Jednostki specjalistycznego poradnictwa

Jednostki specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie powiatów staszowskiego, buskiego, ostrowieckiego, kieleckiego, sandomierskiego.

L.p.

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

Dane jednostki prowadzącej poradnictwo

specjalistyczne

Powiat staszowski

1.

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy

w Rodzinie w Staszowie

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów, tel. 15 864-30-58, pok. B3, e—mail: pcpr@staszowski.eu

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie prowadzi poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne dla osób doznających przemocy,sprawców przemocy, osób współuzależnionych. Powiat Staszowski Jednostka działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Podejmuje działania na rzecz pomocy dzieciom w nagłych sytuacjach kryzysowych.

Dyżury poradnictwa:

Poradnictwo socjalne : pon.-pt.: 8.00-15.00

Poradnictwo psychologiczne : Wtorek 13.00-16.00

Poradnictwo prawne : W każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 8.00-11.00

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt osobisty (ul. Szkolna 4, pok. B3) lub telefoniczny (tel. 15 864-30-58). W celu odbycia wstępnej konsultacji i ustalenia terminu spotkania ze specjalistą.

W okresie od maja do listopada 2016 roku jednostka prowadzi program korekcyjno-edukacyjny (PKE) dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zajęcia PKE odbywają się w poniedziałki od godz. 15.30-17.30

2

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie w Staszowie

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie działający w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie przy ul Wschodniej 13, III piętro pokój 313, czynny w każdą środę w godzinach 15:00 – 17:00

Działalność Punktu polega na pomocy i udzielaniu poradnictwa osobom dotkniętym przemocą domową w ramach przyjęć oraz telefonicznie pod numerem telefonu 15-864-32-63 wewnętrzny 43

Dyżur w Punkcie pełni specjalista pracy socjalnej ds przemocy w rodzinie wraz z funkcjonariuszem policji.

Pomoc udzielana w punkcie jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane uzyskają Punkcie pomoc w formie :

- informacji o prawnych możliwościach rozwiązania problemu przemocy w rodzinie,

- informacji o instytucjach pomocowych zajmujących się przemocą w rodzinie, działających na terenie gminy.

- uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Miasto Kielce i Powiat kielecki ziemski

3.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. 1-go Maja 196 25-614 Kielce, tel. 41/368-18-67, e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 18.00. Placówka dysponuje całodobowym hostelem dla ofiar przemocy domowej znajdujących się w sytuacji kryzysowej (10 miejsc). SOW znajduje się w budynku przychodni zdrowia, I piętro, w części miasta ,,Herby”. Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr: 3,6,9,17,32,36,37,44,53,54,106,110,112 lub transportem komunikacji prywatnej – bus.

W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie można uzyskać pomoc w sytuacji: przemocy w rodzinie, problemów wychowawczych, problemów alkoholowych, kryzysów małżeńskich i osobistych.

Bezpłatne formy pomocy dostępne w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

poradnictwo rodzinne

poradnictwo psychologiczne

poradnictwo pedagogiczne

poradnictwo prawne

zapewnienie całodobowego schronienia w Hostelu w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą domową zapewnienie dostępu do pomocy medycznej interwencja kryzysowa grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie terapia indywidualna terapia małżeńska i rodzinna mediacje rodzinne treningi psychologiczne zajęcia profilaktyczne szkolenia, doradztwo i edukacja praca socjalna, poradnictwo socjalne telefony zaufania. Z bezpłatnej pomocy w SOW mogą korzystać osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież. Nie obowiązuje rejonizacja, nie jest wymagane skierowanie. Przyjmowane są osoby z terenu całej Polski . Osoby w sytuacji kryzysowej przyjmowane są natychmiast.

W skład SOW wchodzi:

1. Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie tel. 41/366-10-52, e-mail:pik.przemoc@mopr.kielce.pl

Tel. zaufania 195 13 tel. zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym:

195 25* (czynny całodobowo, bezpłatne połączenia z telefonu stacjonarnego).

PIK jest czynny całodobowo.

*Telefon Zaufania dla osób w kryzysach emocjonalnych uruchomiony został z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego, zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

2.Ośrodek Korekcyjno- Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce tel. 41/ 362-89-73, e-mail: oke@mopr.kielce.pl

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

OKE znajduje się w budynku pawilonu handlowego, I piętro,od strony przystanku autobusowego przy ul. Jesionowej, w części miasta ,,Szydłówek”.Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr:4,7,36,50,51, 106.

3. Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego ul. 1-go Maja 196, 25-614 Kielce tel./fax 368-18-67 tel. zaufania: 41 368 18 67, e-mail:poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, znajduje się na I piętrze budynku przychodni zdrowia, w części miasta „Herby”. Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 3,6,9,17,32,36,37,44,53,54,106,110,112 lub transportem komunikacji prywatnej –bus.

4. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Urzędnicza 7b 25-729 Kielce, tel. 41/366-48-47 kom. 784 531 622 (telefony całodobowe),Fax: 41 366 48 47, email: cik.kielce@caritas.pl Kierownik CIK: Jolanta Kowalik-Pietrzyk

Centrum świadczy usługi całodobowo, we wszystkie dni w roku również w święta. Oferta CIK skierowana jest do osób przeżywających różnorodne trudności, związane m.in.z:

doświadczaniem przemocy;

pokrzywdzeniem przestępstwem;

problemami rodzinnymi, wychowawczymi;

próbami samobójczymi;

uzależnieniem lub współuzależnieniem

traumatycznymi zdarzeniami losowymi;

utratą bliskiej osoby;

utratą pracy;

trudnościami interpersonalnymi;

adaptacją;

kryzysem wiary

Placówka świadczy następujące formy pomocy: udzielanie schronienia z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb;pomoc psychologiczną; pomoc prawną; interwencję kryzysową; pomoc psychoterapeutyczną;

konsultacje psychiatryczne; pomoc socjalną; całodobowy telefon interwencyjny; terapię rodzin, par i małżeństw; wsparcie duchowe;

Termin wizyty można uzgodnić telefonicznie (tel. 41 366-48-47, 784-531-622) lub osobiście 8.00-20.00.

Placówka o zasięgu ogólnopolskim (nie obowiązuje rejonizacja)

4.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kielcach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 25 – 432 Kielce, sekretariat: tel.41 36-76-302 Dyrektor ŚCPiE: Krzyszto Gąsior. Jednostka działająca w strukturach Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji i Psychoterapii: tel. 41 36-76-788 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 41 36-76-302 wew. 23 e-mail: scpie@profilaktyka.com Uwaga: nie ma możliwości umawiania wizyt drogą mailową, a wyłącznie telefonicznie lub osobiście na rejestracji). ŚCPiE funkcjonuje w godzinach: 8.00 – 20.00 (Pon. – Pt.) Osoba zgłaszająca się do Centrum po raz pierwszy (osobiście lub telefonicznie) ma kontakt z pracownikiem sekcji pierwszego kontaktu interwencyjnego. Po wstępnym rozpoznaniu problemu i udzieleniu podstawowego wsparcia psychologicznego, podejmowana jest decyzja o dalszej pomocy: klient jest kierowany do odpowiedniego terapeuty. Osoby korzystające z pomocy w Centrum mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy: terapeuty, prawnika. Oferta OIK: rozwiązywanie kryzysów małżeńskich, rodzinnych oraz rozwojowych i adaptacyjnych dzieci i młodzieży,psychoterapia (indywidualna i grupowa), profilaktyka (zapobieganie zachowaniom ryzykownym osób w różnym wieku,zapobieganie uzależnieniom i przemocy).Osoby korzystające z pomocy w Centrum mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy terapeuty, pracownika.

5.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce, tel. 41 200-17-01, e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl Dyrektor PCPR: Anna Bielna. PCPR realizuje działania pomocowe na rzecz osób w kryzysie oraz trudnych sytuacjach życiowych dotyczących m.in.: przemocy, konfliktów, problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, trudności w funkcjonowaniu społecznym.W PCPR świadczone jest następujące poradnictwo:

Poradnictwo prawne:

I-wsze poniedziałki w m-u : w godz. 7.30 11.30

Wtorki: od godz. 8.00-14.00

Poradnictwo psychologiczne:

Poniedziałki, w godz.: 17.00-19.30 Piątki,

w godz. 15-18.30

Poradnictwo pedagogiczne:

I-wsze poniedziałki w m-cu: w godz. 15.15-17.15

Poradnictwo mediacyjne:

I-wsze poniedziałki w miesiącu,w godz. 15.15-17.15 Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem PCPR w celu ustalenia terminu spotkania.

6.

Centrum dla Rodzin – Punkt konsultacyjno – doradczy w Kielcach

Centrum dla Rodzin – Punkt konsultacyjno-doradczy w Kielcach ul. Okrzei 18, 25-525 Kielce tel. 600-286-695 Punkt świadczy pomoc (również w miejscu zamieszkania) w formie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, zawodowego, jak również umożliwia skorzystanie z pomocy logopedy, terapeuty uzależnień,mediatora.

Powiat Buski

7.

Ośrodek

Interwencji Kryzysowej

w Busku Zdroju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Al. Mickiewicza 27 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370- 81-81 fax. 41 378-84-58 e-mail: centrum@centrumbusko.pl OIK mieści się w pokoju nr 5 PCPR. Do zadań OIK należy: Podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób w kryzysie; Udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym: psychologicznego, prawnego i socjalnego dla osób z terenu powiatu;

Zapewnienie całodobowego, okresowego schronienia do 3 miesięcy w Hostelu OIK (maks. dla 5 osób);

Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania;

Prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie Realizacja programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dyżury w OIK-u:

Pomoc psychologiczna:

poniedziałki,środy i piątki: godz. 7.30-15.30

wtorki i czwartki: godz. 7.30-18.00

Pomoc prawna :

poniedziałki: godz. 16.00 -17.30 piątki: godz. 13.30 – 15.00

Całodobowy telefon zaufania dla osób w kryzysie: 506-186-518 (pomoc psychologiczna).

Powiat Ostrowiecki

8.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ośrodka Pomocy Społecznej Osiedle Pułanki 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 41 276-76-00 e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl Tel. interwencyjny: 601-695-001 Dyrektor MOPS: Magdalena Salwerowicz W OIK dyżury pełnią następujący specjaliści:

Psycholog dla osób dorosłych : wtorki: 16.00 -19.00

czwartki: 15.30-18.30

Porady i terapia indywidualna dla osób z rodzin wieloproblemowych, w których występują konflikty, zaburzenia emocjonalne, uzależnienia, przemoc. Psycholog dla dzieci i młodzieży: środy: 15.00-19.00 Poradnictwo realizowane jest w kontakcie indywidualnym w zakresie radzenia sobie w sytuacji wystąpienia:traumy po separacji, rozwodzie rodziców lub stracie rodzica/ów;problemu uzależnień,problemów wychowawczych. Terapeuci prowadzący grupy edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie piątki:17.00-19.00W ramach grupy prowadzone są działania o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym. Zapisy do specjalistów należy zgłaszać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Świętokrzyska 22 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 276-76-00 od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-15.00 oraz w piątki w godzinach 8.00-16.00.

W sprawach dot. interwencji kryzysowej prosimy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ,ul. Świętokrzyska 22, osobiście w godzinach pracy OIK lub telefonicznie pod numerem 41 276-76-00, e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl OIK dysponuje 10 miejscami noclegowymi (pobyt w Hostelu OIK – maks. Do 3 miesięcy).

Powiat sandomierski

9.

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Punkt Interwencji Kryzysowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Żydowska 6c 27-600 Sandomierz tel. 15 644 55 35 wew. 21, e-mail: piksandomierz@gmail.com, pokój nr 7.

Godziny funkcjonowania PIK:

wtorek-piątek od 16.00 do 18.00

Punkt Interwencji Kryzysowej jest specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i ofiar handlu ludźmi.

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy i wsparcia z tytułu: przemocy domowej, doświadczania agresji, problemów wychowawczych, niepowodzeń szkolnych, konfliktów małżeńskich i rodzinnych, kryzysu po utracie bliskiej osoby, przemocy seksualnej, zagrożeń związanych z próbami samobójczymi, zdarzeń losowych Pomocy w PIK udzielają:psycholog, pedagodzy, pracownicy socjalni, specjaliści z zakresu prawa, terapeuta uzależnień Formy poradnictwa świadczonego w PIK:

Poradnictwo psychologiczne,

Poradnictwo pedagogiczne,

Poradnictwo prawne,

Poradnictwo socjalne,

Terapię rodzinną.

10.

Punkt Edukacyjno Konsultacyjny Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego w Sandomierzu

Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego w Sandomierzu ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz tel./fax: 15 832-84-13 (czynny w godzinach dyżurów specjalistów), adres e-mail:

pek.sandomierz@gmail.pl; psyche.sand@gmail.com

W MORO można uzyskać informacje dotyczące działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Sandomierza oraz Karty Dużej Rodziny.Zajęciai dyżury specjalistów prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Polski Czerwony Krzyż odbywają się zgodnie z harmonogramem w formie realizacji zadania publicznego w ramach programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który jest finansowany przez samorząd Miasta Sandomierza. Dyżury specjalistów:Psycholog (psychoterapeuta): poniedziałki w godz.18.30-21.15 czwartki w godz. 16.00-19.00 Prawnik: wtorki w godz. 17.15-20.15 środy w godz.15.30-17.30 Miasto Sandomierz Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego (M.O.R.O.) funkcjonuje w strukturze Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Terapeuta (pomoc dla osób uzależnionych,współuzależnionych i osób doświadczających przemocy): środy w godz.17.30-20.00, II i IV

piątek miesiąca w godz. 15.00-19.00 Harmonogram pracy Punktu jest publikowany na stronie: http://sandomierz.eu/dla-mieszkanca/sprawy-bywatelskie/pomoc-spoleczna/miejski-osrodek-rozwoju-osobistego.

Wszelkie porady są udzielane bezpłatnie, profesjonalnie, anonimowo.

Opracowała: Aneta Błasińska

23-05-2018, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.