Kierowanie do DPS

Zasady kierowania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej , do domu pomocy społecznej kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania, i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i pomocy rodziny) w środowisku.

Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej,
po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • osób uzależnionych od alkoholu;

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym domu, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej obowiązek ponoszenia opłaty przed gminą, w przypadku skierowania członka rodziny do domu pomocy społecznej spoczywa
w pierwszej kolejności na wskazanych w przepisach krewnych
tj. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.) przed wstępnymi (ojciec, matka, dziadek, babka, itd), osoby ubiegającej
się o miejsce w domu pomocy społecznej.

Opłaty te mogą wnosić także osoby wyżej nie wymienione (na podstawie odrębnej umowy). Gmina i osoby spokrewnione nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Zgodnie z art. 61 ust.2 „Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.”

POSTĘPOWANIE

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu
w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej.

W przypadku osób bezdomnych właściwy do rozpatrzenia wniosku jest ośrodek pomocy społecznej ze względu na miejsce ostatniego stałego zameldowania. Całość dokumentacji wraz
ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Dokumenty wymagane od osoby, która ubiega się o skierowanie do domu pomocy społecznej:

 • Wniosek osoby zainteresowanej o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego. (załącznik 1 w formacie *.rtf, *.pdf )

 • Kserokopia decyzji o otrzymywanym świadczeniu rentowym lub emerytalnym

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( w uzasadnionych przypadkach zaświadczenie lekarza psychiatry) ( załącznik 2 w formacie *.rtf, *.pdf)

 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o stanie majątkowym

 • Inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.

W przypadku skierowania osób ubezwłasnowolnionych

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na skierowanie osoby ubezwłasnowolnionej do domu pomocy społecznej.

SPOSÓB ROZPATRZENIA SPRAWY:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej.

Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji
o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby
lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji.

Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny
albo w miejscu Jej pobytu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zebrana przez Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacja jest przekazywana
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie wyznaczony pracownik merytoryczny zapoznaje się z aktami sprawy. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawiona dokumentacja pozwala na rozstrzygnięcie sprawy, organ wydaje decyzję w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej.


Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 734.)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 685)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.jDz. U. z 2020 r.poz. 1740 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz. 1359.)

Pełnej informacji na temat zasad kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej a także niezbędne druki można uzyskać w OPS – Dział Pomocy Środowiskowej z siedzibą w Staszowie, ul. Wschodnia 13 w godzinach:
poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00.
Informacje udzielane są również drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 15-864-32-63.

Opracowała: Katarzyna Walenciak


10-02-2022, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.