„Nasz Projekt – Twoją szansą na zatrudnienie” - spotkanie podsumowujące.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie 14 czerwca br. w Auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, zorganizował spotkanie podsumowujące realizowany projekt .

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Leszek Kopeć, Zastępca Burmistrza Pani dr Ewa Kondek, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Dominik Rożek, przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Staszowie – Pan Grzegorz Solarz i Pan Hubert Mordziński, przedstawiciele pracodawców współpracujących z Ośrodkiem przy realizacji Projektu, pracownicy OPS-u a także uczestnicy Projektu.

W trakcie spotkania przedstawiony został cel Projektu, omówiono zrealizowane zadania oraz osiągnięte efekty.

Projekt, którego wnioskodawcą była Gmina Staszów realizowany był od stycznia 2017 roku do czerwca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

W ramach projektu kompleksowym wsparciem objęto 30 osób, mieszkańców Gminy Staszów, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy przystępując do Projektu podpisali kontrakt socjalny, w którym zaplanowano rodzaj i harmonogram udzielanego wsparcia.

Niezwykle ważny był pierwszy etap realizacji Projektu, w którym pracownik socjalny i psycholog pracowali z uczestnikami nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości, nad zmianą postawy z biernej na bardziej aktywną, nad zwiększeniem motywacji do zmian. Przepracowanie tych problemów dawało gwarancję prawidłowej realizacji kolejnych etapów, w których zaplanowano usługi o charakterze zawodowym, takie jak:

  • wsparcie doradcze w postaci indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
  • kursy zawodowe,
  • 6 - miesięczne staże.

Uczestnicy w ramach Projektu ukończyli wielomodułowe kursy zawodowe, uzyskując nowe, cenne, kwalifikacje i uprawnienia. Kursy dostosowane były do możliwości i predyspozycji beneficjentów Projektu a jednocześnie uwzględniały zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Ponadto w Projekcie pracodawcy otrzymali zwrot kosztów poniesionych w związku z odbywanym stażem (m.in. wyposażenia stanowiska pracy, eksploatacja materiałów i narzędzi, szkolenia BHP, itp.) w wys. do 4000 zł na jednego stażystę.

Zaoferowane usługi, wypłacane zasiłki, stypendia stażowe, stanowiły znaczące wsparcie dla osób do tej pory pozostających bez pracy i nierzadko bez własnych świadczeń finansowych.

Sukcesem realizowanego Projektu jest fakt, iż spośród 29 osób, które prawidłowo zrealizowały kontrakt socjalny, 15 podjęło zatrudnienie.

Całkowity budżet realizowanego Projektu wyniósł: 745 825,00 zł

w tym: - dofinansowanie z EFS: 627 225,00 zł,

- wkład własny Gminy: 118 600,00 zł.

Wykres finansowania

W trakcie spotkania uczestnicy Projektu otrzymali zaświadczenia o udziale w projekcie aktywizacyjnym oraz kosze podarunkowe wręczane przez Pana Burmistrza , Panią Burmistrz i Przewodniczącego Rady.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie – koordynatorka Projektu – Renata Śledź podkreśliła, iż realizacja tego typu projektów jest niezwykle ważna i potrzebna. Gmina pozyskując środki zewnętrzne, jak również przeznaczając własne środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w obszarze pomocy społecznej, aktywnie przeciwdziała zjawisku wykluczenia i zmniejsza negatywne skutki pozostawania bez pracy.

Burmistrz Staszowa Pan Leszek Kopeć oraz Przewodniczący Rady Dominik Rożek pogratulowali uczestnikom Projektu chęci do zmiany własnej sytuacji, życzyli wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz sukcesów zawodowych i osobistych.

Ponadto Burmistrz poinformował uczestników spotkania, iż wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, 12 czerwca br. podpisał deklarację przystąpienia Gminy Staszów do naboru projektów pozakonkursowych, realizowanych w obszarze włączenia społecznego, które Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego planuje ogłosić już w najbliższych miesiącach.

Podziękowania i gratulacje wnioskodawcom, realizatorom oraz uczestnikom Projektu w imieniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Staszowie, złożył Pan Grzegorz Solarz, członek zarządu ZDZ w Kielcach.

28-06-2018, Renata Śledź


28-06-2018, publikacja: administrator serwisu ops.staszow.pl
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.