Konferencja podsumowująca projekt „Przeciw Przemocy”

W dniu 18 grudnia br. w Restauracji „Czas na Zegar” odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, pn „Przeciw Przemocy”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego pn „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W czasie konferencji Kierownik Ośrodka - Pani Renata Śledź mówiła o potrzebach realizacji tego typu zadań w kontekście negatywnych skutków przemocy domowej na życie człowieka. Koordynator projektu – Pani Aneta Błasińska przybliżyła podstawowe założenia projektu, zrealizowane zadania oraz osiągnięte rezultaty.

W ramach zrealizowanego projektu :

  • osoby zagrożone bądź dotknięte zjawiskiem przemocy zostały wyedukowane w zakresie; nietolerancji na zjawisko przemocy,procedur prawnych radzenia sobie w kryzysie itp.
  • zwiększono wiedzą członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, możliwości i form pomocy osobom doznającym przemocy, właściwej współpracy między instytucjami,
  • zorganizowano superwizję dla członków Zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

W czasie konferencji Kierownik Ośrodka, podziękowała przedstawicielom instytucji, które wspierały Ośrodek w realizacji w/w zadania, tj:

- Panu Leszkowi Kopciowi - Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz jego zastępcy dr Ewie Kondek,

- Pani Iwonie Cukierskiej, Kierownikowi Zespołu Służby Kuratorskiej Sądu Rejonowego - w Staszowie

- Panu Leszkowi Dębowskiemu, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,

- Pani Danucie Batóg, Pełnomocnikowi Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staszowie,

- Pani Annie Karasińskiej , Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz

- Pani Justynie Kowalczyk właścicielowi Gabinetu Psychologicznego w Staszowie.

Konferencję podsumowała krótka dyskusja, w której udział wzięli Burmistrz Staszowa - Pan Leszek Kopeć, Pani Anna Kaczmarczyk – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz psycholog projektu - Pani Justyna Kowalczyk.

Istotną wartością dodaną realizowanego projektu jest to, że niektóre działania, rozpoczęte w ramach realizowanego zadania będą kontynuowane po jego zakończeniu.

Grupa wsparcia, która zawiązała się w ramach niniejszego projektu, chce dalej funkcjonować spotykać się i wspierać w Ośrodku Pomocy Społecznej poza projektem. Podczas realizowanego projektu udało się także zdiagnozować problemy rodzin wymagające długofalowych działań, które będą kontynuowane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Staszowie.


Fotografie z konferencji 1


Konferencja - zebrani goście


Konferencja - zebrani goście


Konferencja - zebrani goście


Konferencja - zebrani goście


Konferencja - zebrani gościeKonferencja - zebrani goście


Konferencja - zebrani goście


Opracowała: Koordynator projektu - Aneta Błasińska

Staszów, 19-12-2019

23-12-2019, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.