własne rozeznanie, na podstawie których ocenią sytuację życiową potencjalnych uczestników projektu, motywacje do udziału w projekcie i chęć otrzymania wsparcia. Na podstawie wstępnego rozeznania pracowników socjalnych ustalono, że udziałem w projekcie zainteresowane są kobiety.


Grupy docelowe 2011

Projekt skierowany jest do 25 nowych uczestników- 24K i 1M /w 2009r.-20 BO/, z czego 22 osoby to bezrobotni w tym:11 długotrwale,2 -zatrudnione, w tym 2 rolników, nieaktywni zawodowo-1K.Wśród osób bezrobotnych są 4 niepełnosprawne (4K) -/16% grupy docelowej/. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej 19-60 lat, z wykształceniem podstawowym., gimnazjalnym i zasad. /20/w tym:19K i 1M.,średnim -5K, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające wysoki deficyt kluczowych umiejętności psycho-społecznych takich jak: umiejętność poruszania się na rynku pracy w aktywnym poszukiwaniu ofert, niską samoocenę, brak motywacji, niskie lub brak kwalifikacji zawodowych, itp.

Wybrano tę grupę, gdyż są to osoby najbardziej dyskryminowane na rynku pracy z powodu długotrwałego pozostawania bez pracy, niskiego wykształcenia, braku lub zdezaktualizowanych kwalifikacji, bez doświadczenia zawodowego.
Długotrwałe pozostawanie bez pracy wpłynęło destrukcyjnie rujnując ich pewność siebie, motywację, powodując niską samoocenę. Związana z brakiem pracy pogarszająca się sytuacja materialna rodzin wpłynęła niekorzystnie na ogólną kondycję psycho-fizyczną oraz spowodowała uzależnienie się od pomocy społecznej. Brak perspektyw i utrwalona bierność spychały te rodziny na margines życia społecznego, grożąc wykluczeniem społecznym. Osoby zatrudnione w tym rolnicy a także przebywające na urlopach wychowawczych ze względu na niskie kwalifikacje mają nikłe szansę na zmianę pracy i wyższe wynagrodzenie. Osoby niepełnosprawne ze względu na niepełnosprawność są gorzej wykształcone, przejawiają niską aktywność zawodową i w konsekwencji dotyka je zjawisko wykluczenia z życia zawodowego i społecznego.
W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji powyższego projektu, który zaoferuje uczestnikom wszechstronne wsparcie, zwłaszcza w obszarze umiejętności społecznych (budowy i podniesienia poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem itp.).
Działania planowane w projekcie w optymalny sposób pomogą uczestnikom wyrównać szansę i zlikwidować dyskryminacje na rynku pracy w szczególności poprzez podniesienie umiejętności psycho-społecznych., zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
Osoby te zdecydowały się na dokonanie zmian w swoim życiu, chcą podnieść swoje kwalifikacje, uniezależnić się od pomocy społecznej.

Wsparciem w ramach kontraktów objętych będzie 25 osób. Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia -dzieci(wyjazd integracyjny, kolonia letnia, wycieczka).
Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z planem rekrutacji. W m-cach I-II 2011r. Pracownicy socjalni. OPS na podstawie swojego rozeznania zaproszą klientów do udziału w projekcie zapewniając jednakowy dostęp i możliwości wzięcia udziału w projekcie obu płci.
Osoby chętne będą kwalifikowane przez pracowników socjalnych .pod kątem spełniania kryteriów grupy docelowej. Kwalifikowalność uczestnictwa potwierdzana będzie na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, zaświadczenia z PUP lub oświadczenia uczestnika, oświadczenia o nieskorzystaniu z tego typu wsparcia w innych działaniach; orzeczenia o niepełnosprawności, osób z otoczenia na podstawie oświadczenia pracowników socjalnych. Ośrodek skonsultuje osoby bezrobotne oraz zaplanowane formy wsparcia z PUP w Staszowie.
W ten sposób powstanie lista BO. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie, która jest podstawowym dokumentem w oparciu o który weryfikowana jest kwalifikowalność uczestników projektu.
Klienci Ośrodka mają szereg potrzeb natury psychologicznej, zawodowej i społecznej Potrzebują wsparcia psychicznego aby odzyskać sens życia i poczucie własnej wartości, różnych usług i pomocy w wyborze zawodu, przygotowaniu się do pracy, znalezieniu pracy oraz zlikwidowania wszelkich barier, które utrudniają lub ograniczają aktywny udział w życiu społecznym.
Źródłem pozyskania danych o skali zainteresowania planowanym wsparciem projektowym będzie wgląd pracowników socjalnych. w dokumentację OPS-u i własne rozeznanie, na podst. której ocenią sytuację życiową potencjalnych uczestników projektu a na podstawie znajomości ich sytuacji ocenią potrzebę i motywację do udziału w projekcie i chęć otrzymania wsparcia.
Na podstawie wstępnego rozeznania pracowników socjalnych ustalono, że udziałem w projekcie zainteresowane są przede wszystkim kobiety, jeden mężczyzna wyraził chęć udziału w zajęciach CIS-u.


Grupy docelowe 2010

Grupę docelową (20 kobiet) stanowią osoby bezrobotne – 15 w tym długotrwale bezrobotne – 6 zatrudnione – 5, w tym rolnicy – 2, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej 19-49 lat, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby zatrudnione stanowią 25% grupy docelowej. Są to kobiety (wykształcenie podstawowe i zawodowe – 14 kobiet i średnie – 6 kobiet) o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, wysokim deficycie kluczowych umiejętności psycho-społecznych takich jak: umiejętność poruszania się po rynku pracy w aktywnym poszukiwaniu ofert, niskiej samooceny, braku motywacji.
Wybrano tę grupę, gdyż są to osoby najbardziej dyskryminowane na rynku pracy z powodu niskiego wykształcenia, braku lub zdezaktualizowanych kwalifikacji, bez doświadczenia zawodowego. Kobiety te zdecydowały się na dokonanie zmian w swoim życiu, chcą podnieść swoje kwalifikacje, u uniezależnić się od pomocy społecznej. Działania planowane w projekcie w optymalny sposób pomogą kobietom wyrównać szanse i zlikwidować dyskryminacje na rynku pracy w szczególności poprzez podniesienie umiejętności psycho-społ., zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
Długotrwałe pozostawanie bez pracy(spowodowane m.innymi sprawowaniem opieki nad osobami zależnymi)wpłynęło destrukcyjnie na kobiety rujnując ich pewność siebie, motywację,powodując niską samoocenę. Związana z brakiem pracy pogarszająca się sytuacja materialna rodzin wpłynęła niekorzystnie na ogólną kondycję psycho-fizyczną kobiet oraz spowodowała uzależnienie się od pomocy społecznej.
Brak perspektyw i utrwalona bierność spychały te rodziny na margines życia społecznego,grożąc wykluczeniem społecznym. Kobiety zatrudnione ze względu na niskie kwalifikacje mają nikłe szanse na zmianę pracy i wyższe wynagrodzenie. W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji powyższego projektu,który zaoferuje kobietom wszechstronne wsparcie zwłaszcza w obszarze umiejętności społecznych (budowy i podniesienia poczucia własnej wartości,radzenia sobie ze stresem itp.).
Wsparciem w ramach kontraktów objętych będzie 20 kobiet.Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia – dzieci(wyjazd integracyjny, kolonie letnie).
Pracownicy socjalni Ośrodka na podstawie analizy dokumentów (wywiadów środ.)i swojego rozeznania przeprowadzą rekrutację jednorazową w pierwszych dwóch miesiącach realizacji projektu, zaproszą klientów do udziału w projekcie.
Osoby chętne będą kwalifikowane przez pracowników socjalnych pod kątem spełniania kryteriów grupy docelowej. Kwalifikowalność uczestnictwa kobiet potwierdzana będzie na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, zaświadczenia z PUP lub oświadczenia uczestnika, oświadczenia o niekorzystaniu z tego typu wsparcia w innych działaniach; osób z otoczenia na podstawie oświadczenia pracownika socjalnego (prac.socj.). W ten sposób powstanie lista Beneficjentów Ostatecznych (BO). Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie, która jest podstawowym dokumentem w oparciu o który weryfikowana jest kwalifikalność uczestników projektu.

Proces rekrutacji jest zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn, ponieważ zapewnia jednakowy dostęp i możliwość wzięcia udziału w projekcie obu płci. Jest przemyślany i właściwy, ponieważ poprzez wgląd pracowników socjalnych w dokumentację OPS-u można ocenić sytuację życiową uczestnika projektu a na podstawie znajomości jego sytuacji będzie można ocenić potrzebę i motywację do udziału w projekcie i chęć otrzymania wsparcia.


Grupy docelowe 2009

Projekt skierowany jest do 29 osób, które są osobami w wieku aktywności zawodowej(19-58lat), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, a jednocześnie są osobami bezrobotnymi(27osób), w szczególności długotrwale bezrobotne(15), zatrudnionymi(2osoby-stanowią 6,9% grupy docelowej).
Są to osoby o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach(26), wysokim deficycie kluczowych umiejętności psycho-społecznych, takich jak: umiejętność poruszania się po rynku pracy w aktywnym poszukiwaniu ofert, niskiej samooceny, braku motywacji oraz umiejętności komunikacji. Wybrano te grupy, gdyż są to osoby najbardziej dyskryminowane na rynku pracy, z powodu niskiego wykształcenia, braku lub zdezaktualizowanych kwalifikacji, bez doświadczenia zawodowego. Osoby te zdecydowały się na dokonanie zmian w swoim życiu, chcą podnieść swoje kwalifikacje i uniezależnić się od systemu pomocy społecznej. Działania planowane w projekcie w optymalny sposób pomogą wyrównać szanse i zlikwidować bariery dyskryminujące na rynku pracy, w szczególności poprzez podniesienie ich umiejętności psycho-społecznych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Długotrwałe pozostawanie bez pracy zadziałało w stosunku do tych osób w sposób destrukcyjny, rujnując ich pewność siebie, motywację, powodując niską samoocenę. Związana z brakiem pracy pogarszająca się sytuacja materialna rodzin wpłynęła niekorzystnie na ogólną kondycję psycho-fizyczną tych osób oraz spowodowała uzależnienie się od Ośrodka.
Brak perspektyw i utrwalona bierność spychały te rodziny na margines życia społecznego, grożąc wykluczeniem społecznym. Osoby zatrudnione ze względu na niskie kwalifikacje mają nikłe szanse na zmianę pracy i wyższe wynagrodzenie.

W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji powyższego projektu, który zaoferuje tym osobom wszechstronne wsparcie. Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona przez pracowników socjalnych Ośrodka, którzy na podstawie analizy dokumentów(wywiadów środowiskowych) i swojego rozeznania w rejonie zaproszą klientów Ośrodka do udziału w projekcie. Osoby chętne do udziału w projekcie będą kwalifikowane przez pracowników socjalnych (spełnienie kryteriów grupy docelowej), pod nadzorem koordynatora projektu. W ten sposób powstanie lista beneficjentów ostatecznych, którzy podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie. Proces rekrutacji jest zgodny z polityką równości szans, ponieważ zapewnia jednakowy dostęp i możliwość wzięcia udziału w projekcie obu płci. Jest przemyślany i właściwy, ponieważ poprzez wgląd pracowników socjalnych w dokumentację OPS-u można ocenić sytuację życiową uczestnika projektu a na podstawowe znajomości jego sytuacji będzie można ocenić potrzebę i motywację do udziału w projekcie i chęć otrzymania wsparcia.

Drugą grupę docelową stanowić będą pracownicy socjalni zatrudnieni w 2008r w ramach projektu – kontynuacja zatrudnienia.
Wsparcie otrzyma także otoczenie osób wykluczonych społecznie-dzieci (integracyjny wyjazd do Krakowa, kolonie nad morze).

08-09-2016, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.